Akty prawne
ROZPORZ?DZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 10 sierpnia 2004 r.
w sprawie wykazu zak?adów psychiatrycznych i zak?adów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania ?rodków zabezpieczaj?cych oraz sk?adu, trybu powo?ywania i zada? komisji psychiatrycznej do spraw ?rodków zabezpieczaj?cych


Na podstawie art. 201 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pó?n. zm.2)) zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1.

Rozporz?dzenie okre?la:

 1. wykaz i pojemno?? zak?adów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania ?rodków zabezpieczaj?cych zwi?zanych z umieszczeniem sprawcy w zamkni?tym zak?adzie psychiatrycznym, w odniesieniu do zak?adów dysponuj?cych warunkami:
  1. podstawowego zabezpieczenia – stanowi?cy za??cznik nr 1 do rozporz?dzenia,
  2. wzmocnionego zabezpieczenia – stanowi?cy za??cznik nr 2 do rozporz?dzenia,
  3. maksymalnego zabezpieczenia – stanowi?cy za??cznik nr 3 do rozporz?dzenia;
 2. wykaz i pojemno?? zak?adów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania ?rodków zabezpieczaj?cych zwi?zanych z umieszczeniem w zamkni?tym zak?adzie leczenia odwykowego – stanowi?cy za??cznik nr 4 do rozporz?dzenia;
 3. wykaz i pojemno?? zak?adów psychiatrycznych i zak?adów leczenia odwykowego dla kobiet, przeznaczonych do wykonywania ?rodków zabezpieczaj?cych w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia, zwi?zanych z umieszczeniem sprawcy w zamkni?tym zak?adzie psychiatrycznym lub zak?adzie leczenia odwykowego – stanowi?cy za??cznik nr 5 do rozporz?dzenia;
 4. sk?ad, tryb powo?ywania i zadania komisji psychiatrycznej do spraw ?rodków zabezpieczaj?cych;
 5. regulamin organizacyjno-porz?dkowy wykonywania ?rodków zabezpieczaj?cych.

§ 2.

Ilekro? w rozporz?dzeniu jest mowa o:

 1. zak?adzie psychiatrycznym - nale?y przez to rozumie? tak?e:
  1. oddzia? psychiatryczny w szpitalu psychiatrycznym i szpitalu ogólnym,
  2. klinik? pa?stwowej uczelni medycznej lub innej pa?stwowej uczelni, której podstawowe jednostki organizacyjne prowadz? dzia?alno?? w dziedzinie nauk medycznych lub zak?adu opieki zdrowotnej jednostki badawczo-rozwojowej realizuj?cej cele, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak?adach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z pó??.zm.3),
  3. regionalny o?rodek psychiatrii s?dowej;
 2. zak?adzie leczenia odwykowego - nale?y przez to rozumie? tak?e:
  1. oddzia? odwykowy w o?rodku leczenia odwykowego,
  2. oddzia? odwykowy w szpitalu psychiatrycznym.

§ 3.

Zak?ady psychiatryczne dysponuj?ce warunkami podstawowego zabezpieczenia:

 1. zapewniaj? sta?y nadzór nad sprawcami przebywaj?cymi w zak?adzie;
 2. posiadaj? drzwi i okna wyposa?one w urz?dzenia uniemo?liwiaj?ce sprawcom samowolne opuszczenie zak?adu.

§ 4.

 1. Zak?ady psychiatryczne dysponuj?ce warunkami wzmocnionego zabezpieczenia spe?niaj? wymagania okre?lone w § 3, a ponadto:
  1. s? wyposa?one w:
   1. system telewizji wewn?trznej umo?liwiaj?cy obserwacj? drzwi wej?ciowych, okien zewn?trznych, sal ogólnych, izolatek oraz korytarzy,
   2. elektroniczny system sygnalizuj?cy niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;
  2. maj? mo?liwo?? wydzielenia od 10-cio do 20-to ?ó?kowych pododdzia?ów;
  3. maj? bezpo?redni dost?p do ogrodzonego terenu rekreacyjnego;
  4. zatrudniaj? personel w liczbie co najmniej dwukrotnie wi?kszej ni? pojemno?? zak?adu.
 2. Zak?ady leczenia odwykowego spe?niaj? wymagania przewidziane dla zak?adów psychiatrycznych dysponuj?cych warunkami wzmocnionego zabezpieczenia.

