Akty prawne
Narodowy Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Cele i zadania do realizacji w latach 2000-2005
 1. Wprowadzenie
 2. Za?o?enia i strategie dzia?ania
  1. Polskie problemy alkoholowe
  2. Podstawowe strategie dzia?ania
  3. Za?o?enia systemowe Programu
 3. Cele, metody i wska?niki osi?gania celów
 4. Zadania Pa?stwowej Agencji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
 5. Zadania sektorowe Administracji Rz?dowej
  1. Ministerstwo Edukacji Narodowej
  2. Ministerstwo Sprawiedliwo?ci
  3. Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji
  4. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej
  5. Ministerstwo Obrony Narodowej
  6. Ministerstwo Gospodarki
  7. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
  8. Ministerstwo Finansów
  9. G?ówny Urz?d Ce?
  10. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  11. Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumenta
  12. Wojewodowie
 6. Zadania Samorz?dów województw
 7. Zadania Samorz?dów gminnych
 8. Za??czniki
  1. Za??cznik nr 1 - Polska Deklaracja w Sprawie M?odzie?y i Alkoholu
  2. Za??cznik nr 2 - Europejska Deklaracja w Sprawie Alkoholu

Dokument zatwierdzony do realizacji
na posiedzeniu Rady Ministrów w dn. 26 wrze?nia 2000 rokuI. Wprowadzenie

Podstaw? prawn? dzia?a? zwi?zanych z rozwi?zywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi z dnia 26 pa?dziernika 1982. Zgodnie z tre?ci? tej ustawy istniej? dwie podstawowe formy planowania, organizowania i finansowania dzia?a? zwi?zanych z rozwi?zywaniem problemów alkoholowych w Polsce.

Pierwsza to dzia?ania administracji szczebla centralnego i wojewódzkiego uj?te w formie Narodowego Programu Profilaktyki Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, druga to dzia?ania samorz?dów gminnych ujmowane w formie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadzona w latach 1996/97, z inicjatywy Pa?stwowej Agencji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych decentralizacja systemu rozwi?zywania problemów alkoholowych przekaza?a gminom podstawowe zadania wynikaj?ce z ustawy oraz przewa?aj?c? wi?kszo?? ?rodków finansowych na realizacj? tych zada?.

Za?o?enia Narodowego Programu zosta?y zatwierdzone przez Rad? Ministrów w dniu 29 listopada 1994 wraz z zadaniami sektorowymi na lata 1994-95. W dniu 13 sierpnia 1996 roku Rada Ministrów przyj??a program zada? na lata 1997-1999. Dotychczasowy przebieg i rezultaty dzia?a? zwi?zanych z realizacj? Narodowego Programu by?y opisane w sprawozdaniach z realizacji ustawy w latach 1996, 1997 oraz 1998, które po uzgodnieniach resortowych by?y zatwierdzane przez Rad? Ministrów a nast?pnie przekazywane do Sejmu, gdzie zosta?y pozytywnie ocenione i bez zastrze?e? przyj?te przez pos?ów.

Do ko?ca roku 1998 ca?o?? zada? Narodowego Programu realizowana by?a przez administracj? rz?dow? szczebla centralnego i wojewódzkiego. Z chwil? wej?cia w ?ycie ustawy o reformie administracji pa?stwowej, wynikaj?ce z ustawy zadania wojewodów zosta?y przekazane do samorz?dów województw. Rok 1999 by? pierwszym rokiem realizowania zada? Narodowego Programu na szczeblu wojewódzkim przez Zarz?dy Województw.

Rada Ministrów zatwierdzaj?c za?o?enia programu stwierdzi?a, ?e w celu lepszej realizacji ustawy o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi, konieczne jest m.in.:

 1. W dziedzinie ?ycia gospodarczego przyj?cie zasady, ?e alkohol jest specyficznym i odmiennym od innych produktów towarem. Wymaga wi?c specyficznych regulacji prawno-administracyjnych oraz finansowych, umo?liwiaj?cych nieco wy?szy stopie? kontroli ni? ta, która obowi?zuje w systemie wolnorynkowym wobec innych produktów.
 2. W dziedzinie ?ycia spo?eczno-politycznego przyznanie priorytetu dla dzia?a? i decyzji s?u??cych profilaktyce i rozwi?zywaniu problemów alkoholowych, obj?tych zakresem odpowiedzialno?ci resortów zdrowia, edukacji, pracy i polityki spo?ecznej, sprawiedliwo?ci, obrony narodowej, spraw wewn?trznych oraz samorz?dów województw i gmin.
 3. Zapewnienie systematycznego finansowania Programu w ramach wyodr?bnionych pozycji bud?etowych resortu zdrowia i innych resortów oraz urz?dów marsza?kowskich a tak?e w ramach ?rodków pozabud?etowych gromadzonych przez samorz?dy gminne z op?at za korzystanie z zezwole? na sprzeda? alkoholu.
 4. Usprawnienie dzia?alno?ci jednostek pa?stwowych, stowarzysze? i fundacji realizuj?cych programy profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych.
 5. Zwi?kszenie skuteczno?ci systemu kontroli pa?stwa nad produkcj? i rynkiem wyrobów alkoholowych.

Przy opracowaniu planu dzia?alno?ci na lata 2000-2005 powy?sze za?o?enia nale?y uzna? za nadal aktualne. Podstawowymi celami programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie wyst?puj? oraz zwi?kszenie zasobów niezb?dnych do radzenia sobie z ju? istniej?cymi problemami. Podstawowe cele i zadania Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych s? zgodne z 4 celem operacyjnym Narodowego Programu Zdrowia.

Nale?y równie? podkre?li?, ?e w latach 1992-1999 i 2000-2005 w regionie europejskim realizowany jest Europejski Plan Dzia?a? wobec Alkoholu (European Alcohol Action Plan). Program ten koordynowany jest przez Światow? Organizacj? Zdrowia i realizowany jest pod auspicjami Rady Europy. Polska aktywnie uczestniczy w realizacji tego programu i odegra?a bardzo istotna rol? w przygotowaniach projektu jego kontynuacji w latach 2000-2005. Przy opracowywaniu polskiego Narodowego Programu przej?to za?o?enie o poszukiwaniu form integracji polskich i europejskich strategii i metod dzia?ania.

II. Za?o?enia i strategie Programu na lata 2000-2005

A. Polskie problemy alkoholowe

Spo?ycie alkoholu w Polsce po okresie du?ego wzrostu w latach 1989/92 gdy globalna konsumpcja osi?gn??a poziom 10-11 litrów 100% alkoholu na jednego mieszka?ca, pod koniec lat dziewi??dziesi?tych zmniejszy?o si? do poziomu 7-8 litrów. Szacunki te uwzgl?dniaj? równie? spo?ycie nie rejestrowane. Obserwuje si? tak?e pozytywne zmiany w strukturze spo?ycia na rzecz wzrostu udzia?u procentowego napojów niskoprocentowych. Niekorzystnym zjawiskiem jest znaczny wzrost spo?ycie alkoholu w?ród kobiet i m?odzie?y. Straty ekonomiczne zwi?zane z nadu?ywaniem alkoholu szacuje si? w ró?nych krajach w wysoko?ci do 5% globalnego produktu narodowego brutto. Polskie próby oszacowania tych strat wskazywa?y w 1998 roku na sum? oko?o 25 mld z? rocznie przy wp?ywach fiskalnych z rynku alkoholowego w wysoko?ci oko?o 6,5 mld z?. Szkody wynikaj?ce z nadu?ywania alkoholu wyst?puj? w bardzo ró?nych obszarach polskiej rzeczywisto?ci. Nie mo?na ich unikn??, ale mo?na zmniejsza? ich rozmiary i dotkliwo??. Do najwa?niejszych problemów wy nikaj?cych ze spo?ywania i nadu?ywania alkoholu w Polsce mo?na aktualnie zaliczy?;

 1. Samo niszczenie osób uzale?nionych od alkoholu.
  W Polsce ?yje oko?o 600-700 tys. osób uzale?nionych od alkoholu, które doznaj? bardzo powa?nych szkód zdrowotnych prowadz?cych do przedwczesnej ?mierci. W placówkach lecznictwa odwykowego w 1998 roku by?o zarejestrowanych oko?o 120 tys. pacjentów, w tym oko?o 20% kobiet. W latach dziewi??dziesi?tych pi?ciokrotnie wzros?a efektywno?? terapii uzale?nienia ale na skutek deficytów kadrowych i lokalowych skuteczne formy leczenia by?y dost?pne zaledwie dla 30% zarejestrowanych pacjentów. Pierwszy rok reform w s?u?bie zdrowia spowodowa? na pocz?tku 2000 roku dodatkowe ograniczenia dost?pno?ci terapii uzale?nienia o oko?o 20-25% w porównaniu do 1998 roku.

 2. Szkody zdrowotne nadu?ywaj?cych alkoholu osób doros?ych.
  Oko?o 1.5 - 1.8 miliona pacjentów lecz?cych si? z powodu ró?nych chorób u lekarzy specjalistów i w podstawowej opiece zdrowotnej powa?nie nadu?ywa alkoholu cho? nie s? uzale?nieni. W zwi?zku z tym ich leczenie jest mniej efektywne co zwi?ksza szkody zdrowotne i koszty ?wiadcze? zdrowotnych dla tej grupy pacjentów. Polscy lekarze i piel?gniarki nie s? jeszcze przygotowani do pos?ugiwania si? tzw. metod? wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji maj?c? na celu ograniczeniu lub powstrzymanie si? od picia alkoholu przez pacjentów. W tworzonym aktualnie systemie finansowania ?wiadcze? zdrowotnych brakuje ?rodków na finansowanie tego typu us?ug.

 3. Szkody wyst?puj?ce u nadu?ywaj?cej alkoholu m?odzie?y.
  Oko?o 20% polskich nastolatków nadu?ywa alkoholu w sposób przynosz?cy powa?ne szkody dla ich rozwoju fizycznego, psychicznego i moralnego. W ostatnich latach obserwuje si? wzrost tych zagro?e?. Przyczynia si? do tego oprócz uniwersalnej atrakcyjno?ci alkoholu dla ludzi, bardzo dynamiczna promocja i zwi?kszenie dost?pno?ci napojów alkoholowych, zwi?kszenie samodzielno?ci konsumpcyjnej m?odzie?y oraz zaniedbania rodziców i nauczycieli, którzy rozlu?nili kontrol? wychowawcz? i lekcewa?? zagro?enia zwi?zane z piciem ich dzieci i wychowanków. Podstawowym wyzwaniem jest zaanga?owanie rodziców i lokalnych spo?eczno?ci do wspó?pracy z realizatorami szkolnych programów wychowawczych, w tym profilaktycznych oraz rozwój profilaktyki rodzinnej.

 4. Przemoc domowa i inne szkody w rodzinie z problemem alkoholowym.
  Oko?o 3 do 4 milionów osób ?yje w rodzinach, w których z powodu powtarzaj?cej si? nietrze?wo?ci dochodzi do przemocy, zaniedba?, ubóstwa, demoralizacji oraz innych zjawisk powoduj?cych stres, wspó?uzale?nienie i inne szkody osobiste u cz?onków rodziny. Badania ?on alkoholików ujawniaj?, ?e oko?o 3/4 spo?ród nich do?wiadcza przemocy. Podstawowe wyzwania na nast?pne lata to rozbudowa systemu przeciwdzia?ania przemocy domowej, rozwój programów psychoterapii dla osób wspó?uzale?nionych oraz tworzenie placówek socjoterapeutycznych dla dzieci alkoholików a tak?e organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego dla rodzin dotkni?tych problemami alkoholowymi. Szczególnie dotkliwe deficyty tych form pomocy wyst?puje w ?rodowisku wiejskim i na terenach wysokiego bezrobocia i ubóstwa.

