Akty prawne
USTAWA
z dnia 26 pa?dziernika 1982 r.
o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi

Stan prawny na dzie? 1 kwietnia 2005 r.

Uznaj?c ?ycie obywateli w trze?wo?ci za niezb?dny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, stanowi si?, co nast?puje:

Rozdzia? 1
Przepisy ogólne

Art. 1.

 1. Organy administracji rz?dowej i jednostek samorz?du terytorialnego s? obowi?zane do podejmowania dzia?a? zmierzaj?cych do ograniczania spo?ycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spo?ywania, inicjowania i wspierania przedsi?wzi?? maj?cych na celu zmian? obyczajów w zakresie sposobu spo?ywania tych napojów, dzia?ania na rzecz trze?wo?ci w miejscu pracy, przeciwdzia?ania powstawaniu i usuwania nast?pstw nadu?ywania alkoholu, a tak?e wspierania dzia?alno?ci w tym zakresie organizacji spo?ecznych i zak?adów pracy.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, popieraj? tak?e tworzenie i rozwój organizacji spo?ecznych, których celem jest krzewienie trze?wo?ci i abstynencji, oddzia?ywanie na osoby nadu?ywaj?ce alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak równie? zapewniaj? warunki sprzyjaj?ce dzia?aniom tych organizacji.
 3. Organy, o których mowa w ust. 1, wspó?dzia?aj? równie? z Ko?cio?em Katolickim i innymi ko?cio?ami oraz zwi?zkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trze?wo?ci i przeciwdzia?ania alkoholizmowi.

Art. 2.

 1. Zadania w zakresie przeciwdzia?ania alkoholizmowi wykonuje si? przez odpowiednie kszta?towanie polityki spo?ecznej, w szczególno?ci:
  1. tworzenie warunków sprzyjaj?cych realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie si? od spo?ywania alkoholu,
  2. dzia?alno?? wychowawcz? i informacyjn?,
  3. ustalanie odpowiedniego poziomu i w?a?ciwej struktury produkcji napojów alkoholowych przeznaczanych do spo?ycia w kraju,
  4. ograniczanie dost?pno?ci alkoholu,
  5. leczenie, rehabilitacj? i reintegracj? osób uzale?nionych od alkoholu,
  6. zapobieganie negatywnym nast?pstwom nadu?ywania alkoholu i ich usuwanie,
  7. przeciwdzia?anie przemocy w rodzinie.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, uwzgl?dnia si? w za?o?eniach polityki spo?eczno-gospodarczej w postaci Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, zatwierdzanego przez Rad? Ministrów.

Art. 2[1].

U?yte w ustawie okre?lenia oznaczaj?:

 1. najbli?sza okolica punktu sprzeda?y napojów alkoholowych - obszar mierzony od granicy obiektu, zamkni?ty trwa?? przeszkod? o charakterze faktycznym, tak? jak kraw?d? jezdni, zabudowa, która ze wzgl?du na swój charakter uniemo?liwia dost?p oraz kontakt wzrokowy i g?osowy, mur bez przej?? oraz ciek wodny bez bliskich przepraw,
 2. promocja napojów alkoholowych - publiczn? degustacj? napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów zwi?zanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzeda?y napojów alkoholowych, a tak?e inne formy publicznego zach?cania do nabywania napojów alkoholowych,
 3. reklama napojów alkoholowych - publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi zwi?zanych, a tak?e nazw i symboli graficznych przedsi?biorców produkuj?cych napoje alkoholowe, nieró?ni?cych si? od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, s?u??ce popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklam? nie uwa?a si? informacji u?ywanych do celów handlowych pomi?dzy przedsi?biorcami zajmuj?cymi si? produkcj?, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi,
 4. sponsorowanie - bezpo?rednie lub po?rednie finansowanie lub wspó?finansowanie dzia?alno?ci osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadaj?cych osobowo?ci prawnej, dla upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy nazwy, producenta lub dystrybutora, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizuj?cego przedsi?biorc?, jego dzia?alno??, towar lub us?ug?, w zamian za informowanie o sponsorowaniu,
 5. informowanie o sponsorowaniu - prezentowanie informacji zawieraj?cej nazw? sponsora lub jego znak towarowy w zwi?zku ze sponsorowaniem,
 6. wydzielone stoisko - oddzielone od pozosta?ej powierzchni punktu sprzeda?y, ci?g handlowy lub lada, zamkni?te w?asn? kas? fiskaln?, rejestruj?c? prowadzon? sprzeda?,
 7. obrót hurtowy napojami alkoholowymi - zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzeda?y przedsi?biorcom posiadaj?cym w?a?ciwe zezwolenia,
 8. warto?? sprzeda?y - kwota nale?na sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzgl?dnieniem podatku od towarów i us?ug oraz podatku akcyzowego,
 9. sklep bran?owy ze sprzeda?? napojów alkoholowych - placówka, w której roczna warto?? sprzeda?y napojów alkoholowych stanowi nie mniej ni? 70% warto?ci sprzeda?y ogó?u towarów w tym punkcie,
 10. reintegracja - reintegracj? zawodow? i spo?eczn? w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym.

Art. 3.

 1. Profilaktyka i rozwi?zywanie problemów alkoholowych jest celem dzia?ania Pa?stwowej Agencji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej "Agencj?".
 2. Agencja podlega ministrowi w?a?ciwemu do spraw zdrowia.
 3. Do zada? Agencji nale?y w szczególno?ci:
  1. przygotowywanie projektu Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych oraz projektu podzia?u ?rodków na jego realizacj?,
  2. opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz planów dzia?a? w zakresie polityki dotycz?cej alkoholu i problemów alkoholowych,
  3. prowadzenie dzia?alno?ci informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie ekspertyz oraz opracowywanie i wdra?anie nowych metod profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych,
  4. udzielanie merytorycznej pomocy samorz?dom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym, realizuj?cym zadania zwi?zane z profilaktyk? i rozwi?zywaniem problemów alkoholowych, oraz zlecanie i finansowanie realizacji tych zada?,
  5. wspó?praca z organami samorz?du województw i pe?nomocnikami, o których mowa w art. 4 ust. 3,
  6. koordynacja i inicjowanie dzia?a? zwi?kszaj?cych skuteczno?? i dost?pno?? lecznictwa odwykowego,
  7. zlecanie i finansowanie zada? zwi?zanych z rozwi?zywaniem problemów alkoholowych,
  8. wspó?praca z organizacjami i instytucjami mi?dzynarodowymi prowadz?cymi dzia?alno?? w zakresie rozwi?zywania problemów alkoholowych,
  9. podejmowanie interwencji w zwi?zku z naruszeniem przepisów okre?lonych w art. 13[1] i 15 ustawy oraz wyst?powanie przed s?dem w charakterze oskar?yciela publicznego.
 4. Agencja jest pa?stwow? jednostk? bud?etow?.
 5. Agencj? kieruje dyrektor, powo?ywany i odwo?ywany przez ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia.
 6. Organizacj? Agencji okre?la statut, nadany przez ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia.