§ 5.

Zak?ady psychiatryczne dysponuj?ce warunkami maksymalnego zabezpieczenia spe?niaj? wymagania okre?lone w § 3 i w § 4 ust. 1, a ponadto:

 1. dysponuj? systemem osobistych elektronicznych urz?dze? alarmowych sygnalizuj?cych zagro?enie, w które jest wyposa?ony personel;
 2. s? otoczone o?wietlonym, nadzorowanym za po?rednictwem telewizji wewn?trznej, g?adkim murem o wysoko?ci co najmniej 5,5 metra lub dysponuj? innymi zabezpieczeniami o porównywalnej skuteczno?ci, uniemo?liwiaj?cymi samowolne oddalenie sprawcy;
 3. zatrudniaj? personel w liczbie co najmniej dwu i pó?krotnie wi?kszej ni? pojemno?? zak?adu, w tym personel sprawuj?cy ochron? nad sprawcami czynów zabronionych w liczbie nie mniejszej ni? jedna trzecia pojemno?ci zak?adu.

§ 6.

 1. W sk?ad komisji psychiatrycznej do spraw ?rodków zabezpieczaj?cych, zwanej dalej „Komisj?”, wchodz? przedstawiciele:
  1. ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia – 2 osoby;
  2. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – 2 osoby;
  3. Sekcji Psychiatrii S?dowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – 1 osoba;
  4. Regionalnych O?rodków Psychiatrii S?dowej – 3 osoby;
  5. szpitala psychiatrycznego, w którym wykonywany jest ?rodek zabezpieczaj?cy, wskazanego przez Komisj? Szpitalnictwa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – 1 osoba.
 2. Cz?onków Komisji, w tym przewodnicz?cego, zast?pc? przewodnicz?cego i sekretarza, powo?uje na okres 5 lat minister w?a?ciwy do spraw zdrowia.

§ 7.

Do zada? Komisji nale?y:

 1. analiza dost?pnej dokumentacji;
 2. wydawanie opinii dla w?a?ciwych s?dów lub innych uprawnionych instytucji w sprawie przyjmowania, wypisywania lub przenoszenia sprawców, wobec których orzeczono wykonywanie ?rodka zabezpieczaj?cego w zak?adach psychiatrycznych i zak?adach leczenia odwykowego;
 3. wizytacja i ocena zak?adów dysponuj?cych warunkami podstawowego, wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia, w których realizowany jest ?rodek zabezpieczaj?cy.

§ 8.

Wskazuj?c miejsce wykonywania ?rodka zabezpieczaj?cego, Komisja uwzgl?dnia:

 1. rodzaj czynów zabronionych, których dopu?ci? si? sprawca w przesz?o?ci;
 2. rodzaj, cz?sto?? i skutki zachowa? agresywnych lub ucieczkowych w przesz?o?ci;
 3. aktualny stan zdrowia psychicznego i fizycznego oraz choroby wspó?istniej?ce;
 4. uzale?nienie od alkoholu lub innego ?rodka odurzaj?cego;
 5. zwi?zek pomi?dzy zaburzeniami psychicznymi a zachowaniami niebezpiecznymi;
 6. ogóln? sprawno?? fizyczn?;
 7. szczególne wskazania do post?powania leczniczego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego;
 8. przebieg i wyniki dotychczasowego leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji.

§ 9.

Kierownik zak?adu psychiatrycznego lub zak?adu leczenia odwykowego o przyj?ciu sprawcy w celu wykonania ?rodka zabezpieczaj?cego zawiadamia w?a?ciwy s?d.

§ 10.