 5. Alkoholowa dezorganizacja ?rodowiska pracy.
  Nietrze?wo?? w miejscu pracy mimo poprawy sytuacji w ostatnich latach nadal jest cz?st? przyczyn? wypadków i obni?enia wydajno?ci pracy. Mo?na oczekiwa?, ?e w najbli?szych latach wzro?nie zainteresowanie przedsi?biorców mo?liwo?ci? wprowadzania programów profilaktyki w ?rodowisku pracy. Szczególne wyzwanie tworz? problemy alkoholowe w tak specyficznych ?rodowiskach pracy jako transport publiczny, policja, wojsko, stra? po?arna i graniczna itp.

 6. Przest?pstwa i wykroczenia pope?niane przez osoby nietrze?we.
  Na szczególn? uwag? zas?uguj? takie zjawiska jak nietrze?wo?? kierowców i powodowane przez nich wypadki oraz zwi?zek nietrze?wo?ci z przest?pstwami pospolitymi, z recydyw? i z przemoc?.

 7. ?amanie prawa zwi?zane z handlem napojami alkoholowymi.
  Najwa?niejszymi zjawiskami problemowymi s? w tym obszarze naruszenia prawa zwi?zane ze sprzeda?? alkoholu osobom niepe?noletnim, nielegalny handel napojami alkoholowymi oraz reklama i promocja alkoholu. Przyczyniaj? si? one do wzrostu okre?lonych powy?ej zagro?e? oraz zak?óce? w funkcjonowaniu systemu prawnego.

B. Podstawowe strategie dzia?ania

Dotychczasowe do?wiadczenia polskie zwi?zane z realizacja Narodowego Programu w poprzednich latach oraz do?wiadczenia innych krajów wskazuj? na u?yteczno?? nast?puj?cych 12 strategii rozwi?zywania problemów alkoholowych:

 1. Dzia?ania administracyjno-fiskalne maj?ce na celu ograniczenie spo?ycia napojów alkoholowych oraz zmian? struktury ich spo?ywania przez osoby doros?e.
 2. Upowszechnianie edukacyjnych programów profilaktyki szkolnej, rodzinnej i ?rodowiskowej.
 3. Zwi?kszanie dost?pno?ci i skuteczno?ci programów terapeutycznych dla osób uzale?nionych i cz?onków ich rodzin oraz procedur interwencyjno-korekcyjnych wobec osób nadu?ywaj?cych alkoholu.
 4. Zwi?kszenie skuteczno?ci i dost?pno?ci programów interwencji spo?eczno-prawnych i pomocy psychologicznej s?u??cych przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem zasad prawnych s?u??cych kontroli post?powania osób nietrze?wych, w szczególno?ci: nietrze?wych kierowców, sprawców przemocy a tak?e osób pij?cych alkohol w pracy.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem zasad prawnych s?u??cych kontroli dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotami napojami alkoholowymi (w szczególno?ci dotycz?cych sprzeda?y alkoholu nieletnim, reklamowania napojów alkoholowych, nielegalnego obrotu napojami alkoholowymi).
 7. Edukacja publiczna maj?ca na celu:
  • informowanie o konsekwencjach nadu?ywania alkoholu i metodach zapobiegania szkodom zdrowotnym
  • promocj? zdrowego stylu ?ycia, trze?wo?ci i abstynencji
  • promocj? programu w?ród liderów spo?ecznych i pozyskiwanie osób ciesz?cych si? autorytetem na ró?nych szczeblach w?adzy.
 8. Szkolenie profesjonalistów w takich sektorach jak: ochrona zdrowia, edukacja, pomoc spo?eczna, wymiar sprawiedliwo?ci oraz liderów spo?eczno?ci lokalnych w zakresie nowoczesnych metod rozwi?zywania problemów alkoholowych.
 9. Wspieranie rozwoju gminnych programów profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych.
 10. Badanie i monitorowanie zjawisk i zasobów w sferze problemów alkoholowych oraz analiza kosztów ekonomicznych i spo?ecznych.
 11. Wspieranie dzia?a? podejmowanych przez organizacje pozarz?dowe i ?rodowiska wzajemnej pomocy, które s? ukierunkowane na zapobieganie lub zmniejszanie szkód zwi?zanych z alkoholem.
 12. Kszta?towanie ?wiadomo?ci oraz odpowiedzialno?ci etycznej i prawnej osób zajmuj?cych si? produkcj? i sprzeda?? napojów alkoholowych a tak?e zapewnienie ?cis?ej kontroli jako?ci tych produktów.

C. Za?o?enia systemowe Programu

 1. Dla zwi?kszania skuteczno?ci Programu po??dane jest doskonalenie wspó?dzia?ania administracji rz?dowej i samorz?dowej ró?nych szczebli:
  1. Jednostki centralnej administracji rz?dowej, kieruj?c si? zasad? pomocniczo?ci pa?stwa, powinny koncentrowa? si? przede wszystkim na realizacji tych zada?, które wykraczaj? poza kompetencje lokalnych spo?eczno?ci oraz dostarcza? profesjonalnego wsparcia dla ich dzia?a?. Podstawowa rol? w tym zakresie spe?nia Pa?stwowa Agencja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, która realizuje swoje zadania okre?lone w ustawie i koordynuje realizacj? Narodowego Programu oraz przygotowuje sprawozdania z jego realizacji dla Rady Ministrów. Realizuje równie? zadania powierzone przez ustaw? Ministrowi Zdrowia i jest wspierana przez wspó?prac? odpowiednich s?u?b poszczególnych resortów, wojewodów oraz zarz?dów województw.
  2. Samorz?d województwa poprzez pe?nomocnika ds. rozwi?zywania problemów alkoholowych i wspó?pracuj?ce z nim s?u?by wojewódzkie zapewnia koordynacj? realizacji Wojewódzkich Programów Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, stanowi?cych integraln? cz??? Narodowego Programu oraz wspieranych merytorycznie i organizacyjnie przez Pa?stwow? Agencj? Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych. Udziela równie? pomocy merytorycznej i organizacyjnej dla samorz?dów gminnych oraz instytucji i organizacji pozarz?dowych dzia?aj?cych na terenie województwa specjalizuj?cych si? w zakresie rozwi?zywania problemów alkoholowych.
  3. Rekomenduje si? aby priorytetowe cele i strategie dzia?a? okre?lone w Programie stanowi?y integraln? cz??? wojewódzkich programów profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych i zosta?y w??czone do globalnej strategii rozwoju województwa.
  4. Samorz?dy gminne realizuj?ce zadania okre?lone w ustawie w formie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych korzystaj? z pomocy merytorycznej i organizacyjnej zarz?dów województw oraz Pa?stwowej Agencji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych. Dla realizacji wybranych celów mog? tworzy? porozumienia mi?dzygminne oraz wspó?pracowa? z instytucjami powiatowymi jak np. powiatowe centra pomocy rodzinie.
  5. Organizacje pozarz?dowe i instytucje specjalistyczne odgrywaj? podstawow? rol? w realizacji zada? okre?lonych w Programie na szczeblu centralnym i wojewódzkim oraz w ramach dzia?a? podejmowanych przez samorz?dy gminne (gminne programy profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych).
  6. Administracja rz?dowa i samorz?dy lokalne wspó?pracuj? ze ?rodowiskami samopomocowymi dla osób z problemami alkoholowymi, udzielaj?c im odpowiedniego wsparcia i korzystaj?c z ich pomocy.
  7. Rada Ministrów:
   • corocznie, w drodze rozporz?dzenia, okre?la udzia? samorz?dów województw i powiatów w ?rodkach przeznaczanych z bud?etu pa?stwa na realizacj? Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych,
   • zatwierdza za?o?enia polityki spo?eczno-gospodarczej opracowane w postaci Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych,
   • sk?ada corocznie Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi.

 2. Dla realizacji Programu konieczne jest rozwijanie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej poprzez:
  1. Rozszerzanie zasobów merytorycznych i organizacyjnych Pa?stwowej Agencji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych koordynuj?cej realizacj? Programu oraz wspó?pracuj?cych z ni? instytucji, przygotowuj?cych rozwi?zania koncepcyjne, metodyczne i organizacyjne,
  2. Wykorzystanie pe?nomocników zarz?dów województw jako specjalistów koordynuj?cych terenowe programy profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych,
  3. Przygotowanie i wspieranie realizacji programów profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych na szczeblu gminnym,
  4. Wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe dla podmiotów niepa?stwowych zajmuj?cych si? statutowo rozwi?zywaniem problemów alkoholowych,
  5. Realizacj? programów bada? naukowych dotycz?cych mechanizmów powstawania i rozwi?zywania problemów alkoholowych oraz weryfikuj?cych skuteczno?? oddzia?ywa? profilaktycznych i terapeutycznych,
  6. Zwi?kszanie liczby specjalistów z ró?nych dziedzin, profesjonalnie przygotowanych do rozwi?zywania problemów alkoholowych.

 3. Dla realizacji Programu konieczne jest zapewnienie stabilnego i racjonalnego systemu finansowania realizacji zada? ustawowych:
  1. Środki na finansowanie zada? Pa?stwowej Agencji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych ujmuje si? w bud?ecie Ministra Zdrowia jako rozdz. 8536 - Przeciwdzia?anie alkoholizmowi.
  2. Pa?stwowa Agencja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych przygotowuje projekt Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych oraz projekt podzia?u ?rodków na jego realizacj?.
  3. Środki na finansowanie zada? przez poszczególnych ministrów ujmuje si? w ich bud?etach.
  4. Środki na finansowanie wojewódzkich programów profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych ujmuje si? w bud?etach poszczególnych województw.
  5. Na wydatki zwi?zane z realizacj? Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych przez administracj? rz?dow? i samorz?dy województw przeznacza si? corocznie z bud?etu pa?stwa ?rodki w wysoko?ci 1% podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych.
  6. Podj?te zostan? równie? dzia?ania legislacyjne aby ?rodki na finansowanie programów wojewódzkich mog?y by? równie? gromadzone z op?at za zezwolenia na obrót hurtowy napojami o zawarto?ci do 18% alkoholu, wydawanymi przez zarz?dy województw, po wprowadzeniu odpowiednich zmian do art. 9 ustawy o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi.
  7. Gminne programy profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych finansuje si? z:
   • ?rodków w?asnych gmin,
   • dodatkowych ?rodków pozyskanych przez gminy z pobieranych op?at za korzystanie z zezwole? na sprzeda? napojów alkoholowych,
  8. Jednostki samorz?du terytorialnego w celu realizacji wspólnych zada? w zakresie profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych mog? zawiera? porozumienia, okre?laj?c w nich zasady finansowania wspólnie realizowanych zada?.
  9. W?a?ciwe organy administracji rz?dowej i samorz?du województwa, opracowuj?c projekt bud?etu na ka?dy rok wyodr?bniaj? w wydatkach ?rodki niezb?dne na realizacj? zada? Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.

III. Cele, metody i wska?niki osi?gania celów

Cel 1. Zmniejszanie ilo?ci alkoholu spo?ywanego przez m?odzie?.

Metody:

 • ograniczanie mo?liwo?ci zakupu i spo?ycia alkoholu przez osoby niepe?noletnie,
 • wdra?anie nowoczesnych programów profilaktycznych i metod kszta?towania postaw s?u??cych zdrowemu i trze?wemu ?yciu,
 • ograniczanie dzia?a? promuj?cych picie alkoholu przez m?odzie?,
 • udzielanie pomocy profesjonalnej rodzicom dzieci, które nadu?ywaj? alkoholu,
 • interwencje profilaktyczne wobec grup podwy?szonego ryzyka (dzieci z rodzin alkoholowych, mieszka?cy internatów i hoteli robotniczych, studenci i ?o?nierze),
 • edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomocy m?odzie?y w utrzymywaniu abstynencji.
 • tworzenie koalicji profilaktycznych w ?rodowiskach lokalnych
 • wspieranie dzia?a? s?u??cych rekreacji i zabawie m?odzie?y bez alkoholu

Wska?niki osi?gania celu:

 • liczba m?odzie?y, rodziców i nauczycieli uczestnicz?cych w szkolnych programach profilaktycznych,
 • procent abstynentów w?ród niepe?noletniej m?odzie?y
 • procent m?odzie?y, która spo?ywa?a napoje alkoholowe w ci?gu ostatniego miesi?ca,
 • liczba szkó? i innych placówek o?wiatowo-wychowawczych, w których prowadzone s? programy profilaktyczne,
 • liczba cofni?tych zezwole? na sprzeda? i podawanie napojów alkoholowych w zwi?zku z zabronion? sprzeda?? alkoholu nieletnim,
 • procent sklepów i lokali gastronomicznych naruszaj?cych prawo zabraniaj?ce sprzedawania alkoholu nieletnim,
 • zatrzymanie wzrostu ?redniego spo?ycia alkoholu przez osoby poni?ej 18 lat,
 • liczba gmin dysponuj?cych placówkami dla dzieci z grup ryzyka z kwalifikowanymi programami profilaktyki i pomocy.