Art. 3a.

 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i konkurencyjny.
 2. Og?oszenie o naborze zamieszcza si? w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), oraz w miejscu powszechnie dost?pnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 3b.

Informacje o kandydatach, którzy zg?osili si? do naboru, stanowi? informacj? publiczn? w zakresie obj?tym wymaganiami okre?lonymi w og?oszeniu o naborze.

Art. 3c.

Termin do sk?adania dokumentów, okre?lony w og?oszeniu o naborze, nie mo?e by? krótszy ni? 14 dni od dnia opublikowania tego og?oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 3d.

 1. Po up?ywie terminu do sk?adania dokumentów okre?lonego w og?oszeniu o naborze niezw?ocznie upowszechnia si? list? kandydatów, którzy spe?niaj? wymagania formalne okre?lone w og?oszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dost?pnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a tak?e przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imi? i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 3e.

 1. Sporz?dza si? protokó? przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.
 2. Protokó? zawiera w szczególno?ci:
  1. okre?lenie stanowiska pracy, na które by? prowadzony nabór, liczb? kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie wi?cej ni? 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed?ug poziomu spe?niania przez nich wymaga? okre?lonych w og?oszeniu o naborze,
  2. informacj? o zastosowanych metodach i technikach naboru,
  3. uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 3f.

 1. Informacj? o wyniku naboru upowszechnia si? w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zako?czenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie dosz?o do zatrudnienia ?adnego kandydata.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
  1. nazw? i adres urz?du,
  2. okre?lenie stanowiska pracy,
  3. imi? i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
  4. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia ?adnego kandydata.
 3. Informacj? o wyniku naboru upowszechnia si? w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dost?pnym w jednostce organizacyjnej, w której by? prowadzony nabór.

Art. 3g.

Je?eli stosunek pracy osoby wy?onionej w drodze naboru usta? w ci?gu 3 miesi?cy od dnia nawi?zania stosunku pracy, mo?na zatrudni? na tym samym stanowisku kolejn? osob? spo?ród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 3f stosuje si? odpowiednio.

Art. 4.

 1. Samorz?d województwa realizuje zadania, o których mowa w art. 1 i 2, w postaci wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych stanowi?cego cz??? strategii wojewódzkiej w zakresie polityki spo?ecznej.
 2. Zarz?d województwa odpowiada za koordynacj? przygotowania i realizacj? programu, o którym mowa w ust. 1, udziela pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizuj?cym zadania obj?te tym programem oraz wspó?dzia?a z innymi organami administracji publicznej w zakresie rozwi?zywania problemów alkoholowych.
 3. Program, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany przez regionalny o?rodek polityki spo?ecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy spo?ecznej, lub inn? jednostk? wskazan? w programie. W celu realizacji programu zarz?d województwa mo?e powo?a? pe?nomocnika.
 4. Środki finansowe na prowadzenie dzia?a?, o których mowa w ust. 2, ujmuje si? w bud?ecie województwa.

Art. 4[1].

 1. Prowadzenie dzia?a? zwi?zanych z profilaktyk? i rozwi?zywaniem problemów alkoholowych oraz integracji spo?ecznej osób uzale?nionych od alkoholu nale?y do zada? w?asnych gmin. W szczególno?ci zadania te obejmuj?:
  1. zwi?kszanie dost?pno?ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale?nionych od alkoholu,
  2. udzielanie rodzinom, w których wyst?puj? problemy alkoholowe, pomocy psychospo?ecznej i prawnej, a w szczególno?ci ochrony przed przemoc? w rodzinie,
  3. prowadzenie profilaktycznej dzia?alno?ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi?zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia?ania narkomanii, w szczególno?ci dla dzieci i m?odzie?y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj?? sportowych, a tak?e dzia?a? na rzecz do?ywiania dzieci uczestnicz?cych w pozalekcyjnych programach opieku?czo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  4. (skre?lony),
  5. wspomaganie dzia?alno?ci instytucji, stowarzysze? i osób fizycznych, s?u??cej rozwi?zywaniu problemów alkoholowych,
  6. podejmowanie interwencji w zwi?zku z naruszeniem przepisów okre?lonych w art. 13[1] i 15 ustawy oraz wyst?powanie przed s?dem w charakterze oskar?yciela publicznego,
  7. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji spo?ecznej.
 2. Realizacja zada?, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych, stanowi?cego cz??? strategii rozwi?zywania problemów spo?ecznych, uchwalanego corocznie przez rad? gminy. Program jest realizowany przez o?rodek pomocy spo?ecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy spo?ecznej, lub inn? jednostk? wskazan? w programie. W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) mo?e powo?a? pe?nomocnika.
 3. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powo?uj? gminne komisje rozwi?zywania problemów alkoholowych, w szczególno?ci inicjuj?ce dzia?ania w zakresie okre?lonym w ust. 1 oraz podejmuj?ce czynno?ci zmierzaj?ce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale?nionej od alkoholu obowi?zku poddania si? leczeniu w zak?adzie lecznictwa odwykowego.
 4. W sk?ad gminnych komisji rozwi?zywania problemów alkoholowych wchodz? osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych.
 5. Zasady wynagradzania cz?onków gminnych komisji rozwi?zywania problemów alkoholowych okre?la rada gminy w gminnych programach rozwi?zywania problemów alkoholowych.

Art. 5.

Minister w?a?ciwy do spraw o?wiaty i wychowania uwzgl?dnia problem trze?wo?ci i abstynencji w?ród celów wychowania oraz zapewnia w programach nauczania wiedz? o szkodliwo?ci alkoholizmu dla jednostki oraz w ?yciu rodzinnym i spo?ecznym.

Art. 6.

Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia oraz minister w?a?ciwy do spraw szkolnictwa wy?szego, a tak?e minister w?a?ciwy do spraw o?wiaty i wychowania zapewniaj? kszta?cenie niezb?dnej liczby specjalistów z zakresu dzia?alno?ci profilaktycznej i leczniczej oraz podejmowanie bada? nad alkoholem i zwi?zanymi z nim problemami.

Art. 7.

Minister w?a?ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister w?a?ciwy do spraw szkolnictwa wy?szego, jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz inne w?a?ciwe organy i instytucje podejmuj? odpowiednie dzia?ania w zakresie rozwijania i popierania ró?norodnych form dzia?alno?ci informacyjnej, kulturalnej i naukowej, maj?cych na celu u?wiadamianie o szkodliwo?ci nadu?ywania alkoholu dla jednostki oraz ?ycia rodzinnego i spo?ecznego, krzewienia trze?wo?ci i abstynencji oraz wykorzeniania szkodliwych zwyczajów i sposobów picia alkoholu.

Art. 8.

(skre?lony).

Art. 9.

