Akty prawne
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw strategii rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw strategii rozwiązywania problemów alkoholowych, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:
  1. Przewodniczący Zespołu – prof. dr hab. Jerzy Mellibruda;
  2. Zastępca Przewodniczącego -mgr Joanna Mikuła;
  3. Członkowie:
   1. prof. dr hab. Czesław Czabała,
   2. prof. dr hab. Stanisław Pużyński,
   3. dr Wojciech Kłosiński,
   4. dr Jacek Moskalewicz,
   5. dr Krzysztof Wojcieszek,
   6. dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz,
   7. dr Joanna Staręga – Piasek,
   8. dr Ewa Woydyłło,
   9. mgr Anna Dodziuk,
   10. mgr Błażej Gawroński,
   11. mgr Krzysztof Olszak,
   12. mgr Aleksandra Karasowska,
   13. mgr Henryk Kędzierski.
 2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

 1. przygotowanie specjalistycznej opinii na temat realizacji Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 1995-2005;
 2. opracowanie projektu założeń Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010;
 3. wskazanie propozycji dotyczących priorytetowych obszarów współpracy i harmonizowania polskiej polityki zdrowotnej wobec problemów alkoholowych z programami Unii Europejskiej i ¦wiatowej Organizacji Zdrowia;
 4. pełnienie funkcji konsultacyjnych i opiniodawczych dla ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie merytorycznym objętym niniejszym zarządzeniem.

§ 4.

 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
 2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
  1. zwoływanie posiedzeń Zespołu;
  2. prowadzenie posiedzeń Zespołu;
  3. planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
  4. ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
  5. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
  6. informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5.

 1. Zespół działa zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem.
 2. Zespół obraduje na posiedzeniach.
 3. Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 4. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu osobowego Zespołu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

 1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
 2. Protokół zawiera:
  1. datę i miejsce sporządzenia;
  2. porządek obrad;
  3. listę obecności;
  4. treść podjętych uchwał.
 3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 7.

Po 3 miesiącach od rozpoczęcia pracy Zespołu, Przewodniczący Zespołu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, pierwsze sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zespołu.

§ 8.

Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1, nie otrzymują wynagrodzenia za uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu.

§ 9.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 10.

Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.