Cel 2. Zmniejszenie ?miertelno?ci i degradacji psychofizycznej osób uzale?nionych.

Metody:

 • zwi?kszanie dost?pno?ci i skuteczno?ci profesjonalnej terapii uzale?nie? i innych ?wiadcze? zdrowotnych dla osób uzale?nionych,
 • wspieranie dzia?alno?ci ?rodowisk samopomocowych dla osób uzale?nionych.

Wska?niki osi?gania celu:

 • procent pacjentów wybranych placówek odwykowych, którzy po uko?czeniu terapii utrzymuj? abstynencj? przez ponad rok,
 • procent pacjentów wybranych placówek odwykowych, u których po uko?czeniu terapii utrzymuj? si? pozytywne zmiany w funkcjonowaniu spo?ecznym i osobistym,
 • liczba pacjentów uzale?nionych korzystaj?cych z nowoczesnych programów terapeutycznych,
 • liczba przeszkolonych specjalistów psychoterapii uzale?nie? i instruktorów terapii zatrudnionych w placówkach odwykowych,
 • liczba placówek terapii uzale?nie? stosuj?cych nowoczesne metody psychoterapii uzale?nie? i Osobiste Programy Terapii,
 • liczba placówek odwykowych dzia?aj?cych co najmniej 5-6 dni w tygodni oraz w godzinach popo?udniowo-wieczornych,
 • liczba osób uzale?nionych zobowi?zanych przez s?d do podj?cia leczenia,
 • liczba dzia?aj?cych klubów abstynenckich oraz grup AA.

Cel 3. Zmniejszanie rozmiarów uszkodze? zdrowia spowodowanych nadu?ywaniem alkoholu.

Metody:

 • wprowadzanie do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (a tak?e do instytucji zwi?zanych z edukacj? i kszta?ceniem zawodowym) metod wczesnego diagnozowania zagro?e? zdrowotnych zwi?zanych z piciem alkoholu i paleniem tytoniu oraz interwencji ucz?cych abstynencji lub kontrolowania picia a tak?e abstynencji nikotynowej,
 • edukacja spo?eczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania zagro?eniom alkoholowym i rozpoznawania sygna?ów wskazuj?cych na rozwijanie si? procesu uzale?niania si?,
 • uczenie osobistych umiej?tno?ci kontrolowania rozmiarów i wzorów picia,
 • zwi?kszanie skuteczno?ci interwencji wobec zaburze? zachowania, wynikaj?cych z nadmiernego picia.

Wska?niki osi?gania celu:

 • liczba pacjentów w wybranych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w stosunku do których zastosowano procedur? wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji,
 • liczba studentów medycyny, lekarzy oraz absolwentów szkó? medycznych obj?tych szkoleniem w dziedzinie uzale?nienia od alkoholu i innych ?rodków psychoaktywnych,
 • ilo?? publikacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych w lokalnych mediach nt. czynników ryzyka oraz metod rozwi?zywania problemów alkoholowych,
 • liczba piel?gniarek, lekarzy rodzinnych oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przeszkolonych we wczesnym diagnozowaniu problemów alkoholowych w?ród pacjentów oraz w stosowaniu metody krótkiej interwencji,
 • ?redni wiek pacjentów po raz pierwszy zg?aszaj?cych si? na leczenie do placówek odwykowych.

Cel 4. Zmniejszanie ilo?ci i dolegliwo?ci alkoholowych zaburze? ?ycia rodzinnego.

Metody:

 • zwi?kszanie dost?pno?ci i skuteczno?ci programów psychoterapii wspó?uzale?nienia prowadzonych w placówkach odwykowych dla doros?ych cz?onków rodzin,
 • zwi?kszanie skuteczno?ci interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburze? funkcjonowania rodziny, powodowanych przez picie alkoholu,
 • zwi?kszanie dost?pno?ci i skuteczno?ci zorganizowanych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych,
 • zwi?kszanie dost?pno?ci zorganizowanych form pomocy psychologicznej i spo?ecznej dla doros?ych cz?onków rodzin alkoholowych,
 • wspieranie stowarzysze? i ?rodowiskowych grup spo?ecznego przeciwdzia?ania przemocy.

Wska?niki osi?gania celu:

 • liczba osób uczestnicz?cych w programach pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • liczba osób uczestnicz?cych w programach korekcyjnych dla sprawców przemocy,
 • liczba funkcjonariuszy policji przeszkolonych w prowadzeniu interwencji domowych w sytuacjach przemocy w rodzinie i w stosowaniu Niebieskiej Karty,
 • liczba pracowników pomocy spo?ecznej przeszkolonych w prowadzeniu interwencji domowych w sytuacjach przemocy w rodzinie oraz w stosowaniu Niebieskiej Karty,
 • liczba gminnych komisji rozwi?zywania problemów alkoholowych które utworzy?y zespó? ds. przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie oraz ilo?? przeprowadzonych interwencji,
 • liczba placówek lecznictwa odwykowego prowadz?cych programy przeciwdzia?ania przemocy,
 • liczba punktów konsultacyjno-interwencyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie, schronisk dla kobiet i dzieci, grup samopomocowych i interwencyjnych oraz terapeutycznych,
 • liczba osób przeszkolonych w zakresie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
 • liczba placówek socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz dzieci korzystaj?cych z tej pomocy.

Cel 5. Zmniejszanie ilo?ci wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrze?wo?ci? w miejscu pracy.

Metody:

 • edukacja pracowników nadzoru w zakresie wczesnego rozpoznawania problemów alkoholowych i podejmowania interwencji,
 • u?atwianie pracownikom uzale?nionym od alkoholu dost?pu do pomocy w profesjonalnych placówkach odwykowych i ?rodowiskach wzajemnej pomocy,
 • programy profilaktyczno-edukacyjne w miejscu pracy.

Wska?niki osi?gania celu:

 • liczba wypadków w pracy spowodowanych nietrze?wo?ci?,
 • liczba pracowników nadzoru przeszkolonych w zakresie wczesnego rozpoznawania i interwencji,
 • liczba pracowników jednostek podleg?ych resortom centralnym, którzy uczestniczyli w programach profilaktyczno-edukacyjnych,
 • ilo?? zak?adów pracy wprowadzaj?cych programy profilaktyczne dla pracowników.

Cel 6. Zmniejszenie udzia?u nietrze?wo?ci w?ród przyczyn naruszania prawa i porz?dku publicznego.

Metody:

 • zwi?kszenie dost?pno?ci i skuteczno?ci terapii osób uzale?nionych, prowadzonej w zak?adach karnych,
 • rozszerzanie zakresu stosowania terapeutycznych zalece? probacyjnych wobec sprawców przest?pstw i wykrocze? zwi?zanych z nadu?ywaniem alkoholu,
 • ograniczanie liczby osób w stanie nietrze?wym prowadz?cych pojazdy poprzez przed?u?enie okresu zatrzymania prawa jazdy i wprowadzenie obowi?zku uczestnictwa w specjalnym programie edukacyjnym jako warunku jego odzyskania,
 • kontrola przestrzegania przepisów zakazuj?cych sprzeda? i podawanie alkoholu osobom nietrze?wym,
 • przygotowywanie programów interwencyjnych dla osób opuszczaj?cych izby wytrze?wie?, w szczególno?ci nieletnich.

Wska?niki osi?gania celu:

 • liczba miejsc w oddzia?ach odwykowych dla skazanych,
 • liczba pe?noetatowych pracowników oddzia?ów odwykowych w jednostkach penitencjarnych,
 • liczba osób obj?tych terapi? odwykow? w oddzia?ach odwykowych dla skazanych,
 • liczba wypadków komunikacyjnych zwi?zanych z u?ywaniem alkoholu,
 • liczba ofiar wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez nietrze?wych u?ytkowników dróg,
 • liczba zatrzymanych praw jazdy w zwi?zku z prowadzeniem pojazdów pod wp?ywem alkoholu,
 • liczba przest?pstw (w wybranych kategoriach) spowodowanych przez nietrze?wych doros?ych i nieletnich,
 • liczba osób zatrzymanych w izbach wytrze?wie?, w tym nieletnich.

Cel 7. Zmniejszenie rozmiarów narusze? prawa na rynku alkoholowym.

Metody:

 • kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych obowi?zuj?cych sprzedawców alkoholu przez administracj? samorz?dow?,
 • utworzenie zintegrowanego systemu monitorowania ilo?ci alkoholu na rynku,
 • rozszerzenie zakresu interwencji policji i s?u?b porz?dkowych wobec nielegalnego handlu i ?amania przepisów ustawy,
 • uszczelnienie granic pa?stwa wobec prób przemytu alkoholu,
 • zwi?kszanie skuteczno?ci interwencji wymiaru sprawiedliwo?ci w sprawach naruszania zakazu reklamy alkoholu.

Wska?niki osi?gania celu:

 • liczba cofni?tych zezwole? na sprzeda? napojów alkoholowych w zwi?zku z naruszeniem warunków sprzeda?y okre?lonych w ustawie,
 • ilo?? interwencji policji i stra?y miejskiej wobec naruszenia warunków sprzeda?y alkoholu,
 • liczba przypadków naruszenia przepisów ustawy przez przedsi?biorców, stwierdzona przez Pa?stwow? Inspekcj? Handlow?,
 • ilo?? napojów alkoholowych przemycanych przez granic? i zatrzymanych przez s?u?by celne,
 • liczba nielegalnych rozlewni alkoholu ujawnionych przez policj?,
 • liczba wyroków s?dowych dotycz?cych spraw zwi?zanych z nielegaln? reklam? napojów alkoholowych.

Cel 8. Promowanie postaw spo?ecznych wa?nych dla profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych.

Metody:

 • wdra?anie do ?ycia spo?ecznego i gospodarczego postaw wspomagaj?cych racjonaln? kontrol? nad obecno?ci? alkoholu w ?yciu codziennym,
 • budowanie akceptacji spo?ecznej dla niezb?dnych decyzji, które cz??ciowo ograniczaj? dost?pno?? i zmniejszaj? swobod? konsumpcji alkoholu,
 • propagowanie pow?ci?gliwo?ci i samoograniczenia rozmiarów spo?ycia alkoholu jako wzorów post?powania specyficznych dla grup spo?ecznych o wysokim presti?u,
 • opracowanie profesjonalnych kampanii edukacyjnych, wykorzystuj?cych ?rodki spo?ecznej komunikacji.

Wska?niki osi?gania celu:

 • zakres i stopie? akceptacji przez opini? publiczn? kampanii edukacyjnych prowadzonych w ?rodkach komunikacji spo?ecznej i promuj?cych ?ycie w trze?wo?ci oraz metody rozwi?zywania problemów alkoholowych,
 • ilo?? publikacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych w lokalnych mediach promuj?cych zdrowe i trze?we ?ycie,
 • liczba gmin realizuj?cych gminne programy profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych,
 • ilo?? ?rodków finansowych przeznaczanych na realizacj? wojewódzkich i gminnych programów profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych.

Cel 9. Ograniczanie globalnego spo?ycia alkoholu i zmiana struktury jego spo?ycia na rzecz napojów niskoprocentowych.