 1. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawarto?ci powy?ej 18% alkoholu mo?e by? prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki.
 2. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawarto?ci do 18% alkoholu mo?e by? prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marsza?ka województwa.
 3. Organ, o którym mowa w ust. 2, wydaje zezwolenie na obrót hurtowy przedsi?biorcom posiadaj?cym siedziby na terenie województwa.
 4. a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje si? na podstawie pisemnego wniosku przedsi?biorcy.
 5. b. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
  1. oznaczenie przedsi?biorcy,
  2. siedzib? i adres przedsi?biorcy,
  3. numer w rejestrze przedsi?biorców,
  4. miejsce prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej,
  5. wnioskowany limit - dotyczy wy??cznie wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
  6. wnioskowany termin wa?no?ci zezwolenia.
 6. c. Minister w?a?ciwy do spraw gospodarki lub w?a?ciwy marsza?ek województwa mo?e wyda? duplikaty zezwole?, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku ich utraty lub zniszczenia.
 7. Minister w?a?ciwy do spraw gospodarki okre?li, w drodze rozporz?dzenia, rodzaj dokumentów wymaganych przy sk?adaniu wniosków o wydanie zezwole? na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wniosków oraz wzory informacji o sprzeda?y napojów alkoholowych.

Art. 9[1].

 1. Zezwolenia, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, wydaje si? oddzielnie na obrót hurtowy nast?puj?cymi rodzajami napojów alkoholowych:
  1. o zawarto?ci do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
  2. o zawarto?ci powy?ej 4,5% do 18% alkoholu, z wyj?tkiem piwa,
  3. o zawarto?ci powy?ej 18% alkoholu.
 2. Zezwolenia na obrót hurtowy wydaje si? na czas oznaczony:
  1. napojami alkoholowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - nie d?u?szy ni? 2 lata,
  2. napojami alkoholowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - nie d?u?szy ni? rok.
 3. Dla zezwole?, o których mowa w ust. 1 pkt 3, okre?la si? limit w wysoko?ci minimum 500 tys. litrów 100% alkoholu rocznie.
 4. a. Limit, o którym mowa w ust. 3, mo?e by? zwi?kszony na wniosek przedsi?biorcy z?o?ony nie pó?niej ni? 30 dni od dnia wykorzystania limitu okre?lonego w zezwoleniu.
 5. Przepisu ust. 3 nie stosuje si? w odniesieniu do przedsi?biorców zaopatruj?cych statki, poci?gi i samoloty. Maksymalny limit dla tych przedsi?biorców okre?la si? w wysoko?ci 2 tys. litrów 100% alkoholu rocznie.
 6. Producent napojów alkoholowych jest obowi?zany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, je?eli zbywa swoje wyroby przedsi?biorcom posiadaj?cym zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1.

Art. 9[2].

 1. Za wydanie zezwole?, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, decyzji wprowadzaj?cych w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwole? s? pobierane op?aty.
 2. Op?aty, o których mowa w ust. 1, s? wnoszone przed wydaniem zezwolenia lub decyzji na rachunek organu wydaj?cego zezwolenie, z zastrze?eniem ust. 5.
 3. Op?aty za wydanie zezwole?, o których mowa w art. 9[1] ust. 1 pkt 1 i 2, ustala si? w wysoko?ci 4.000 z? dla przedsi?biorców wyst?puj?cych o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których warto?? sprzeda?y w roku poprzedzaj?cym wyga?ni?cie zezwolenia nie przekroczy?a 1.000.000 z?.
 4. W przypadku przedsi?biorców, których warto?? sprzeda?y hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzaj?cym wyga?ni?cie zezwolenia przekroczy?a 1.000.000 z?, op?at? za wydanie zezwole?, o których mowa w art. 9[1] ust. 1 pkt 1 i 2, ustala si? w wysoko?ci równej 0,4% warto?ci sprzeda?y w roku poprzednim, z zaokr?gleniem do 100 z?.
 5. Op?ata, o której mowa w ust. 3, jest wnoszona na rachunek organu zezwalaj?cego, po z?o?eniu pisemnego o?wiadczenia o warto?ci sprzeda?y hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym.
 6. Warto?? sprzeda?y hurtowej napojów alkoholowych nale?y oblicza? oddzielnie dla ka?dego rodzaju tych napojów.
 7. Op?at? za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 9[1] ust. 1 pkt 3, ustala si? w wysoko?ci 45.000 z? za 500 tys. litrów 100% alkoholu, z zastrze?eniem ust. 8.
 8. Op?at? za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 9[1] ust. 1 pkt 3, dla przedsi?biorców zaopatruj?cych statki, poci?gi i samoloty, ustala si? stosownie do deklarowanego obrotu.
 9. Op?ata za wydanie decyzji wprowadzaj?cej nowe miejsca prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, zwi?kszaj?cej ilo?? tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach, o których mowa w art. 9[1] ust. 1, wynosi 50% stawki okre?lonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.
 10. Op?ata za wydanie innych decyzji, wprowadzaj?cych zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 z?.
 11. Op?ata za wydanie zezwolenia na wyprzeda? posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawarto?ci do 18% alkoholu wynosi 1.000 z?.
 12. Op?ata za wydanie zezwolenia na wyprzeda? napojów alkoholowych o zawarto?ci powy?ej 18% alkoholu jest pobierana w zale?no?ci od ilo?ci litrów 100% alkoholu, zg?oszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysoko?ci op?aty okre?lonej w ust. 7.
 13. Op?ata za zwi?kszenie limitu, o którym mowa w art. 9[1] ust. 3, jest pobierana w zale?no?ci od ilo?ci litrów 100% alkoholu, zg?oszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysoko?ci op?aty okre?lonej w ust. 7.
 14. Op?ata za wydanie duplikatu zezwole?, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, wynosi 50 z?.
 15. Zezwolenia i decyzje, o których mowa w ust. 9-14 i art. 9 ust. 1 i 2, nie podlegaj? op?acie skarbowej.

Art. 9[3].

 1. Op?aty, o których mowa w art. 9[2] ust. 1, mog? by? wykorzystane przez zarz?dy województw wy??cznie na finansowanie zada? okre?lonych w art. 4 ust. 1.
 2. Zarz?dy województw mog? zleca?, w drodze porozumie?, jednostkom samorz?du powiatowego zadania z zakresu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych oraz przekazywa? ?rodki finansowe na ich realizacj?.

Art. 9[4].

Warunkiem prowadzenia dzia?alno?ci na podstawie zezwole?, o których mowa w art. 9[1] ust. 1, jest:

 1. przekazywanie organowi zezwalaj?cemu informacji o wielko?ci sprzeda?y napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni,
 2. sprzeda? napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wy??cznie przedsi?biorcom posiadaj?cym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzeda? detaliczn? napojów alkoholowych,
 3. prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów,
 4. zaopatrywanie si? w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsi?biorców posiadaj?cych zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
 5. posiadanie tytu?u prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych,
 6. niezaleganie przez przedsi?biorc? z realizacj? ci???cych na nim zobowi?za? podatkowych oraz wynikaj?cych z ubezpiecze? spo?ecznych i zdrowotnych,
 7. wykonywanie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obj?tym zezwoleniem tylko przez przedsi?biorc? w nim oznaczonego i wy??cznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,
 8. zg?aszanie ministrowi w?a?ciwemu do spraw gospodarki lub w?a?ciwemu marsza?kowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsi?biorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 9. przestrzeganie innych warunków okre?lonych przepisami prawa.