 1. Sprawca skierowany do zak?adu o podstawowym zabezpieczeniu jest umieszczany w oddziale psychiatrycznym ogólnym zgodnie z zasad? kierowania pacjentów do oddzia?ów obowi?zuj?c? w danym zak?adzie.
 2. Sprawca przebywaj?cy w zak?adzie jest zobowi?zany do przestrzegania regulaminu organizacyjno-porz?dkowego obowi?zuj?cego w danym zak?adzie.
 3. Regulamin organizacyjno-porz?dkowy dla zak?adów dysponuj?cych warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia okre?la za??cznik nr 6 do rozporz?dzenia.
 4. W zak?adach dysponuj?cych warunkami podstawowego zabezpieczenia stosuje si? przepisy regulaminu organizacyjno-porz?dkowego tego zak?adu.

§ 11.

 1. W ramach post?powania ze sprawcami, w celu zapewnienia prawid?owego post?powania leczniczego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego, mo?liwe jest przenoszenie sprawców w trakcie wykonywania ?rodka zabezpieczaj?cego do zak?adu psychiatrycznego lub odwykowego dysponuj?cego odpowiednimi zabezpieczeniami oraz odpowiednimi mo?liwo?ciami leczniczymi, terapeutycznymi, rehabilitacyjnymi i resocjalizacyjnymi.
 2. Pobyt sprawcy w zak?adzie psychiatrycznym dysponuj?cym warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia nie powinien trwa? d?u?ej, ni? jest to konieczne dla zmniejszenia zagro?enia sprawcy dla otoczenia i jego sk?onno?ci do ucieczek.

§ 12.

 1. Z wnioskiem o przeniesienie, o którym mowa w § 11 ust. 1, wyst?puje do s?du kierownik zak?adu, w którym sprawca przebywa. We wniosku nale?y poda? powody uzasadniaj?ce konieczno?? przeniesienia sprawcy do innego zak?adu i do??czy?:
  1. orzeczenie s?du o zastosowaniu ?rodka zabezpieczaj?cego;
  2. opini? bieg?ych psychiatrów i ewentualnie inne opinie.
 2. O przeniesienie do innego zak?adu zwraca? si? mo?e do s?du sam sprawca lub jego przedstawiciel ustawowy. W takich przypadkach zak?ad, w którym sprawca przebywa, przesy?a do s?du dokumentacj?, o której mowa w ust. 1, wraz z opini? kierownika tego zak?adu.

§ 13.

 1. W celu zapewnienia prawid?owego przenoszenia sprawców do innego zak?adu wykonuj?cego ?rodek zabezpieczaj?cy s?d mo?e zasi?gn?? opinii Komisji.
 2. Przed orzeczeniem o przeniesieniu sprawcy do innego zak?adu s?d przesy?a Komisji dokumentacj?, o której mowa w § 12.
 3. Komisja po otrzymaniu dokumentacji, o której mowa w § 12, niezw?ocznie, najpó?niej w terminie miesi?ca, przesy?a s?dowi propozycj? miejsca dalszego wykonywania ?rodka zabezpieczaj?cego wraz z jej uzasadnieniem.

§ 14.

Przeniesienie sprawcy pomi?dzy zak?adami wykonuj?cymi ?rodek zabezpieczaj?cy realizuje Policja, korzystaj?c w uzasadnionych przypadkach z pomocy fachowego personelu medycznego zak?adu, w którym sprawca przebywa?.

§ 15.

Zak?ady psychiatryczne i zak?ady leczenia odwykowego wykonuj?ce ?rodki zabezpieczaj?ce dostosuj? warunki wykonywania tych ?rodków do przepisów niniejszego rozporz?dzenia w okresie do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 16.

Traci moc rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zak?adów psychiatrycznych i zak?adów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania ?rodków zabezpieczaj?cych, ich pojemno?ci, zasad kierowania do nich oraz post?powania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a tak?e warunków zabezpieczenia tych zak?adów (Dz.U. Nr 26, poz. 297 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 852).
§ 17.

Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.

MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu:

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

 1. Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
 2. Zmiany wymienionej ustawy zosta?y og?oszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889.
 3. Zmiany wymienionej ustawy zosta?y og?oszone w Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3 , poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88