Metody:

 • ograniczanie dost?pno?ci poprzez racjonaln? i elastyczn? polityk? fiskaln? zapobiegaj?c? obni?aniu cen alkoholu i preferuj?c? napoje niskoprocentowe.
 • ograniczanie dost?pno?ci poprzez kontrol? ilo?ci i usytuowania punktów sprzeda?y.
 • edukacja publiczna i ?rodowiskowa wspieraj?ca racjonalne i pow?ci?gliwe decyzje dotycz?ce picia alkoholu.

Wska?niki osi?gania celu:

 • struktura sprzeda?y napojów alkoholowych,
 • struktura cen napojów alkoholowych nisko i wysokoprocentowych,
 • liczba punktów sprzeda?y napojów alkoholowych,
 • liczba mieszka?ców przypadaj?cych na 1 punkt sprzeda?y napojów alkoholowych,
 • liczba wydanych zezwole? na sprzeda? napojów alkoholowych,
 • wielko?? globalnego spo?ycia z uwzgl?dnieniem specyfiki wybranych populacji,
 • cz?stotliwo?? u?ywania alkoholu z uwzgl?dnieniem wielko?ci konsumpcji.

IV. Zadania Pa?stwowej Agencjji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych

Stosownie do zapisów art. 3 ustawy o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi Agencja;

 1. przygotowuje projekt Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych zatwierdzany przez Rad? Ministrów oraz projekt podzia?u ?rodków na jego realizacj?,
 2. przygotowuje i opiniuje projekty aktów prawnych oraz planów dzia?a? w zakresie polityki dotycz?cej alkoholu i problemów alkoholowych,
 3. prowadzi dzia?alno?? informacyjno-edukacyjn? i przygotowuje ekspertyzy,
 4. opracowuje i wdra?a nowe metody profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych,
 5. udziela merytorycznej pomocy samorz?dom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznych realizuj?cym zadania zwi?zane z rozwi?zywaniem problemów alkoholowych,
 6. koordynuje i inicjuje dzia?ania zwi?kszaj?ce skuteczno?? i dost?pno?? lecznictwa odwykowego.

Agencja uczestniczy w realizacji Programu Rozwoju Statystyki Publicznej na lata 2001- 2007 w zakresie badania problemów alkoholowych. Realizacja tych zada? dokonuje si? we wspó?pracy z samorz?dami województw i gmin, organizacjami pozarz?dowymi i instytucjami profesjonalnymi oraz z organizacjami i instytucjami mi?dzynarodowymi. Agencja jest równie? realizatorem zada? powierzonych Ministrowi Zdrowia przez art. 6 ustawy zwi?zanych z kszta?ceniem specjalistów w zakresie dzia?alno?ci profilaktycznej i leczniczej oraz prowadzeniem bada? nad alkoholem i zwi?zanymi z nim problemami. W latach 2000 - 2005 najwa?niejsze dzia?ania Agencji b?d? zwi?zane z realizacj? nast?puj?cych programów:

 1. Program zwi?kszania skuteczno?ci i dost?pno?ci us?ug terapeutycznych dla osób uzale?nionych i ich rodzin oraz szkolenia pracowników lecznictwa odwykowego, obejmuj?cy m.in.;
  • Studium Terapii Uzale?nie?,
  • Studium Pomocy Psychologicznej,
  • Letnia Szko?a Pracowników Lecznictwa Odwykowego,
  • Program Rozwoju Osobistego dla nieprofesjonalnych wspó?pracowników placówek odwykowych i ?rodowisk samopomocy,
  • Wdra?anie rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z 31.12.1999 w sprawie lecznictwa odwykowego we wspó?pracy z Wojewódzkimi O?rodkami Terapii Uzale?nienia i Wspó?uzale?nienia,
  • Program certyfikacji specjalistów psychoterapii uzale?nienia
   i instruktorów terapii uzale?nie?,
  • Program monitorowania i oceny efektów terapii uzale?nienia od alkoholu,
  • Program animacji nieefektywnych placówek odwykowych,
  • Program doskonalenia metod psychoterapii dla Doros?ych Dzieci Alkoholików i wspó?uzale?nionych cz?onków rodzin,
  • Centrum Informacji Naukowej o Problemach Alkoholowych,
  • dwumiesi?cznik pt. "Terapia Uzale?nienia i Wspó?uzale?nienia",
  • konsultacje i superwizje dla pracowników lecznictwa odwykowego,
  • prowadzenie bazy danych lecznictwa odwykowego i opracowywanie raportów,
  • wdra?anie programów terapeutycznych dla uzale?nionej m?odzie?y,
  • wdra?anie programów terapeutycznych dla uzale?nionych bezdomnych,
  • doskonalenie systemu zobowi?zywania do leczenia osób uzale?nionych.

 2. Program wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec pacjentów nadu?ywaj?cych alkoholu przygotowany dla podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, obejmuj?cy m.in.;
  • sesje szkoleniowe dla studentów Akademii Medycznych,
  • sesje szkoleniowe dla nauczycielek piel?gniarstwa,
  • szkolenia dla lekarzy rodzinnych,
  • wdra?anie metody wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji do praktyki lekarzy rodzinnych i do punktów konsultacyjnych w szpitalach,
  • przygotowanie materia?ów edukacyjnych dla pracowników s?u?by zdrowia i pacjentów,
  • utworzenie o?rodka informacji i konsultacji dla studentów i pracowników Akademii Medycznych.

 3. Program rozwoju profilaktyki szkolnej, rodzinnej i ?rodowiskowej:
  • Profesjonalna Szko?a Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej,
  • wspieranie dzia?a? lokalnych stanowi?cych kontynuacj? kampanii pt. "Alkohol kradnie wolno??",
  • zwi?kszanie skuteczno?ci i dost?pno?ci Pomara?czowej Linii - systemu pomocy rodzicom, których dzieci pij? i upijaj? si?,
  • promocja i ewaluacja najlepszych szkolnych programów profilaktycznych,
  • wydawanie miesi?cznika "Remedium" dla wychowawców i realizatorów programów profilaktycznych,
  • przygotowanie materia?ów edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
  • seminarium pt. Perspektywy Polskiej Profilaktyki Problemowej,
  • promocja programów profilaktyki rodzinnej,
  • badania diagnozuj?ce spo?ycie alkoholu i innych substancji przez uczniów, studentów i ?o?nierzy,
  • wdra?anie programów profilaktycznych dla studentów i ?o?nierzy s?u?by zasadniczej,
  • wdra?anie programów szkolenia sprzedawców i kontrolowania przestrzegania zakazu sprzeda?y alkoholu m?odzie?y.

 4. Program rozwoju pomocy psychospo?ecznej dla dzieci z rodzin alkoholowych i ?rodowisk wysokiego ryzyka:
  • programy szkoleniowe dla wychowawców placówek socjoterapeutycznych w zakresie pomocy dzieciom alkoholików,
  • opracowywanie i upowszechnianie nowoczesnych metod pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin alkoholowych,
  • szkolenia dla wychowawców placówek opieku?czo-wychowawczych i Policyjnych Izb Dziecka w zakresie pomagania dzieciom z rodzin alkoholowych,
  • ogólnopolskie konferencje pt. "Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin alkoholowych",
  • promowanie i wspieranie inicjatyw gminnych zwi?zanych z tworzeniem ?wietlic socjoterapeutycznych,
  • zwi?kszanie dost?pno?ci pomocy psychoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych z powa?nymi zaburzeniami emocjonalnymi,
  • organizowanie Ogólnopolskiego Forum Liderów oraz szkole? dla liderów grup Al-Ateen,
  • prowadzenie bazy danych o osobach i placówkach pomagaj?cych dzieciom z rodzin alkoholowych,

 5. Program przeciwdzia?ania przemocy w rodzinach alkoholowych obejmuje m.in.
  • rozwijanie systemu Niebieska Linia obejmuj?cego organizacje, instytucje i osoby pomagaj?ce ofiarom przemocy w rodzinie oraz prowadzenie bazy danych,
  • prowadzenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
  • Studium Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie,
  • wdra?anie procedury Niebieskich Kart w policji,
  • wdra?anie procedury Niebieskich Kart w pomocy spo?ecznej,
  • wydawanie miesi?cznika "Niebieska Linia",
  • rozwijanie programów przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie prowadzonych przez Gminne Komisje i wdra?anie procedury Niebieskich Kart,
  • organizacja ogólnopolskich kampanie edukacyjne,
  • organizacja ogólnopolskich konferencji pt. Powstrzyma? przemoc domow?.

 6. Program wspomagania lokalnych programów profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych:
  • przygotowywanie merytorycznych przewodników i kompendiów do realizacji gminnych programów rozwi?zywania problemów alkoholowych,
  • prowadzeniu Studium Pomocy Rodzinie dla pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie,
  • organizacja corocznych konferencji gmin wiod?cych w dzia?aniach na rzecz rozwi?zywania problemów alkoholowych,
  • koordynacja i wspieranie Sieci Du?ych Miast realizuj?cych programy rozwi?zywania problemów alkoholowych,
  • wspieranie pilota?owych programów tworzenia koalicji trze?wo?ciowych w spo?eczno?ciach lokalnych,
  • rozwijanie Sieci Gmin Wiejskich realizuj?cych programy rozwi?zywania problemów alkoholowych,
  • przygotowywanie materia?ów edukacyjnych dla spo?eczno?ci lokalnych,
  • konsultacje i szkolenia dla koordynatorów gminnych programów.

 7. Program wspomagania wojewódzkich programów profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych.

 8. Edukacja publiczna w zakresie problemów alkoholowych i wspó?praca ze ?rodkami komunikacji spo?ecznej:
  • wydawanie czasopism po?wi?conych profilaktyce i rozwi?zywaniu problemów alkoholowych,
  • wydawanie raportów i publikacji ksi??kowych,
  • kontynuacja konkursów na publikacje i audycje nt. problemów alkoholowych dla dziennikarzy o nagrod? Ministra Zdrowia,
  • prowadzenie o?rodka informacji o problemach alkoholowych i edukacyjno-interakcyjnej strony internetowej,
  • opracowywanie i dystrybucja popularnych materia?ów informacyjnych i edukacyjnych.

 9. Badania naukowe, diagnozy, ekspertyzy i monitorowanie stanu problemów alkoholowych oraz przebiegu dzia?a? profilaktycznych i naprawczych.

 10. Inne dzia?ania (koordynacja i promocja Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania problemów Alkoholowych, wspó?praca z Ko?cio?em w sprawach dotycz?cych problemów alkoholowych, wspó?praca mi?dzynarodowa, przeciwdzia?ania nietrze?wo?ci kierowców, wdra?anie programów profilaktycznych w zak?adach pracy).

Powrót na pocz?tek strony


V. Zadania sektorowe Administracji Rz?dowej

A. Ministerstwo Edukacji Narodowej

 1. Podnoszenie kompetencji pracowników o?wiaty w zakresie rozwi?zywania problemów alkoholowych:
  1. W??czenie do resortowych programów szkoleniowych tematów z zakresu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie. W szczególno?ci programy powinny obejmowa?:
   1. nauczycieli,
   2. pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników domów dziecka, internatów, ?wietlic, klubów m?odzie?owych,
   3. wychowawców w domach dziecka, internatach, ?wietlicach i klubach m?odzie?owych,
   4. pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 2. Procedury i dzia?ania profilaktyczne:
  1. Przygotowanie procedur i zasad polityki dzia?ania wobec problemów zwi?zanych z piciem napojów alkoholowych przez m?odzie? w ?rodowisku szkolnym i uczelnianym.
  2. Opracowanie i wdro?enie regu? pomagania uczniom z rodzin z problemami alkoholowymi.
  3. Opracowanie i wdro?enie regu? post?powania wobec nietrze?wych uczniów oraz promocja trze?wo?ci w?ród m?odzie?y i nauczycieli, ze szczególnym uwzgl?dnieniem wymogów wynikaj?cych ze statusu i presti?u zawodu nauczyciela jako wzorca osobowego.
  4. Opracowanie i wdro?enie procedur post?powania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez nauczyciela stosowania przemocy wobec ucznia w ?rodowisku szkolnym lub rodzinnym.
  5. Przygotowanie i upowszechnianie ogólnych zasad post?powania wobec nietrze?wej m?odzie?y przebywaj?cej w internatach i domach studenckich.