Art. 9[5].

 1. Zezwolenia, o których mowa w art. 9[1] ust. 1, minister w?a?ciwy do spraw gospodarki lub w?a?ciwy marsza?ek województwa cofa w przypadku:
  1. nieprzestrzegania warunków okre?lonych w art. 9[4] pkt 3, 4 i 7,
  2. wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodz?cych z nielegalnych ?róde?,
  3. pope?nienia przest?pstwa, w celu osi?gni?cia korzy?ci maj?tkowej, przez osob? odpowiedzialn? za dzia?alno?? przedsi?biorcy posiadaj?cego zezwolenie,
  4. przedstawienia fa?szywych danych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 9[2] ust. 5,
  5. orzeczenia, wobec przedsi?biorcy b?d?cego osob? fizyczn? albo wobec osoby odpowiedzialnej za dzia?alno?? przedsi?biorcy posiadaj?cego zezwolenie, zakazu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej obj?tej zezwoleniem,
  6. zlecania przez przedsi?biorc?, na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsi?biorcom.
 2. Zezwolenia, o których mowa w art. 9[1] ust. 1, minister w?a?ciwy do spraw gospodarki lub w?a?ciwy marsza?ek województwa mo?e cofn?? w przypadku:
  1. nieprzestrzegania warunków okre?lonych w art. 9[4] pkt 1, 2, 5, 6, 8 i 9,
  2. powtarzaj?cego si? zak?ócania porz?dku publicznego w miejscu obrotu.
 3. Zezwolenia, o których mowa w art. 9[1] ust. 1, wygasaj? w przypadku:
  1. likwidacji przedsi?biorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,
  2. up?ywu terminu wa?no?ci zezwolenia,
  3. zmiany sk?adu osobowego wspólników spó?ki cywilnej.
 4. Na wniosek przedsi?biorcy, którego zezwolenie wygas?o z przyczyn wymienionych w ust. 3, minister w?a?ciwy do spraw gospodarki lub w?a?ciwy marsza?ek województwa wydaje zezwolenie z okre?leniem terminu na wyprzeda? posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin, okre?lony w zezwoleniu na wyprzeda?, nie mo?e by? d?u?szy ni? 6 miesi?cy od dnia wyga?ni?cia zezwolenia.
 5. Przedsi?biorca, któremu cofni?to zezwolenie, mo?e wyst?pi? z wnioskiem o ponowne wydanie zezwole?, o których mowa w art. 9[1] ust. 1, nie wcze?niej ni? po up?ywie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofni?ciu.

Art. 9[6].

Sprzeda? detaliczn? napojów alkoholowych, zawieraj?cych powy?ej 4,5% alkoholu (z wyj?tkiem piwa) przeznaczonych do spo?ycia poza miejscem sprzeda?y, prowadzi si? w punktach sprzeda?y, którymi s?:

 1. sklepy bran?owe ze sprzeda?? napojów alkoholowych,
 2. wydzielone stoiska - w samoobs?ugowych placówkach handlowych o powierzchni sprzeda?owej powy?ej 200 m2,
 3. pozosta?e placówki samoobs?ugowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpo?redni? sprzeda? napojów alkoholowych.

Art. 10.

Akty prawne wp?ywaj?ce na struktur? cen napojów alkoholowych powinny s?u?y? ograniczaniu spo?ycia tych napojów oraz zmianie struktury ich spo?ycia na rzecz napojów o niskiej zawarto?ci procentowej alkoholu.

Art. 11.

 1. Na wydatki zwi?zane z realizacj? Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych przeznacza si? corocznie z bud?etu pa?stwa ?rodki w wysoko?ci 1% podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych.
 2. Środki, o których mowa w ust. 1, s? przeznaczone w szczególno?ci na ró?ne formy pomocy dla osób uzale?nionych od alkoholu i cz?onków ich rodzin, dzia?alno?? informacyjn? i wychowawcz?, kszta?cenie specjalistów i prowadzenie bada? naukowych nad problemami alkoholowymi.
 3. (skre?lony).

Art. 11[1].

 1. W celu pozyskania dodatkowych ?rodków na finansowanie zada? okre?lonych w art. 41 ust. 1 gminy pobieraj? op?at? za korzystanie z zezwole? na sprzeda? napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.
 2. Op?at?, o której mowa w ust. 1, wnosi si? na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysoko?ci:
  1. 525 z? na sprzeda? napojów zawieraj?cych do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 z? na sprzeda? napojów zawieraj?cych powy?ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj?tkiem piwa),
  3. 2.100 z? na sprzeda? napojów zawieraj?cych powy?ej 18% alkoholu.
 3. Op?ata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsi?biorców rozpoczynaj?cych dzia?alno?? gospodarcz? w tym zakresie.
 4. Przedsi?biorcy, prowadz?cy sprzeda? napojów alkoholowych w roku poprzednim, s? obowi?zani do z?o?enia, do dnia 31 stycznia, pisemnego o?wiadczenia o warto?ci sprzeda?y poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzeda?y w roku poprzednim.
 5. Op?at?, o której mowa w ust. 1, przedsi?biorca prowadz?cy sprzeda? napojów alkoholowych w punkcie sprzeda?y, w którym roczna warto?? sprzeda?y napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy?a:
  1. 37.500 z? dla napojów alkoholowych o zawarto?ci do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysoko?ci 1,4% ogólnej warto?ci sprzeda?y tych napojów w roku poprzednim,
  2. 37.500 z? dla napojów alkoholowych o zawarto?ci od 4,5% do 18% alkoholu (z wyj?tkiem piwa) - wnosi w wysoko?ci 1,4% ogólnej warto?ci sprzeda?y tych napojów w roku poprzednim,
  3. 77.000 z? dla napojów alkoholowych o zawarto?ci powy?ej 18% alkoholu - wnosi w wysoko?ci 2,7% ogólnej warto?ci sprzeda?y tych napojów w roku poprzednim.
 6. Przedsi?biorcy, których roczna warto?? sprzeda?y poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczy?a warto?ci, o których mowa w ust. 5, wnosz? op?at? w wysoko?ci okre?lonej w ust. 2.
 7. Op?ata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w ka?dym roku kalendarzowym obj?tym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 wrze?nia danego roku kalendarzowego.
 8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego wa?no?ci, op?aty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje si? w wysoko?ci proporcjonalnej do okresu wa?no?ci zezwolenia.
 9. Warto?? sprzeda?y nale?y oblicza? oddzielnie dla ka?dego rodzaju napojów alkoholowych.
 10. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 18[1] oraz 18[4], nie podlegaj? op?acie skarbowej.

Art. 12.

