Akty prawne
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu


Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 paĽdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeĽwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są: lekarz psychiatra i psycholog, którzy odbyli szkolenie z zakresu diagnostyki uzależnienia, podstaw terapii uzależnienia od alkoholu, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywującej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, metodach terapii i orzecznictwa.

§ 2.

 1. Biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu.
 2. Kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwanej dalej „listą”, po uzyskaniu ich pisemnej zgody zgłasza kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii.
 3. Lista biegłych, o których mowa w ust. 1, jest publikowana w dzienniku urzędowym województwa w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia.
 4. Biegłych ustanawia się na okres trzech lat; okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego.

§ 3.

W celu sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu należy:

 1. ocenić dane z dostępnej dokumentacji;
 2. ocenić stan somatyczny i psychiczny na podstawie osobistego badania;
 3. ocenić wyniki badań laboratoryjnych;
 4. zlecić niezbędne konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne.

§ 4.

 1. Opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydają wspólnie, po przeprowadzonych badaniach, lekarz psychiatra oraz psycholog.
 2. Badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwane dalej „badaniem”, biegły przeprowadza w zakresie swojej specjalności, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz poszanowanie godności osoby badanej, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Badanie połączone z oddaniem pod obserwację przeprowadza się w zakładach lecznictwa odwykowego.

§ 5.

Jeżeli osoba badana odmawia poddania się badaniu, utrudnia jego przeprowadzenie lub z innych powodów nie jest możliwe ustalenie wniosków diagnostycznych, biegły ogranicza swoje czynności do możliwych w danej sytuacji i wzmiankuje o zaistniałych okolicznościach w sporządzonej opinii.

§ 6.

 1. Opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zawiera:
  1. imię, nazwisko biegłego oraz miejsce jego zatrudnienia;
  2. wskazanie organu kierującego na badanie;
  3. datę postanowienia i sygnaturę akt sprawy;
  4. miejsce i datę przeprowadzenia badania;
  5. miejsce i datę sporządzenia opinii;
  6. imię, nazwisko, PESEL oraz adres osoby badanej;
  7. wyciąg z dostarczonej dokumentacji, w tym z akt sporządzonych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych;
  8. opis przebiegu badania, określający jego zakres;
  9. wynik badania ogólnego;
  10. rozpoznanie wraz z uzasadnieniem;
  11. wskazanie dalszego trybu postępowania;
  12. podpis biegłego.
 2. W celu sporządzenia opinii, o której mowa w ust. 1, biegły może uzyskać dodatkowe informacje od specjalisty terapii uzależnień.

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. Nr 25,poz. 116).

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu:
MINISTER SPRAWIEDLIWO¦CI

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439 ).