 3. Profilaktyka w szko?ach:
  1. Zwi?kszenie kompetencji nauczycieli i pedagogów do prowadzenia zaj?? z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych oraz przeciwdzia?anie przemocy w rodzinie.
  2. Wspieranie inicjatyw samorz?dów uczniowskich i studenckich zwi?zanych z realizacj? w?asnych projektów programów profilaktycznych w szko?ach.
  3. W??czenie rodziców do dzia?a? profilaktycznych.
  4. Upowszechnianie programów edukacyjnych dla rodziców w zakresie rozwi?zania problemów alkoholowych, podnosz?cych ich kompetencje zwi?zane z pomoc? w utrzymaniu abstynencji u dzieci.

 4. Badanie i monitorowanie:
  1. Opracowywanie raportów i analiz dotycz?cych problemów i szkód zwi?zanych z piciem alkoholu przez m?odzie?y szkó? podstawowych i ponadpodstawowych.
  2. Opracowywanie raportów i analiz dotycz?cych dzia?a? profilaktycznych podejmowanych przez szko?y w ramach programów wychowawczych.

 5. Zbieranie danych:
  1. Liczba uczniów szkó? podstawowych i ponadpodstawowych uczestnicz?cych w programach profilaktycznych oraz liczba rodziców tej m?odzie?y bior?cych udzia? w specjalnych programach z zakresu "profilaktyki domowej".
  2. Liczba szkó? oraz innych placówek o?wiatowo-wychowawczych na terenie, których realizowano programy profilaktyczne dotycz?ce problemów i szkód zwi?zanych z piciem alkoholu.
  3. Liczba studentów uczestnicz?cych w specjalnych programach profilaktycznych maj?cych na celu ograniczenie rozmiarów picia alkoholu.
  4. Liczba pedagogów, nauczycieli i wychowawców osobi?cie zaanga?owanych w realizacj? szkolnych programów profilaktycznych.

Powrót na pocz?tek strony


B. Ministerstwo Sprawiedliwo?ci

 1. Podnoszenie kompetencji pracowników i wspó?pracowników wymiaru sprawiedliwo?ci w zakresie rozwi?zywania problemów alkoholowych:
  1. W??czenie do resortowych programów szkoleniowych tematów z zakresu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie. Programami tymi powinni zosta? obj?ci w szczególno?ci:
   1. prokuratorzy i aplikanci prokuratorscy
   2. s?dziowie (zw?aszcza s?dów rodzinnych) i aplikanci s?dowi
   3. kuratorzy s?dowi
   4. biegli s?dowi
   5. mediatorzy
   6. pracownicy zak?adów poprawczych, penitencjarnych o?rodków kuratorskich i diagnostycznych oraz placówek pogotowia opieku?czego,

  W przypadku bieg?ych s?dowych postuluje si? zobowi?zanie ich do podnoszenia kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod diagnozy i terapii osób uzale?nionych od alkoholu.

 2. Procedury i dzia?ania:
  1. Opracowanie i wdro?enie zasad post?powania wobec osób nadu?ywaj?cych alkoholu, przeciwko którym toczy si? post?powanie przygotowawcze lub s?dowe w zwi?zku z przemoc? wobec najbli?szych cz?onków rodziny.
  2. Opracowanie i wdro?enie wspólnie z Pa?stwow? Agencj? Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych odp?atnego programu edukacyjnego dla osób skazanych za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w zwi?zku z alkoholem.
  3. Usprawnienie post?powania kolegiów ds. wykrocze? w sprawach zwi?zanych z nielegalnym handlem napojami alkoholowymi, zak?ócaniem porz?dku w miejscach publicznych przez osoby w stanie nietrze?wo?ci a w szczególno?ci w zwi?zku ze sprzeda?? alkoholu nieletnim oraz prowadzeniem pojazdów pod wp?ywem alkoholu przez osoby w wieku poni?ej 21 lat.
  4. Usprawnienie dzia?a? organów prokuratury w sprawach zwi?zanych z przemoc? w rodzinie oraz nielegaln? reklam? napojów alkoholowych.

 3. Profilaktyka w systemie wymiaru sprawiedliwo?ci:
  1. Zwi?kszenie kompetencji wychowawców oraz pracowników zak?adów poprawczych i o?rodków kuratorskich w zakresie rozwi?zywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie - przygotowanie w ka?dej z ww. placówek odpowiednio wyszkolonego zespo?u.
  2. Wdra?anie w ww. placówkach specjalnych programów profilaktyczno-interwencyjnych i korekcyjnych dotycz?cych problemów alkoholowych oraz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie.

 4. S?u?ba zdrowia dla skazanych:
  1. Rozszerzenie dost?pno?ci psychoterapii dla osób uzale?nionych od alkoholu, odbywaj?cych jednocze?nie kar? pozbawienia wolno?ci a tak?e usprawnienie procedur umo?liwiaj?cych skazanym korzystanie z tego rodzaju pomocy,
  2. W??czenie zada? zwi?zanych z terapi? uzale?nie? do opieki postpenitencjarnej nad skazanymi osobami uzale?nionymi od alkoholu,
  3. Prowadzenie programów edukacyjne nt. nadu?ywania alkoholu dla osób odbywaj?cych kar? wi?zienia,
  4. U?atwienie dost?pu ruchów samopomocowych (AA, Al-Anon, DDA) do zak?adów penitencjarnych,
  5. Wprowadzenie do zak?adów karnych programów korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

 5. Badnie i monitorowanie:
  1. Opracowywanie raportów i analiz dotycz?cych realizacji programów profilaktycznych i korekcyjnych dotycz?cych problemów i szkód zwi?zanych z nadu?ywaniem alkoholu oraz przemoc? w rodzinie prowadzonych w zak?adach poprawczych i o?rodkach kuratorskich.
  2. Badanie efektywno?ci programów terapeutycznych dla osób uzale?nionych od alkoholu prowadzonych na terenie jednostek penitencjarnych.
  3. Badania dotycz?ce orzecznictwa s?dów w sprawach zwi?zanych z przemoc? w rodzinie oraz spowodowaniem wypadku komunikacyjnego w zwi?zku z alkoholem, analiza trendów w tym zakresie.

 6. Zbieranie danych:
  1. Liczba osób skazanych w zwi?zku ze stosowaniem przemocy wobec najbli?szych cz?onków rodziny, w tym liczba osób przebywaj?cych w jednostkach penitencjarnych oraz liczba osób, którym s?d zawiesi? wykonanie kary pozbawienia wolno?ci, pod warunkiem podj?cia terapii uzale?nienia od alkoholu.
  2. Liczba spraw s?dowych zwi?zanych z przemoc? w rodzinie prowadzonych w danym roku kalendarzowym.
  3. Liczba post?powa? prowadzonych w danym roku kalendarzowym przez kolegia ds. wykrocze? w sprawach zwi?zanych z nadu?ywaniem alkoholu.
  4. Liczba osób skazanych za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w zwi?zku z alkoholem (w kilku kategoriach wiekowych), w tym liczba skazanych za ww. przest?pstwo na kar? pozbawienia wolno?ci.
  5. Liczba osób skazanych za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w zwi?zku z alkoholem przebywaj?cych w danym roku kalendarzowym w zak?adach karnych.
  6. Liczba osób przebywaj?cych w zak?adach karnych obj?tych terapi? uzale?nienia od alkoholu.
  7. Liczba osób nieletnich uczestnicz?cych w programach profilaktyczno-interwencyjnych i korekcyjnych dotycz?cych problemów alkoholowych oraz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie prowadzonych w zak?adach poprawczych i o?rodkach kuratorskich.

Powrót na pocz?tek strony


C. Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji

 1. Podnoszenie kompetencji pracowników resortu w zakresie rozwi?zywania problemów alkoholowych:
  1. Opracowanie materia?ów edukacyjnych i wprowadzenie do programów kszta?cenia nowo zatrudnianych policjantów - w ramach kursów podstawowych - zaj?? seminaryjno-warsztatowych dotycz?cych problemów alkoholowych oraz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie.
  2. W??czenie do resortowych programów szkoleniowych ka?dego szczebla tematów z zakresu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie. Szkolenia te powinny obejmowa? przede wszystkim:
   1. specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz specjalistów ds. nieletnich w komendach wojewódzkich, powiatowych i komisariatach policji,
   2. kierowników policyjnych izb dziecka,
   3. funkcjonariuszy s?u?b patrolowo-interwencyjnych i dzielnicowych,
   4. ?redni nadzór kierowniczy.
  3. Prowadzenie szkole? specjalistycznych dla psychologów i lekarzy pracuj?cych w s?u?bie zdrowia resortu spraw wewn?trznych i administracji w zakresie stosowania metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec osób z problemem alkoholowym. Szkolenia te powinny obejmowa?:
   • lekarzy rodzinnych (pierwszego kontaktu),
   • lekarzy wykonuj?cych badania profilaktyczne,
   • psychologów Poradni Zdrowia Psychicznego MSWiA

 2. Procedury i dzia?ania:
  1. Usprawnienie procedury interwencji policji wobec osób nieletnich b?d?cych pod wp?ywem alkoholu - ukierunkowanie czynno?ci policyjnych na dzia?ania pozwalaj?ce ustali? osoby, które sprzeda?y lub poda?y nieletniemu napój alkoholowy (??cznie z wszcz?ciem i prowadzeniem post?powania przygotowawczego zgodnie z art. 208 KK - rozpijanie nieletniego). W przypadku ustalenie sprzedawcy, który sprzeda? alkohol osobie nieletniej wyst?pienie do odpowiednich organów gminy z wnioskiem o cofni?cie zezwolenia na sprzeda? napojów alkoholowych.
  2. Doskonalenie metod interwencji policji wobec przemocy w rodzinie w oparciu o funkcjonuj?c? od 1998 roku procedur? "Niebieskie Karty".
  3. Usprawnienie procedury interwencji wobec nietrze?wych kierowców (Biuro Koordynacji S?u?by Prewencyjnej i Wydzia? Ruchu Drogowego w tym biurze) oraz wprowadzenie zaostrzenia kontroli kierowców na drogach w dniach podwy?szonego zagro?enia.
  4. Usprawnienie procedury interwencji wobec osób zatrzymanych w stanie ostrego upojenia alkoholowego.
  5. Przygotowanie i wdro?enie procedur i zasad post?powania wobec nadu?ywaj?cych alkoholu funkcjonariuszy policji.

 3. Dzia?ania s?u?by zdrowia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu w zakresie rozwi?zywania problemów alkoholowych:
  1. Poszerzenie dost?pno?ci poradnictwa i terapii dla funkcjonariuszy i pracowników uzale?nionych od alkoholu oraz cz?onków ich rodzin.
  2. Prowadzenie programów edukacyjnych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w zakresie problematyki nadu?ywania alkoholu oraz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie.

 4. Badanie i monitorowanie
  1. Monitorowanie przebiegu i efektów wdra?anej od 1998 roku procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie pn. "Niebieskie Karty".
  2. Opracowywanie raportów i analiz dotycz?cych trendów i zakresu przest?pczo?ci zwi?zanej z alkoholem - w skali ca?ego kraju oraz w poszczególnych województwach, zarówno w populacji osób doros?ych, jak i w?ród nieletnich.
  3. Monitorowanie szkód i kosztów zwi?zanych z nietrze?wo?ci? u?ytkowników dróg.