 1. Rada gminy ustala, w drodze uchwa?y, dla terenu gminy (miasta) liczb? punktów sprzeda?y napojów zawieraj?cych powy?ej 4,5% alkoholu (z wyj?tkiem piwa), przeznaczonych do spo?ycia poza miejscem sprzeda?y jak i w miejscu sprzeda?y.
 2. Rada gminy ustala, w drodze uchwa?y, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda?y i podawania napojów alkoholowych.
 3. W miejscowo?ciach, w których rozmieszczone s? jednostki wojskowe, liczba punktów sprzeda?y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo?ycia poza miejscem sprzeda?y jak i w miejscu sprzeda?y oraz usytuowanie miejsc sprzeda?y, podawania i spo?ywania napojów alkoholowych s? ustalane przez rad? gminy po zasi?gni?ciu opinii w?a?ciwych dowódców garnizonów.
 4. Liczba punktów sprzeda?y, o których mowa w ust. 1, oraz usytuowanie miejsc sprzeda?y, podawania i spo?ywania napojów alkoholowych powinny by? dostosowane do potrzeb ograniczania dost?pno?ci alkoholu, okre?lonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych.

Art. 13.

 1. Napoje alkoholowe dostarcza si? do miejsc sprzeda?y tylko w naczyniach zamkni?tych, z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilo?ci napoju oraz jego mocy.
 2. W miejscach sprzeda?y i podawania napojów alkoholowych powinna by? uwidoczniona informacja o szkodliwo?ci spo?ywania alkoholu.
 3. (skre?lony).

Art. 13[1].

 1. Zabrania si? reklamy i promocji na obszarze kraju napojów alkoholowych, z wyj?tkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem i? nie jest kierowana do ma?oletnich lub prowadzona poprzez budowanie skojarze? z:
  1. atrakcyjno?ci? seksualn?,
  2. relaksem lub wypoczynkiem,
  3. sprawno?ci? fizyczn?,
  4. nauk?, prac? lub sukcesem zawodowym,
  5. zdrowiem lub sukcesem ?yciowym.
 2. Reklama i promocja piwa, o której mowa w ust. 1, nie mo?e by? prowadzona:
  1. w telewizji, radiu, kinie i teatrze mi?dzy godzin? 600 a 2000, z wyj?tkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy,
  2. na kasetach wideo i innych no?nikach,
  3. w prasie m?odzie?owej i dzieci?cej,
  4. na ok?adkach dzienników i czasopism,
  5. na s?upach i tablicach reklamowych i innych sta?ych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba ?e 20% powierzchni reklamy zajmowa? b?d? widoczne i czytelne napisy informuj?ce o szkodliwo?ci spo?ycia alkoholu lub o zakazie sprzeda?y alkoholu ma?oletnim,
  6. przy udziale ma?oletnich.
 3. Zabrania si? reklamy, promocji produktów i us?ug, których nazwa, znak towarowy, kszta?t graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobie?stwo lub jest to?same z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnosz?cym si? do napoju alkoholowego.
 4. Zabrania si? reklamy i promocji przedsi?biorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystuj? nazw?, znak towarowy, kszta?t graficzny lub opakowanie zwi?zane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.
 5. Zabrania si? informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów, których zasadnicz? dzia?alno?? stanowi produkcja lub sprzeda? napojów alkoholowych zawieraj?cych od 8% do 18% alkoholu, w jakikolwiek inny sposób ni? poprzez umieszczanie wewn?trz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej zwi?zanej z okre?lon? imprez? nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego, z zastrze?eniem ust. 6.
 6. Informowanie o sponsorowaniu mo?e by? prowadzone w radiu i telewizji pod warunkiem, i? b?dzie ograniczone wy??cznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów zawieraj?cych do 18% alkoholu lub jego znaku towarowego, a informacja ta nie b?dzie prezentowana w telewizji przez osob? fizyczn? lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej.
 7. Zabrania si? informowania o, innym ni? okre?lone w ust. 5, sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, których zasadnicz? dzia?alno?? stanowi produkcja lub sprzeda? napojów alkoholowych zawieraj?cych od 8% do 18% alkoholu oraz informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów zawieraj?cych powy?ej 18% alkoholu.
 8. Zakaz okre?lony w ust. 1 dotyczy równie? wydawnictw promocyjno-reklamowych przekazywanych przez producentów, dystrybutorów lub handlowców napojów alkoholowych klientom detalicznym.
 9. 9. Zakazy okre?lone w ust. 1-8 nie obejmuj? reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewn?trz pomieszcze? hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadz?cych wy??cznie sprzeda? napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadz?cych sprzeda? napojów alkoholowych przeznaczonych do spo?ycia w miejscu sprzeda?y.
 10. Zakazy okre?lone w ust. 1-8 dotycz? osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj?cych osobowo?ci prawnej, które uczestnicz? w prowadzeniu reklamy w charakterze zleceniodawcy albo zleceniobiorcy niezale?nie od sposobu i formy jej prezentacji.
 11. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia okre?li, w drodze rozporz?dzenia, wielko??, tre??, wzór i sposób umieszczania na reklamach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, napisów informuj?cych o szkodliwo?ci spo?ycia alkoholu lub o zakazie sprzeda?y alkoholu ma?oletniemu, maj?c na wzgl?dzie ograniczenie spo?ycia alkoholu oraz przeciwdzia?anie alkoholizmowi w?ród m?odzie?y.

Art. 13[2].

 1. Podmioty ?wiadcz?ce us?ug? b?d?c? reklam? napojów alkoholowych wnosz? na wyodr?bniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra w?a?ciwego do spraw kultury fizycznej i sportu op?at? w wysoko?ci 10 % podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i us?ug wynikaj?cej z tej us?ugi.
 2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, sporz?dzaj? zbiorcz? deklaracj? miesi?czn? wed?ug wzoru okre?lonego na podstawie ust. 4 i przekazuj? j? w terminie do 20. dnia miesi?ca nast?puj?cego bezpo?rednio po miesi?cu, w którym powsta? obowi?zek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us?ug, na wynagrodzenie lub jego cz???.
 3. Deklaracje, o których mowa w ust. 2, sk?ada si? do tego samego urz?du skarbowego, do którego sk?ada si? deklaracj? dotycz?c? podatku od towarów i us?ug w zakresie us?ugi, o której mowa w ust. 1.
 4. Minister w?a?ciwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem w?a?ciwym do spraw finansów publicznych okre?li, w drodze rozporz?dzenia, wzór zbiorczej deklaracji miesi?cznej dotycz?cej op?aty, o której mowa w ust. 1, oraz szczegó?owy zakres zawartych w niej danych, uwzgl?dniaj?c w szczególno?ci imi? i nazwisko lub nazw? (firm?) podmiotu zobowi?zanego do wniesienia op?aty, jego adres zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz dane dotycz?ce faktur, które maj? by? podstaw? do ustalenia wysoko?ci op?aty, o której mowa w ust. 1.
 5. Op?at?, o której mowa w ust. 1, wnosi si? najpó?niej w ostatnim dniu miesi?ca, w którym stosownie do ust. 2 powsta? obowi?zek z?o?enia zbiorczej deklaracji miesi?cznej.
 6. Op?ata, o której mowa w ust. 1, stanowi dla podmiotu zobowi?zanego do jej wniesienia koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z pó?n. zm.) lub art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pó?n. zm.).
 7. W sprawach nieuregulowanych do op?aty, o której mowa w ust. 1, stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pó?n. zm.).
  8-10. (uchylone).

