Akty prawne
ROZPORZ?DZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie trybu powo?ywania bieg?ych, zasad sporz?dzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania bada? w przedmiocie uzale?nienia od alkoholu


Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa?dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 99, poz. 1001) zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1.

Bieg?ymi w przedmiocie uzale?nienia od alkoholu s?: lekarz psychiatra i psycholog, którzy odbyli szkolenie z zakresu diagnostyki uzale?nienia, podstaw terapii uzale?nienia od alkoholu, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywuj?cej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzale?nieniu od alkoholu, metodach terapii i orzecznictwa.

§ 2.

 1. Bieg?ych w przedmiocie uzale?nienia od alkoholu ustanawia przy s?dzie okr?gowym prezes tego s?du.
 2. Kandydatów do listy bieg?ych w przedmiocie uzale?nienia od alkoholu, zwanej dalej „list?”, po uzyskaniu ich pisemnej zgody zg?asza kierownik wojewódzkiego o?rodka terapii uzale?nienia od alkoholu i wspó?uzale?nienia w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii.
 3. Lista bieg?ych, o których mowa w ust. 1, jest publikowana w dzienniku urz?dowym województwa w ci?gu miesi?ca od dnia zatwierdzenia.
 4. Bieg?ych ustanawia si? na okres trzech lat; okres ustanowienia up?ywa z ko?cem roku kalendarzowego.

§ 3.

W celu sporz?dzenia opinii w przedmiocie uzale?nienia od alkoholu nale?y:

 1. oceni? dane z dost?pnej dokumentacji;
 2. oceni? stan somatyczny i psychiczny na podstawie osobistego badania;
 3. oceni? wyniki bada? laboratoryjnych;
 4. zleci? niezb?dne konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne.

§ 4.

 1. Opinie w przedmiocie uzale?nienia od alkoholu wydaj? wspólnie, po przeprowadzonych badaniach, lekarz psychiatra oraz psycholog.
 2. Badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzale?nienia od alkoholu, zwane dalej „badaniem”, bieg?y przeprowadza w zakresie swojej specjalno?ci, w warunkach zapewniaj?cych bezpiecze?stwo oraz poszanowanie godno?ci osoby badanej, z zastrze?eniem ust. 3.
 3. Badanie po??czone z oddaniem pod obserwacj? przeprowadza si? w zak?adach lecznictwa odwykowego.

§ 5.

Je?eli osoba badana odmawia poddania si? badaniu, utrudnia jego przeprowadzenie lub z innych powodów nie jest mo?liwe ustalenie wniosków diagnostycznych, bieg?y ogranicza swoje czynno?ci do mo?liwych w danej sytuacji i wzmiankuje o zaistnia?ych okoliczno?ciach w sporz?dzonej opinii.

§ 6.

 1. Opinia w przedmiocie uzale?nienia od alkoholu zawiera:
  1. imi?, nazwisko bieg?ego oraz miejsce jego zatrudnienia;
  2. wskazanie organu kieruj?cego na badanie;
  3. dat? postanowienia i sygnatur? akt sprawy;
  4. miejsce i dat? przeprowadzenia badania;
  5. miejsce i dat? sporz?dzenia opinii;
  6. imi?, nazwisko, PESEL oraz adres osoby badanej;
  7. wyci?g z dostarczonej dokumentacji, w tym z akt sporz?dzonych przez gminn? komisj? rozwi?zywania problemów alkoholowych;
  8. opis przebiegu badania, okre?laj?cy jego zakres;
  9. wynik badania ogólnego;
  10. rozpoznanie wraz z uzasadnieniem;
  11. wskazanie dalszego trybu post?powania;
  12. podpis bieg?ego.
 2. W celu sporz?dzenia opinii, o której mowa w ust. 1, bieg?y mo?e uzyska? dodatkowe informacje od specjalisty terapii uzale?nie?.

§ 7.

Traci moc rozporz?dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo?ecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie trybu powo?ywania bieg?ych, zasad sporz?dzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania bada? w przedmiocie uzale?nienia od alkoholu (Dz.U. Nr 25,poz. 116).

§ 8.

Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.


MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu:
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

1) Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej – zdrowie, na podstawie §1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439 ).