 5. Zbieranie danych
  1. Rozmiary nielegalnego rynku alkoholowego (ilo?? nielegalnie wyprodukowanego alkoholu w litrach, liczba wszcz?tych i prowadzonych post?powa? w zwi?zku z nielegaln? produkcj? i obrotem napojami alkoholowymi, ilo?? nielegalnie przewo?onego alkoholu zatrzymanego na granicach w litrach).
  2. Liczba wypadków i wykrocze? drogowych spowodowanych pod wp?ywem alkoholu, w tym pope?nionych przez osoby poni?ej 21 roku ?ycia.
  3. Liczba nietrze?wych kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy, w tym osób poni?ej 21 roku ?ycia.
  4. Liczba wypadków ?miertelnych i samobójstw w stanie nietrze?wo?ci.
  5. Liczba nietrze?wych sprawców w wybranych kategoriach przest?pstw - odsetek nietrze?wych w?ród ogó?u podejrzanych.
  6. Liczba osób zatrzymanych do wytrze?wienia (w tym kobiet oraz nieletnich - wed?ug p?ci).
  7. Liczba wszcz?tych i prowadzonych post?powa? przygotowawczych w sprawach zwi?zanych z rozpijaniem nieletnich (art. 208 KK).
  8. Liczba nieletnich b?d?cych pod wp?ywem alkoholu zatrzymanych przez policj?.
  9. Ilo?? przeprowadzonych interwencji policji w przypadkach przemocy w rodzinie z wykorzystaniem "Niebieskich Kart".
  10. Liczba ofiar przemocy domowej, w tym kobiet, m??czyzn, dzieci do lat 13 oraz nieletnich od 13 do 18 lat.
  11. Liczba sprawców przemocy domowej - m??czyzn, kobiet i nieletnich, w tym b?d?cych pod wp?ywem alkoholu (oraz przewiezionych do izb wytrze?wie?).
  12. Liczba post?powa? przygotowawczych wszcz?tych wobec sprawców przemocy domowej.
  13. Liczba osób korzystaj?cych z poradnictwa, leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego w zakresie problemów alkoholowych w zak?adach opieki zdrowotnej MSWiA.

Powrót na pocz?tek strony


D. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej

 1. Inicjowanie i wspieranie dzia?a? s?u??cych podnoszeniu kompetencji pracowników pomocy spo?ecznej w zakresie rozwi?zywania problemów alkoholowych:
  1. W??czenie do resortowych programów szkoleniowych tematów z zakresu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie. Programami tymi powinni zosta? obj?ci przede wszystkim:
   1. pracownicy i dyrektorzy powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz o?rodków pomocy spo?ecznej,
   2. dyrektorzy i pracownicy domów pomocy spo?ecznej,
   3. osoby wykonuj?ce specjalistyczne us?ugi opieku?cze w ?rodowisku,
   4. kadra Ochotniczych Hufców Pracy.
  2. Przygotowanie programów szkolenia osób pracuj?cych w organizacjach pozarz?dowych, którym zlecane s? zadania z zakresu pomocy bezdomnym w zakresie rozwi?zywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie.

 2. Procedury i dzia?ania:
  1. Doskonalenie metod diagnozowania, interwencji oraz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w oparciu o funkcjonuj?c? w systemie pomocy spo?ecznej od 1998 roku procedur? "Niebieskie Karty".
  2. Opracowanie i promowanie zasad wspó?pracy pomi?dzy o?rodkami pomocy spo?ecznej a gminnymi komisjami rozwi?zywania problemów alkoholowych.
  3. Wprowadzenie do praktyki udzielania pomocy materialnej osobom uzale?nionym od alkoholu i cz?onkom ich rodzin specyficznych dzia?a? motywuj?cych do podj?cia terapii odwykowej.
  4. Wspieranie grup i ?rodowisk samopomocowych dla cz?onków rodzin, w których wyst?puj? problemy alkoholowe lub przemoc w rodzinie.
  5. Inicjowanie dzia?a? s?u??cych poprawie warunków i metod rehabilitacji osób uzale?nionych, przebywaj?cych w domach pomocy spo?ecznej.
  6. Wprowadzenie do programach dzia?ania klubów pracy, zorganizowanych przy urz?dach pracy, ró?nych form zaj?? edukacyjnych dotycz?cych rozwi?zywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie.

 3. Badanie i monitorowanie:
  1. Monitorowanie przebiegu i efektów wdra?anej od 1998 roku procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie np. "Niebieskie Karty".
  2. Opracowywanie raportów i analiz dotycz?cych ró?norodnych form pomocy rodzinom, w których wyst?puje problem alkoholowy lub przemoc domowa.
  3. Monitorowanie kosztów zwi?zanych z ró?nymi formami pomocy dla rodzin z problemem alkoholowym.

 4. Zbieranie danych:
  1. Liczba rodzin z problemem alkoholowym, którym udzielono pomocy ze ?rodków pomocy spo?ecznej.
  2. Liczba ofiar przemocy domowej, którym udzielono pomocy w ramach procedury "Niebieskie Karty".
  3. Ilo?? ?rodków finansowych przeznaczonych na pomoc dla rodzin z problemami alkoholowymi oraz rodzin, w których wyst?puje przemoc domowa.
  4. Liczba ?wietlic socjoterapeutycznych, w których prowadzony jest specjalny program pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin alkoholowych (i innych grup ryzyka) oraz liczba ?wietlic opieku?czo-wychowawczych, schronisk i innych tego typu placówek.
  5. Liczba dzieci i m?odzie?y korzystaj?cej z ró?nych form pomocy oferowanych przez ww. placówki.
  6. Ilo?? ?rodków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w szko?ach i placówkach o?wiatowo-wychowawczych.

Powrót na pocz?tek strony


E. Ministerstwo Obrony Narodowej

 1. Podnoszenie kompetencji pracowników resortu w zakresie rozwi?zywania problemów alkoholowych:
  1. Opracowanie materia?ów edukacyjnych i wprowadzenie do programów kszta?cenia zawodowej kadry wojskowej oraz psychologów - konsultantów dowódców ds. psychoprofilaktyki i lekarzy wojskowej s?u?by zdrowia zaj?? seminaryjno-warsztatowych dotycz?cych problemów alkoholowych oraz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie.
  2. W??czenie do resortowych programów szkoleniowych tematów z zakresu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie. Szkolenia te powinny obejmowa? przede wszystkim:
   1. dowódców jednostek wojskowych,
   2. dowódców pododdzia?ów i oficerów spo?eczno-wychowawczych,
  3. Prowadzenie szkole? specjalistycznych dla psychologów - konsultantów, dowódców ds. psychoprofilaktyki i lekarzy pracuj?cych w wojskowej s?u?bie zdrowia w zakresie stosowania metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec osób z problemem alkoholowym.
  4. W??czenie do programu kszta?cenia studentów Wojskowej Akademii Medycznej nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych.

 2. Procedury i dzia?ania:
  1. Doskonalenie i upowszechnianie w jednostkach wojskowych programów profilaktyczno-edukacyjnych dotycz?cych problemów alkoholowych oraz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie
  2. Usprawnienie procedury interwencji oraz zasad post?powania wobec nietrze?wych ?o?nierzy zasadniczej s?u?by wojskowej.
  3. Przygotowanie i wdro?enie udoskonalonej procedury post?powania wobec nadu?ywaj?cych alkoholu ?o?nierzy zawodowej kadry wojskowej.

 3. Badanie i monitorowanie:
  1. Badanie rozmiarów i struktury konsumpcji alkoholu przez ?o?nierzy zasadniczej s?u?by woskowej oraz szkód zwi?zanych z jego nadu?ywaniem.
  2. Opracowywanie raportów i analiz z realizacji programów profilaktycznych i korekcyjnych dotycz?cych problemów i szkód zwi?zanych z piciem alkoholu przez ?o?nierzy zasadniczej s?u?by wojskowej m.in. nt. wdra?ania przez wojskowe s?u?by zdrowia procedury wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec ?o?nierzy nadu?ywaj?cych alkoholu.
  3. Monitorowanie przebiegu i efektów terapii uzale?nienia od alkoholu w?ród ?o?nierzy zawodowej kadry wojskowej oraz cz?onków ich rodzin.

 4. Zbieranie danych:
  1. Liczba ?o?nierzy uczestnicz?cych w nowoczesnych programach profilaktycznych dotycz?cych ograniczenia szkód zwi?zanych
   z nadu?ywaniem alkoholu.
  2. Liczba oficerów wojskowych przygotowanych do prowadzenia nowoczesnych programów profilaktycznych z zakresu nadu?ywania alkoholu.
  3. Liczba jednostek wojskowych wspó?pracuj?cych z samorz?dami województw i gmin w zakresie rozwi?zywania problemów alkoholowych - tematy i zakres wspó?pracy.
  4. Liczba wykrocze? i przest?pstw (w poszczególnych kategoriach) zwi?zanych z piciem alkoholu pope?nionych przez:
   • ?o?nierzy zasadniczej s?u?by wojskowej,
   • ?o?nierzy zawodowej kadry wojskowej.
  5. Liczba wypadków (w tym ?miertelnych) i samobójstw w?ród ?o?nierzy zasadniczej i zawodowej s?u?by wojskowej w stanie nietrze?wo?ci.

Powrót na pocz?tek strony


F. Ministerstwo Gospodarki

 1. Procedury i dzia?ania:
  1. Prowadzenie prac zwi?zanych z udzielaniem zezwole? na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi (do czasu przekazania tych zada? zarz?dom województw),
  2. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty gospodarcze warunków prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi okre?lonymi w udzielonych zezwoleniach (do czasu przekazania tych zada? zarz?dom województw),
  3. Okresowa analiza i ocena zasad udzielania zezwole? na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz warunków prowadzenia tej dzia?alno?ci, inicjowanie i opracowywanie nowych kierunków w tym zakresie (do czasu przekazania tych zada? zarz?dom województw),
  4. Wspó?praca z organami ?cigania, organami kontroli skarbowej i administracj? terenow? w zakresie spraw dotycz?cych zezwole? na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi (do czasu przekazania tych zada? zarz?dom województw),
  5. Wspó?praca w kszta?towaniu polityki podatkowej i cenowej odnosz?cej si? do napojów alkoholowych,

 2. Zbieranie danych:
  1. Liczba wydanych zezwole? na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.
  2. Ilo?? sprzeda?y hurtowej napojów alkoholowych.
  3. Ilo?? wp?ywów do bud?etu z op?at pobieranych za udzielenie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.

Powrót na pocz?tek strony


G. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

 1. Szkolenia pracownicze w zakresie profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych:
  1. wprowadzenie do programów kszta?cenia i szkolenia (transport lotniczy, wodny, kolejowy) wiedzy i umiej?tno?ci zwi?zanych z profilaktyk? i rozwi?zywaniem problemów alkoholowych,
  2. inicjowanie szkole? dla kadr kierowniczych jednostek organizacyjnych bezpo?rednio podleg?ych resortowi (transport lotniczy, morski, kolejowy i drogowy) oraz pracowników tych jednostek.

 2. Procedury i dzia?ania:
  1. opracowanie i wdra?anie programów profilaktyczno-edukacyjnych dotycz?cych alkoholu dla kierowców, którzy utracili prawo jazdy z powodu prowadzenia pojazdu pod wp?ywem alkoholu,
  2. przygotowanie znowelizowanego rozporz?dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dotycz?cego przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi w jednostkach organizacyjnych resortu transportu i gospodarki morskiej.

 3. Programy profilaktyczne:
  1. opracowanie i wdra?anie w jednostkach podleg?ych resortowi programów edukacyjno-profilaktycznych dotycz?cych problemów alkoholowych,
  2. udzia? w kampaniach edukacyjnych prowadzonych przez media ogólnopolskie (bezpiecze?stwo na drogach i na kolei).

 4. Zbieranie danych:
  1. stan bezpiecze?stwa w transporcie (wypadki, interwencje, itp.)
  2. ilo?? narusze? zakazu sprzeda?y alkoholu w obiektach komunikacji krajowej.