Art. 13[3].

 1. Tworzy si? Fundusz Zaj?? Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, zwany dalej "Funduszem", którego dysponentem jest minister w?a?ciwy do spraw kultury fizycznej i sportu.
 2. Fundusz jest pa?stwowym funduszem celowym.
 3. Przychodami Funduszu s? wp?ywy z tytu?u op?at, o których mowa w art. 13[2] ust. 1.
 4. Środki Funduszu przeznacza si? wy??cznie na dofinansowanie zaj?? sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, prowadzonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarz?dowe, które w ramach swojej statutowej dzia?alno?ci realizuj? zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w?ród dzieci i m?odzie?y, a tak?e organizowanych przez jednostki samorz?du terytorialnego.
 5. Minister w?a?ciwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem w?a?ciwym do spraw finansów publicznych okre?li, w drodze rozporz?dzenia:
  1. warunki i tryb przyznawania dofinansowania, bior?c pod uwag? wyrównywanie szans dost?pu do kultury fizycznej,
  2. tryb sk?adania wniosków i dane, jakie powinien zawiera? wniosek o przyznanie ubiegaj?cego si? o dofinansowanie, a tak?e informacje o zaj?ciach sportowo-rekreacyjnych,
  3. tryb przekazywania ?rodków, uwzgl?dniaj?c terminy, w jakich zosta?o zaplanowane przeprowadzenie zaj?? sportowo-rekreacyjnych,
  4. wysoko?? dofinansowania, z tym ?e maksymalna wysoko?? tego dofinansowania w przypadku zaj?? prowadzonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarz?dowe nie mo?e przekroczy? 80 %, a w przypadku zaj?? organizowanych przez jednostki samorz?du terytorialnego - 50 % planowanych kosztów realizacji zaj??.

Art. 14.

 1. Zabrania si? sprzeda?y, podawania i spo?ywania napojów alkoholowych:
  1. na terenie szkó? oraz innych zak?adów i placówek o?wiatowo-wychowawczych, opieku?czych i domów studenckich,
  2. na terenie zak?adów pracy oraz miejsc zbiorowego ?ywienia pracowników,
  3. w miejscach i czasie masowych zgromadze?,
  4. w ?rodkach i obiektach komunikacji publicznej,
  5. (skre?lony),
  6. w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewn?trznych, jak równie? w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przej?ciowego jednostek wojskowych.
 2. a. Zabrania si? spo?ywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyj?tkiem miejsc przeznaczonych do ich spo?ycia na miejscu, w punktach sprzeda?y tych napojów.
  1. a. (skre?lony).
  2. (skre?lony).
 3. Zabrania si? sprzeda?y, podawania i spo?ywania napojów zawieraj?cych wi?cej ni? 18% alkoholu w o?rodkach szkoleniowych.
 4. Zabrania si? sprzeda?y i podawania napojów zawieraj?cych wi?cej ni? 18% alkoholu w domach wypoczynkowych.
 5. Sprzeda?, podawanie i spo?ywanie napojów zawieraj?cych wi?cej ni? 4,5% alkoholu mo?e si? odbywa? na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 6. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na okre?lonych obszarach gminy, ze wzgl?du na ich charakter, rada gminy mo?e wprowadzi? czasowy lub sta?y zakaz sprzeda?y, podawania, spo?ywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
 7. Minister w?a?ciwy do spraw transportu oraz minister w?a?ciwy do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporz?dzenia, okre?l? zasady i warunki sprzeda?y, podawania i spo?ywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych w ?egludze mi?dzynarodowej, w poci?gach i samolotach komunikacji mi?dzynarodowej oraz w mi?dzynarodowych portach morskich i lotniczych.
 8. Minister w?a?ciwy do spraw zagranicznych okre?li, w drodze rozporz?dzenia, wypadki i okoliczno?ci, w których, uwzgl?dniaj?c zwyczaje mi?dzynarodowe, dopuszczalne jest podawanie i spo?ywanie nieznacznej ilo?ci napojów alkoholowych.

Art. 15.

 1. Zabrania si? sprzeda?y i podawania napojów alkoholowych:
  1. osobom, których zachowanie wskazuje, ?e znajduj? si? w stanie nietrze?wo?ci,
  2. osobom do lat 18,
  3. na kredyt lub pod zastaw.
 2. W przypadku w?tpliwo?ci co do pe?noletno?ci nabywcy sprzedaj?cy lub podaj?cy napoje alkoholowe uprawniony jest do ??dania okazania dokumentu stwierdzaj?cego wiek nabywcy.

Art. 16.

 1. Zabrania si? wnoszenia napojów alkoholowych na teren zak?adów pracy, obiektów wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt 6, jak równie? stadionów i innych obiektów, w których odbywaj? si? masowe imprezy sportowe i rozrywkowe, a tak?e obiektów lub miejsc obj?tych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych.
 2. Osoby posiadaj?ce przy sobie napoje alkoholowe maj? obowi?zek przekazania ich do depozytu pod rygorem niewpuszczenia b?d? usuni?cia z terenu obiektów lub miejsc, o których mowa w ust. 1.
 3. Napoje alkoholowe wnoszone przez ?o?nierzy na teren obiektów wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt 6 ulegaj? odebraniu i przekazaniu do depozytu.
 4. Minister Obrony Narodowej i minister w?a?ciwy do spraw wewn?trznych, w porozumieniu z w?a?ciwymi ministrami, ka?dy w swoim zakresie dzia?ania, w drodze rozporz?dze?, okre?laj? szczegó?owe zasady i tryb post?powania w wypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz wysoko?? op?aty za przechowanie napojów alkoholowych w depozycie.

Art. 17.

 1. Kierownik zak?adu pracy lub osoba przez niego upowa?niona maj? obowi?zek niedopuszczenia do pracy pracownika, je?eli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ?e stawi? si? on do pracy w stanie po u?yciu alkoholu albo spo?ywa? alkohol w czasie pracy. Okoliczno?ci stanowi?ce podstaw? decyzji powinny by? podane pracownikowi do wiadomo?ci.
 2. Uprawnienia kierownika zak?adu pracy, o którym mowa w ust. 1, s?u?? równie? organowi nadrz?dnemu nad danym zak?adem pracy oraz organowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli zak?adu pracy.
 3. Na ??danie pracownika, o którym mowa w ust. 1, kierownik zak?adu pracy lub osoba przez niego upowa?niona jest obowi?zana zapewni? przeprowadzenie badania stanu trze?wo?ci pracownika.

Art. 18.

