Akty prawne
ZARZ?DZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie powo?ania Zespo?u do spraw strategii rozwi?zywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1.

Powo?uje si? Zespó? do spraw strategii rozwi?zywania problemów alkoholowych, zwany dalej „Zespo?em”.

§ 2.

 1. W sk?ad Zespo?u wchodz?:
  1. Przewodnicz?cy Zespo?u – prof. dr hab. Jerzy Mellibruda;
  2. Zast?pca Przewodnicz?cego -mgr Joanna Miku?a;
  3. Cz?onkowie:
   1. prof. dr hab. Czes?aw Czaba?a,
   2. prof. dr hab. Stanis?aw Pu?y?ski,
   3. dr Wojciech K?osi?ski,
   4. dr Jacek Moskalewicz,
   5. dr Krzysztof Wojcieszek,
   6. dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz,
   7. dr Joanna Star?ga – Piasek,
   8. dr Ewa Woydy??o,
   9. mgr Anna Dodziuk,
   10. mgr B?a?ej Gawro?ski,
   11. mgr Krzysztof Olszak,
   12. mgr Aleksandra Karasowska,
   13. mgr Henryk K?dzierski.
 2. W pracach Zespo?u mog? uczestniczy? inne osoby zaproszone przez Przewodnicz?cego Zespo?u.

§ 3.

Do zada? Zespo?u nale?y:

 1. przygotowanie specjalistycznej opinii na temat realizacji Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w latach 1995-2005;
 2. opracowanie projektu za?o?e? Narodowego Programu Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010;
 3. wskazanie propozycji dotycz?cych priorytetowych obszarów wspó?pracy i harmonizowania polskiej polityki zdrowotnej wobec problemów alkoholowych z programami Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia;
 4. pe?nienie funkcji konsultacyjnych i opiniodawczych dla ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia, w zakresie merytorycznym obj?tym niniejszym zarz?dzeniem.

§ 4.

 1. Pracami Zespo?u kieruje Przewodnicz?cy.
 2. Do zada? Przewodnicz?cego Zespo?u nale?y:
  1. zwo?ywanie posiedze? Zespo?u;
  2. prowadzenie posiedze? Zespo?u;
  3. planowanie i organizowanie pracy Zespo?u;
  4. ustalanie porz?dku dziennego posiedzenia Zespo?u;
  5. reprezentowanie Zespo?u na zewn?trz;
  6. informowanie ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia o bie??cej dzia?alno?ci Zespo?u.

§ 5.

 1. Zespó? dzia?a zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem.
 2. Zespó? obraduje na posiedzeniach.
 3. Posiedzenia zwo?ywane s? w miar? potrzeby, nie rzadziej jednak ni? raz na dwa miesi?ce.
 4. Zespó? podejmuje uchwa?y zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w g?osowaniu jawnym, w obecno?ci co najmniej po?owy sk?adu osobowego Zespo?u. W przypadku równo?ci g?osów rozstrzyga g?os Przewodnicz?cego Zespo?u.

§ 6.

 1. Z posiedzenia Zespo?u sporz?dza si? protokó?.
 2. Protokó? zawiera:
  1. dat? i miejsce sporz?dzenia;
  2. porz?dek obrad;
  3. list? obecno?ci;
  4. tre?? podj?tych uchwa?.
 3. Protokó?, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Przewodnicz?cy Zespo?u.

§ 7.

Po 3 miesi?cach od rozpocz?cia pracy Zespo?u, Przewodnicz?cy Zespo?u przedstawia ministrowi w?a?ciwemu do spraw zdrowia, pierwsze sprawozdanie z dotychczasowej dzia?alno?ci Zespo?u.

§ 8.

Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1, nie otrzymuj? wynagrodzenia za uczestnictwo w posiedzeniach Zespo?u.

§ 9.

Obs?ug? administracyjno-techniczn? Zespo?u zapewnia Pa?stwowa Agencja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.

§ 10.

Koszty zwi?zane z finansowaniem prac Zespo?u pokrywane s? z bud?etu Pa?stwowej Agencji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.

§ 11.

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem og?oszenia, z moc? od dnia podpisania.