Powrót na pocz?tek strony


H. Ministerstwo Finansów

 1. Procedury i dzia?ania:
  1. prowadzenie polityki regulacji obci??e? fiskalnych dotycz?cych produkcji i obrotu napojów alkoholowych sprzyjaj?cej obni?eniu spo?ycia napojów alkoholowych oraz zmianom struktury spo?ycia na rzecz napojów niskoprocentowych,
  2. prowadzenie polityki regulacji cen wyrobów spirytusowych maj?cej na celu relatywne zwi?kszenie cen tych wyrobów w porównaniu do cen napojów niskoprocentowych.

 2. Zbieranie danych:
  1. prowadzenie ewidencji wp?ywów fiskalnych z tytu?u produkcji i sprzeda?y napojów alkoholowych,
  2. analiza innych wska?ników finansowych zwi?zanych z funkcjonowaniem rynku alkoholowego, potrzebnych do okre?lania ekonomicznych aspektów polityki pa?stwa wobec alkoholu.

Powrót na pocz?tek strony


I. G?ówny Urz?d Ce?

 1. Procedury i dzia?ania:
  1. opracowanie i wdra?anie modelu post?powania s?u?b celnych, maj?cych na celu radykalne ograniczenie przemytu alkoholu przez granic?,
  2. wspó?udzia? w kszta?towaniu polityki celnej pa?stwa sprzyjaj?cej obni?eniu spo?ycia napojów alkoholowych oraz zmianom struktury spo?ycia na rzecz napojów niskoprocentowych.

 2. Zbieranie danych:
  1. ilo?? i warto?? napojów alkoholowych zatrzymanych przez s?u?by celne,
  2. liczba zarejestrowanych przypadków próby nielegalnego przewozu alkoholu przez granic?,
  3. wielko?? importu i eksportu napojów alkoholowych.

Powrót na pocz?tek strony


J. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 1. Inspirowanie nadawców programów telewizji publicznej i publicznego radia do emitowania cyklicznych programów i audycji podejmuj?cych w nowoczesny sposób zagadnienia profilaktyki i rozwi?zywanie problemów alkoholowych oraz zapewnienie odpowiedniego czasu ich emisji w godzinach wi?kszej ogl?dalno?ci.
 2. Podejmowanie dzia?a? s?u??cych udost?pnianiu na zasadach niekomercyjnych czasu antenowego w publicznych mediach dla filmów i programów promuj?cych zdrowe i trze?we ?ycie.
 3. Przestrzeganie zakazu reklamy napojów alkoholowych i przeciwdzia?anie ukrytym formom promocji alkoholu.
 4. Prowadzenie dzia?a? zmierzaj?cych do zwi?kszania w programach radia publicznego ilo?ci audycji po?wi?conych edukacji publicznej w zakresie problemów alkoholowych.

Powrót na pocz?tek strony


K. Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 1. Prowadzenie analizy form reklamy napojów alkoholowych i podejmowanie dzia?a? zmierzaj?cych do jej zaniechania w przypadku stwierdzenia jej nie zgodno?ci z prawem.
 2. Prowadzenie przez Inspekcj? Handlow? systematycznych dzia?a? kontrolnych dotycz?cych legalno?ci i rzetelno?ci dzia?ania przedsi?biorców w zakresie produkcji napojów alkoholowych, handlu i us?ug zwi?zanych z alkoholem.

Powrót na pocz?tek strony


L. Wojewodowie

 1. Nadzór i kontrola uchwa? podejmowanych przez samorz?dy gminne na podstawie ustawy o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi, pod k?tem ich zgodno?ci z przepisami prawa i priorytetami okre?lonymi w Narodowym Programie.
 2. Wspó?praca z zarz?dami województw w realizacji zada? wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych oraz z innymi jednostkami administracji rz?dowej i samorz?dowej
 3. Opracowywanie okresowych ocen i analiz w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi przez samorz?dy lokalne.

Powrót na pocz?tek strony


VI. Zadania Samorz?dów województw

Systematyczna realizacja wojewódzkich programów profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych, w szczególno?ci w zakresie:

 1. Wspierania i udzielania pomocy samorz?dom lokalnym w realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych
 2. Prowadzenia szkole? dla przedstawicieli spo?eczno?ci lokalnych zaanga?owanych w dzia?ania profilaktyczne i naprawcze, w szczególno?ci dla koordynatorów gminnych programów oraz cz?onków gminnych komisji rozwi?zywania problemów alkoholowych.
 3. Wspierania rozwoju i modernizacji us?ug terapeutycznych dla osób uzale?nionych od alkoholu i cz?onków ich rodzin - utworzenie Wojewódzkiego O?rodka Terapii Uzale?nienia i Wspó?uzale?nienia oraz wdra?ania rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z 31 grudnia 1999 w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zak?adów lecznictwa odwykowego (...) (Dz. U. Nr 3/2000 poz. 44),
 4. Zwi?kszania dost?pno?ci pomocy terapeutycznej dla osób uzale?nionych od alkoholu przebywaj?cych w zak?adach karnych,
 5. Wdra?ania metod wczesnej diagnozy i krótkich interwencji wobec nadu?ywaj?cych alkoholu pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej - edukacja lekarzy i innych pracowników s?u?by zdrowia w zakresie jej stosowania w praktyce lekarzy rodzinnych.
 6. Wspierania rozwoju nowoczesnych programów profilaktycznych realizowanych w ?rodowisku szkolnym i rodzinnym oraz w grupach podwy?szonego ryzyka.
 7. Wspierania rozwoju systemu przeciwdzia?ania przemocy w rodzinach alkoholowych we wspó?pracy z policj?, pomoc? spo?eczn?, placówkami lecznictwa odwykowego, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz gminnymi komisjami rozwi?zywania problemów alkoholowych.
 8. Rozwoju edukacji publicznej i szkolenia przedstawicieli ró?nych zawodów w zakresie problemów alkoholowych.
 9. Monitorowania stanu problemów alkoholowych na terenie ca?ego województwa i w wybranych gminach.
 10. Wspierania programów realizowanych przez instytucje i podmioty pozarz?dowe zajmuj?ce si? rozwi?zywaniem problemów alkoholowych oraz ?rodowiska wzajemnej pomocy.
 11. Kontroli przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi przez podmioty prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? (podejmowanie interwencji wobec przypadków - naruszenia zakazu sprzeda?y alkoholu nieletnim, sprzeda?y napojów alkoholowych bez wa?nego zezwolenia, prowadzenia reklamy napojów alkoholowych).

Powrót na pocz?tek strony


VII. Zadania Samorz?dów gminnych

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi z 1996 roku w zasadniczy sposób zmieni?a model polskiego systemu rozwi?zywania problemów alkoholowych. Na samorz?dy gminne zosta?y na?o?ony obowi?zek realizacji konkretnych dzia?a?, prowadzonych jako zadania w?asne w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych. Na realizacj? zada? okre?lonych w art. 41 ust. 1 gminy otrzyma?y równie? w?asne ?rodki finansowe pochodz?ce z op?at za korzystanie z zezwole? na sprzeda? napojów alkoholowych. Wspomniana powy?ej ustawa wymienia nast?puj?ce zadania dla samorz?dów gminnych:

 1. zwi?kszanie dost?pno?ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale?nionych od alkoholu;
 2. Realizacja tego zadania mo?e odbywa? si? poprzez np.:

  • finansowanie dodatkowych zaj?? terapeutycznych dla pacjentów uzale?nionych od alkoholu (w godzinach popo?udniowo-wieczornych lub w dni wolne od pracy),
  • finansowanie zaj?? w programie ponad podstawowym dla osób uzale?nionych,
  • dofinansowanie szkole? i kursów specjalistycznych dla pracowników lecznictwa odwykowego, w celu podniesienia kwalifikacji,
  • uzupe?nienie wyposa?enia placówek w pomoce i sprz?ty niezb?dne dla prowadzenia zaj?? terapeutycznych,
  • utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzale?nionych od alkoholu i cz?onków ich rodzin,
  • tworzenie punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym.

 3. udzielanie rodzinom, w których wyst?puj? problemy alkoholowe, pomocy psychospo?ecznej i prawnej, a w szczególno?ci ochrony przed przemoc? w rodzinie;
 4. Realizacja tego zadania mo?e odbywa? si? poprzez np.:

  • tworzenie i finansowanie bie??cej dzia?alno?ci punktów konsultacyjnych oraz specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej (doros?ych i dzieci),
  • prowadzenie dy?urów telefonicznych oraz telefonicznych konsultacji specjalistycznych (psycholog, prawnik, lekarz),
  • prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej,
  • prowadzenie grup terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej,
  • prowadzenie programów korekcyjno-terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej,
  • edukacja publiczna (przewodniki, ulotki, poradniki, broszury),
  • wspó?udzia? w tworzeniu grup Al-Anon lub innych form pomocy dla osób wspó?uzale?nionych,
  • tworzenie ró?nych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (np. grup samopomocowych, telefonów zaufania typu Niebieska Linia),
  • tworzenie ?wietlic socjoterapeutycznych i zatrudnianie wychowawców i socjoterapeutów,
  • organizowanie obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

 5. prowadzenie profilaktycznej dzia?alno?ci informacyjnej i edukacyjnej w szczególno?ci dla dzieci i m?odzie?y;
 6. Realizacja tego zadania mo?e odbywa? si? poprzez np.:

  • organizowanie i prowadzenie na terenie szkó? i innych placówek o?wiatowo - wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i m?odzie?y,
  • prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka,
  • prowadzenie regionalnych i lokalnych kampanii edukacyjnych na tematy zwi?zane z problematyk? alkoholow?,
  • organizowanie kompleksowych, ?rodowiskowych programów profilaktycznych obejmuj?cych ró?ne sfery funkcjonowania lokalnej spo?eczno?ci,
  • prowadzenie punktów Pomara?czowej Linii - pomagaj?cych rodzicom, których dzieci pij? alkohol.

 7. ustalanie szczegó?owych zasad wydawania i cofania zezwole? na prowadzenie sprzeda?y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo?ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda?y oraz kontrol? przestrzegania zasad obrotu tymi napojami;
 8. Realizacja tego zadania mo?e odbywa? si? poprzez np.:

  • przyj?cie uchwa?y rady gminy w sprawie szczegó?owych zasad okre?laj?cych miejsca i obiekty na terenie gminy, gdzie (ze wzgl?du na ich specyfik?) nie by?by sprzedawany i podawany do spo?ycia alkohol,
  • przyj?cie uchwa?y rady gminy w sprawie ilo?ci i usytuowania punktów sprzeda?y napojów alkoholowych,
  • przyj?cie uchwa?y rady gminy w sprawie szczegó?owych zasad wydawania i cofania zezwole? na sprzeda? napojów alkoholowych,
  • sformu?owanie zasad kontroli punktów sprzeda?y napojów alkoholowych.

 9. wspomaganie dzia?alno?ci instytucji, stowarzysze? i osób fizycznych, s?u??cej rozwi?zywaniu problemów alkoholowych;
 10. Realizacja tego zadania mo?e odbywa? si? poprzez np.:

  • dofinansowanie (w oparciu o jasno sformu?owane kryteria) dzia?alno?ci organizacji pozarz?dowych realizuj?cych zadania zwi?zane z profilaktyk? i rozwi?zywaniem problemów alkoholowych,
  • dofinansowanie obozów terapeutycznych dla organizacji zrzeszaj?cych cz?onków rodzin z problemem alkoholowym,
  • zorganizowanie dost?pu do szkole? przedstawicieli ró?nych zawodów stykaj?cych si? w swej pracy z osobami z problemem alkoholowym i cz?onkami ich rodzin,
  • tworzenie lokalnej koalicji trze?wo?ciowej tj. forum grupuj?cego profesjonalistów, osoby wp?ywowe, zainteresowane problematyk? polityki wobec alkoholu a tak?e "entuzjastów: - np. trze?wych alkoholików, cz?onków ich rodzin.

Podane powy?ej przyk?ady dzia?a? nie wyczerpuj? katalogu zada?, które mo?e lub powinien obejmowa? gminny program. Nale?y podkre?li?, i? dokument ten powinien by? konstruowany w oparciu o diagnoz? lokalnych problemów i zasobów w sferze rozwi?zywania problemów alkoholowych. Decyzje dotycz?ce ostatecznej zawarto?ci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych oraz sposobu jego finansowania podejmuje corocznie Rada Gminy w formie uchwa?y.