 1. Sprzeda? napojów alkoholowych przeznaczonych do spo?ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda?y mo?e by? prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w?a?ciwego ze wzgl?du na lokalizacj? punktu sprzeda?y, zwanego dalej "organem zezwalaj?cym".
 2. a. (skre?lony).
 3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje si? na podstawie pisemnego wniosku przedsi?biorcy.
 4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje si? oddzielnie na nast?puj?ce rodzaje napojów alkoholowych:
  1. do 4,5% zawarto?ci alkoholu oraz na piwo,
  2. powy?ej 4,5% do 18% zawarto?ci alkoholu (z wyj?tkiem piwa),
  3. powy?ej 18% zawarto?ci alkoholu.
 5. a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalaj?cy wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwi?zywania problemów alkoholowych o zgodno?ci lokalizacji punktu sprzeda?y z uchwa?ami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2.
 6. Sprzeda? i podawanie napojów alkoholowych w miejscach znajduj?cych si? pod zarz?dem wojskowym lub jednostek organizacyjnych resortu spraw wewn?trznych - po?o?onych poza obiektami wymienionymi w art. 14 ust. 1 pkt 6 - mo?e by? prowadzona jedynie za zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1, a ponadto za zgod? organów wojskowych okre?lonych przez Ministra Obrony Narodowej lub resortu spraw wewn?trznych okre?lonych przez ministra w?a?ciwego do spraw wewn?trznych.
 7. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
  1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
  2. oznaczenie przedsi?biorcy, jego siedzib? i adres, w przypadku ustanowienia pe?nomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
  3. numer w rejestrze przedsi?biorców lub ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej,
  4. przedmiot dzia?alno?ci gospodarczej,
  5. adres punktu sprzeda?y,
  6. adres punktu sk?adowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
 8. Do wniosku o wydanie zezwolenia nale?y do??czy? nast?puj?ce dokumenty:
  1. za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej lub odpis z rejestru przedsi?biorców,
  2. dokument potwierdzaj?cy tytu? prawny wnioskodawcy do lokalu stanowi?cego punkt sprzeda?y napojów alkoholowych,
  3. pisemn? zgod? w?a?ciciela, u?ytkownika, zarz?dcy lub administratora budynku, je?eli punkt sprzeda?y b?dzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  4. decyzj? w?a?ciwego pa?stwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzaj?c? spe?nienie warunków sanitarnych przez punkt sprzeda?y.
 9. Warunkiem prowadzenia sprzeda?y napojów alkoholowych do spo?ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda?y jest:
  1. posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
  2. wniesienie op?aty, o której mowa w art. 11[1],
  3. zaopatrywanie si? w napoje alkoholowe u producentów i przedsi?biorców posiadaj?cych odpowiednie zezwolenie na sprzeda? hurtow? napojów alkoholowych,
  4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 pa?dziernika ka?dego roku kalendarzowego obj?tego zezwoleniem, okazanie przedsi?biorcy zaopatruj?cemu dany punkt sprzeda?y napojów alkoholowych odpowiedniego za?wiadczenia potwierdzaj?cego dokonanie op?aty, o której mowa w art. 11[1], wydanego przez gmin?,
  5. posiadanie tytu?u prawnego do korzystania z lokalu, stanowi?cego punkt sprzeda?y,
  6. wykonywanie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obj?tym zezwoleniem tylko przez przedsi?biorc? w nim oznaczonego i wy??cznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
  7. zg?aszanie organowi zezwalaj?cemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
  8. prowadzenie sprzeda?y w punkcie sprzeda?y spe?niaj?cym wymogi okre?lone przez rad? gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2,
  9. przestrzeganie innych zasad i warunków okre?lonych przepisami prawa.
 10. a. (skre?lony).
 11. Organ zezwalaj?cy lub, na podstawie jego upowa?nienia, stra? gminna lub cz?onkowie gminnej komisji rozwi?zywania problemów alkoholowych dokonuj? kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
 12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje si? na czas oznaczony, nie krótszy ni? 4 lata, a w przypadku sprzeda?y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo?ycia poza miejscem sprzeda?y - nie krótszy ni? 2 lata.
 13. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalaj?cy cofa w przypadku:
  1. nieprzestrzegania okre?lonych w ustawie zasad sprzeda?y napojów alkoholowych, a w szczególno?ci:
   1. sprzeda?y i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrze?wym, na kredyt lub pod zastaw,
   2. sprzeda?y i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów okre?lonych w art. 14 ust. 3 i 4,
  2. nieprzestrzegania okre?lonych w ustawie warunków sprzeda?y napojów alkoholowych,
  3. powtarzaj?cego si? co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesi?cy, w miejscu sprzeda?y lub najbli?szej okolicy, zak?ócania porz?dku publicznego w zwi?zku ze sprzeda?? napojów alkoholowych przez dany punkt sprzeda?y, gdy prowadz?cy ten punkt nie powiadamia organów powo?anych do ochrony porz?dku publicznego,
  4. wprowadzenia do sprzeda?y napojów alkoholowych pochodz?cych z nielegalnych ?róde?,
  5. przedstawienia fa?szywych danych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 11[1] ust. 4,
  6. pope?nienia przest?pstwa w celu osi?gni?cia korzy?ci maj?tkowej przez osob? odpowiedzialn? za dzia?alno?? przedsi?biorcy posiadaj?cego zezwolenie,
  7. orzeczenia, wobec przedsi?biorcy b?d?cego osob? fizyczn? albo wobec osoby odpowiedzialnej za dzia?alno?? przedsi?biorcy posiadaj?cego zezwolenie, zakazu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej obj?tej zezwoleniem.
 14. Przedsi?biorca, któremu cofni?to zezwolenie, mo?e wyst?pi? z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcze?niej ni? po up?ywie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofni?ciu.
 15. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku:
  1. likwidacji punktu sprzeda?y,
  2. up?ywu terminu wa?no?ci zezwolenia,
  3. zmiany rodzaju dzia?alno?ci punktu sprzeda?y,
  4. zmiany sk?adu osobowego wspólników spó?ki cywilnej,
  5. niez?o?enia o?wiadczenia, o którym mowa w art. 11[1] ust. 4, lub niedokonania op?aty w wysoko?ci okre?lonej w art. 11[1] ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 11[1] ust. 7.
 16. Przedsi?biorca, którego zezwolenie wygas?o z przyczyn okre?lonych w ust. 12 pkt 5, mo?e wyst?pi? z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcze?niej ni? po up?ywie 6 miesi?cy od dnia wydania decyzji o wyga?ni?ciu zezwolenia.
 17. Przedsi?biorcy podaj?cy lub sprzedaj?cy ró?ne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawieraj?cych powy?ej 18% alkoholu, s? obowi?zani do posiadania zezwole?, o których mowa w ust. 3 pkt 3.

Art. 18[1].