Dla u?atwienia zarówno samym gminom budowy gminnych programów, jak i organom kontrolnym do prowadzenia czynno?ci sprawdzaj?cych Pa?stwowa Agencja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych opracowuje corocznie "Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych".

Powrót na pocz?tek strony


VIII. Za??czniki

Za??cznik nr 1

Polska Deklaracja w Sprawie M?odzie?y i Alkoholu

Uchwalona przez Sejm w dniu 18 lutego 2000


Picie i upijanie si? przez dzieci i m?odzie? jest jednym z najwi?kszych problemów spo?ecznych wspó?czesnej Polski. Mo?na i trzeba przeciwstawi? si? mu z ca?ym zdecydowaniem.

W drugiej po?owie lat 90 nast?pi? znaczny wzrost spo?ycia alkoholu przez polsk? m?odzie?. Jest ona poddawana przez biznes alkoholowy agresywnym, zaplanowanym i skutecznym oddzia?ywaniom promuj?cym picie alkoholu.

Pija?stwo i alkoholizm burz? ?ycie rodzinne i prowadz? do licznych tragedii. Doro?li nadu?ywaj?c alkoholu powoduj? cierpienia swoich dzieci, odbieraj?c im m?odo?? i poczucie bezpiecze?stwa. M?odzi ludzie upijaj?c si? trac? szans? na prawid?owy rozwój psychiczny i fizyczny, niszcz? swoje zdrowie oraz mo?liwo?? efektywnej nauki i pracy. Picie alkoholu powoduje tak?e wiele wypadków i urazów.

Obecnie realizowany "Narodowy Program Zdrowia 1996 - 2005" w?ród g?ównych zagro?e? zdrowia i problemów zdrowotnych ludno?ci wymienia nadmierne spo?ycie alkoholu, a zw?aszcza napojów wysokoprocentowych. Jednym z celów strategicznych programu jest zmniejszenie spo?ycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem.

My Pos?owie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej u progu 2000 roku zobowi?zujemy si? sami oraz wzywamy wszystkich, którzy czuj? si? odpowiedzialni za zdrowie i przysz?o?? m?odego pokolenia Polaków do post?powania zgodnie z przedstawionymi w Deklaracji zasadami etycznymi i sposobami dzia?ania.

Wzywamy administracj? rz?dow? i samorz?dow?, instytucje publiczne i organizacje pozarz?dowe oraz wszystkich obywateli do powszechnego i skutecznego wspó?dzia?ania w realizowaniu zada? okre?lonych w Narodowym Programie Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych oraz w ustawie o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi, zgodnie ze wskazanymi w Deklaracji zasadami, w tym przekazania ustawowego 1% z podatku akcyzowego od napojów alkoholowych, na realizacj? tego programu.

Wszystkie dzieci i m?odzie? maj? prawo do ?ycia w ?rodowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, wolnym od zagro?e? zwi?zanych z piciem alkoholu, a obowi?zkiem doros?ych jest im to zapewni?.

Wszyscy rodzice, opiekunowie i wychowawcy maj? obowi?zek wychowywania dzieci w postawach abstynencji oraz maj? niezbywalne prawo do uzyskiwania wsparcia oraz pomocy w rozwi?zywaniu problemów wynikaj?cych z picia alkoholu.

Wszystkie dzieci i m?odzie? maj? prawo do warto?ciowej informacji o negatywnych skutkach picia alkoholu oraz edukacji promuj?cej styl ?ycia bez alkoholu. Apelujemy do wszystkich ?rodków masowego przekazu o wspó?prac? w realizacji tego prawa.

Wszystkie rodziny maj? prawo do uzyskiwania profesjonalnej pomocy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami wynikaj?cymi z picia alkoholu.

Wszyscy doro?li maj? obowi?zek przeciwdzia?ania sprzeda?y i podawania napojów alkoholowych nieletnim oraz reklamowaniu i promocji picia alkoholu.

Wszystkie dzieci i m?odzie? wychowuj?ce si? w rodzinach z problemem alkoholowym maj? prawo do pomocy socjalnej i psychologicznej oraz ochrony prawnej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ocenia jako wysoce naganny i szkodliwy spo?ecznie udzia? osób publicznych, instytucji i mediów ciesz?cych si? popularno?ci? w?ród m?odego pokolenia w komercyjnych akcjach reklamuj?cych i promuj?cych spo?ywanie alkoholu.


Kierunki dzia?ania w sprawie profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych m?odzie?y

 1. Promowanie trze?wo?ci oraz wspieranie ?rodowisk i postaw abstynenckich, szczególnie poprzez zaanga?owanie si? w tym kierunku mediów publicznych.
 2. Tworzenie dzieciom i m?odzie?y warunków do trze?wego i zdrowego stylu ?ycia (miejsca do uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku).
 3. Zapewnienie dzieciom i m?odzie?y dost?pu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promuj?cych warto?ciowy i zdrowy styl ?ycia oraz ucz?cych umiej?tno?ci potrzebnych do ?ycia bez alkoholu.
 4. Konsekwentne egzekwowanie zakazu podawania i sprzeda?y alkoholu nieletnim oraz reklamy napojów alkoholowych.
 5. Rozwijanie profilaktyki rodzinnej - uczenie rodziców umiej?tno?ci wspierania abstynencji dzieci oraz udzielanie pomocy profesjonalnej rodzicom, których dzieci si? upijaj?.
 6. Zwi?kszenie dost?pno?ci pomocy socjalnej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i m?odzie?y z rodzin z problemami alkoholowymi.
 7. Pomoc dla organizacji pozarz?dowych oraz inicjatyw obywatelskich dostarczaj?cych opieki dzieciom i wspieraj?cych zdrowienie rodzin z problemami alkoholowymi.
 8. Rozwijanie edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli ró?nych zawodów w zakresie problemów alkoholowych.
 9. Zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej m?odzie?y z problemami alkoholowymi.
 10. Zwi?kszenie dost?pno?ci i skuteczno?ci profesjonalnej terapii osób uzale?nionych i wspó?uzale?nionych cz?onków rodzin.

Powrót na pocz?tek strony


Za??cznik nr 2

Europejska Deklaracja w Srawie Alkoholu

Celem Europejskiego Planu Dzia?a? Dotycz?cych Alkoholu w latach 2000-20005 jest zapobieganie i redukowanie szkód jakie mog? zosta? spowodowane w Regionie Europejskim. Europejski Deklaracja w sprawie Alkoholu ustanawia pi?? zasad etycznych i dziesi?? strategii dla dzia?a? dotycz?cych alkoholu.

Zasady etyczne i cele

Popieraj?c Europejski Program Dzia?ania w Sprawie Alkoholu, Konferencja Paryska wzywa wszystkie Kraje Cz?onkowskie do okre?lenia wszechstronnej polityki wobec alkoholu i do wdra?ania programów, które z uwzgl?dnieniem specyficznych zró?nicowa? ?rodowiska spo?ecznego, prawnego, ekonomicznego i kulturowego, b?d? wyra?a? nast?puj?c? deklaracj? zasad etycznych, ze zrozumieniem, ?e niniejszy dokument nie zmienia istniej?cego w danym kraju stanu prawnego.

 1. Wszyscy ludzie maj? prawo do ?ycia w ?rodowisku rodzinnym, lokalnym i zawodowym zabezpieczonym przed przemoc? i wypadkami zwi?zanymi z piciem alkoholu oraz przed innymi negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu.
 2. Wszyscy ludzie maj? prawo do warto?ciowej i bezstronnej informacji oraz edukacji na temat konsekwencji picia alkoholu dla zdrowia, rodziny i spo?ecze?stwa, rozpoczynaj?cej si? we wczesnym okresie ?ycia.
 3. Wszystkie dzieci i m?odzie? maj? prawo do wzrastania w ?rodowisku zabezpieczonym przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i powinny by? chronione przed promowaniem napojów alkoholowych.
 4. Wszyscy ludzie pij?cy alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy oraz cz?onkowie ich rodzin doznaj?cy szkód z tego powodu, maj? prawo do stosownej terapii i opieki.
 5. Wszyscy ludzie, którzy nie chc? lub nie mog? pi? alkoholu z powodów zdrowotnych lub innych, powinni by? zabezpieczeni przed naciskiem na picie alkoholu i wspierani w nie piciu.

Dziesi?? strategii dzia?ania w sprawie alkoholu

Badania i pomy?lne do?wiadczenie w ró?nych krajach wskazuj?, ?e mo?na osi?gn?? znacz?ce korzy?ci zdrowotne i ekonomiczne dla Regionu Europejskiego, je?eli wdra?ane b?dzie nast?puj?ce dziesi?? promuj?cych zdrowie strategii dzia?ania w sprawie alkoholu, w celu urzeczywistnienia zasad etycznych i celów poprzednio wymienionych, z uwzgl?dnieniem ró?nic ?rodowiska spo?ecznego, prawnego, ekonomicznego i kulturowego.

 1. Informowanie ludzi o konsekwencjach picia alkoholu dla zdrowia rodziny i spo?ecze?stwa oraz o skutecznych sposobach, które mo?na stosowa? w celu zapobiegania lub zmniejszania szkód, poprzez wdra?anie szerokich programów edukacyjnych od wczesnego dzieci?stwa.
 2. Promowanie ?rodowisk publicznych, prywatnych i zawodowych, chronionych przed przemoc? i wypadkami zwi?zanymi z alkoholem oraz innymi szkodliwymi konsekwencjami picia alkoholu.
 3. Stanowienie i przestrzeganie zasad prawnych, które skutecznie zniech?caj? do picia alkoholu przez kierowców.
 4. Promowanie zdrowia przez kontrol? dost?pno?ci np. w odniesieniu do m?odych ludzi oraz wp?ywania na ceny napojów alkoholowych np. przez polityk? podatkow?.
 5. Utrzymywanie ?cis?ej kontroli, z uwzgl?dnieniem istniej?cych zakazów w niektórych krajach, bezpo?redniej i po?redniej reklamy napojów alkoholowych oraz zapewnienie ?e ?adne formy reklamy nie b?d? specyficznie adresowane do m?odych ludzi np. przez kojarzenie alkoholu z imprezami sportowymi.
 6. Zapewnienie dost?pno?ci skutecznych ?wiadcze? terapeutycznych i rehabilitacyjnych, z udzia?em przeszkolonego personelu, dla ludzi pij?cych ryzykownie lub szkodliwie oraz dla cz?onków ich rodzin doznaj?cych szkód z tego powodu.
 7. Wzmacnianie ?wiadomo?ci odpowiedzialno?ci etycznej i prawnej tych, którzy produkuj?, handluj? i sprzedaj? napoje alkoholowe, zapewnienie ?cis?ej kontroli jako?ci tych produktów oraz zastosowanie odpowiednich dzia?a? skierowanych przeciwko nielegalnej produkcji i sprzeda?y.
 8. Zwi?kszenie zdolno?ci spo?ecze?stwa do radzenia sobie z problemami alkoholowymi poprzez szkolenie profesjonalistów w ró?nych sektorach, takich jak zdrowie, edukacja, pomoc spo?eczna, wymiar sprawiedliwo?ci, ??cznie ze wspieraniem rozwoju programów profilaktycznych i liderów w spo?eczno?ciach lokalnych.
 9. Wspieranie organizacji pozarz?dowych i ruchów wzajemnej pomocy promuj?cych zdrowy styl ?ycia, szczególnie tych, które s? ukierunkowane na zapobieganie lub zmniejszanie szkód zwi?zanych z alkoholem.
 10. Tworzenie w pa?stwach cz?onkowskich szerokich programów dzia?ania, uwzgl?dniaj?cych Europejsk? Deklaracj? w Sprawie Alkoholu, wskazanie wyra?nych celów i wska?ników, monitorowanie post?pów i zapewnienie okresowego ulepszania programów w oparciu o wyniki ewaluacji.