 1. Na sprzeda? napojów alkoholowych przedsi?biorcom posiadaj?cym zezwolenia na sprzeda? napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Stra?y Po?arnych mog? by? wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje si? przepisów art. 18 ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9-14.
 2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydawane s? na okres do 2 dni.
 3. Op?ata za jednorazowe zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysoko?ci odpowiadaj?cej 1/12 rocznej op?aty za poszczególne rodzaje zezwole?, o których mowa w art. 11[1] ust. 2 i art. 18 ust. 3.
 4. Przedsi?biorcom, których dzia?alno?? polega na organizacji przyj??, zezwolenia na sprzeda? napojów alkoholowych mog? by? wydawane na okres do dwóch lat. Do zezwole? nie stosuje si? przepisów art. 18 ust. 5 pkt 5, ust. 6 pkt 2-4, ust. 7 pkt 4, 5 i 7, ust. 9, ust. 10 pkt 3 oraz ust. 12 pkt 1 i 3.
 5. Op?ata za zezwolenia, o których mowa w ust. 4, jest wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysoko?ci okre?lonej w art. 11[1] ust. 2 i 5.

Art. 18[2].

Dochody z op?at za wydane na podstawie art. 18 lub art. 18[1] zezwolenia oraz dochody z op?at okre?lonych w art. 11[1] wykorzystywane b?d? na realizacj? gminnych programów profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych i nie mog? by? przeznaczane na inne cele.


Art. 18[3].

Do zezwole?, o których mowa w art. 9, 18 i 18[1], oraz op?at, o których mowa w art. 11[1], stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo dzia?alno?ci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112), o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowi? inaczej.

Art. 18[4].

1. Na wniosek przedsi?biorcy, którego zezwolenie wygas?o z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12, organ zezwalaj?cy mo?e wyda? zezwolenie z okre?leniem terminu na wyprzeda? posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin okre?lony w zezwoleniu na wyprzeda? nie mo?e by? d?u?szy ni? 6 miesi?cy od dnia wyga?ni?cia zezwolenia.

2. Op?ata za wydanie zezwolenia na wyprzeda? posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:

1) 1,4% warto?ci sprzeda?y zinwentaryzowanych napojów zawieraj?cych do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 1,4% warto?ci sprzeda?y zinwentaryzowanych napojów zawieraj?cych powy?ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj?tkiem piwa),

3) 2,7% warto?ci sprzeda?y zinwentaryzowanych napojów zawieraj?cych powy?ej 18% alkoholu.

3. Przedsi?biorca, który otrzyma? zezwolenie na wyprzeda? posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, mo?e wyst?pi? z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzeda? napojów alkoholowych nie wcze?niej ni? po up?ywie 12 miesi?cy od dnia up?ywu terminu wa?no?ci zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 19.

 1. Rada Ministrów, ze wzgl?du na bezpiecze?stwo i porz?dek publiczny, w drodze rozporz?dzenia, mo?e wprowadza? na czas okre?lony na obszarze ca?ego kraju albo jego cz??ci ca?kowity lub cz??ciowy zakaz sprzeda?y i podawania napojów alkoholowych.
 2. W sytuacjach wymagaj?cych niezw?ocznego dzia?ania Rada Ministrów mo?e wprowadzi? zakaz, o którym mowa w ust. 1, w innym trybie.

Art. 20.

Rada Ministrów sk?ada corocznie Sejmowi sprawozdanie z wykonania niniejszej ustawy.

Rozdzia? 2
Post?powanie w stosunku do osób nadu?ywaj?cych alkoholu


Art. 21.

 1. Leczenie odwykowe osób uzale?nionych od alkoholu prowadz? stacjonarne i niestacjonarne zak?ady lecznictwa odwykowego oraz inne zak?ady opieki zdrowotnej.
 2. Poddanie si? leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wyj?tki od tej zasady okre?la ustawa.
 3. Od osób uzale?nionych od alkoholu nie pobiera si? op?at za ?wiadczenia w zakresie leczenia odwykowego udzielane w zak?adach opieki zdrowotnej.

Art. 22.

 1. Zarz?d województwa organizuje na obszarze województwa ca?odobowe zak?ady lecznictwa odwykowego oraz wojewódzki o?rodek terapii uzale?nienia i wspó?uzale?nienia.
 2. a. Starosta organizuje na obszarze powiatu inne ni? wymienione w ust. 1 zak?ady lecznictwa odwykowego.
 3. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia okre?la, w drodze rozporz?dzenia:
  1. organizacj?, kwalifikacje personelu, zasady funkcjonowania i rodzaje zak?adów lecznictwa odwykowego, a tak?e innych zak?adów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad uzale?nionymi od alkoholu oraz zasady wspó?dzia?ania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami spo?ecznymi,
  2. warunki, jakie powinny spe?nia? zak?ady lecznicze dla osób uzale?nionych od alkoholu prowadzone poza publicznymi zak?adami opieki zdrowotnej,
  3. regulaminy stacjonarnych zak?adów lecznictwa odwykowego oraz domów pomocy spo?ecznej dla osób uzale?nionych od alkoholu, w porozumieniu z ministrem w?a?ciwym do spraw sprawiedliwo?ci.

Art. 23.

 1. Cz?onkowie rodziny osoby uzale?nionej od alkoholu, dotkni?ci nast?pstwami nadu?ywania alkoholu przez osob? uzale?nion?, uzyskuj? w publicznych zak?adach opieki zdrowotnej ?wiadczenia zdrowotne w zakresie terapii i rehabilitacji wspó?uzale?nienia oraz profilaktyki. Za ?wiadczenia te od wymienionych osób nie pobiera si? op?at.
 2. Dzieci osób uzale?nionych od alkoholu, dotkni?te nast?pstwami nadu?ywania alkoholu przez rodziców, uzyskuj? bezp?atnie pomoc psychologiczn? i socjoterapeutyczn? w publicznych zak?adach opieki zdrowotnej i publicznych poradniach specjalistycznych oraz placówkach opieku?czo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
 3. Pomoc niesiona dzieciom przez osoby lub instytucje mo?e by? udzielona wbrew woli rodziców lub opiekunów b?d?cych w stanie nietrze?wym.

Art. 24.

Osoby, które w zwi?zku z nadu?ywaniem alkoholu powoduj? rozk?ad ?ycia rodzinnego, demoralizacj? ma?oletnich, uchylaj? si? od pracy albo systematycznie zak?ócaj? spokój lub porz?dek publiczny, kieruje si? na badanie przez bieg?ego w celu wydania opinii w przedmiocie uzale?nienia od alkoholu i wskazania rodzaju zak?adu leczniczego.

Art. 25.

Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwi?zywania problemów alkoholowych w?a?ciwa wed?ug miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której post?powanie dotyczy, na jej wniosek lub z w?asnej inicjatywy.

Art. 26.

 1. Osoby, o których mowa w art. 24, je?eli uzale?nione s? od alkoholu, zobowi?za? mo?na do poddania si? leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zak?adzie lecznictwa odwykowego.
 2. O zastosowaniu obowi?zku poddania si? leczeniu w zak?adzie lecznictwa odwykowego orzeka s?d rejonowy w?a?ciwy wed?ug miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której post?powanie dotyczy, w post?powaniu nieprocesowym.
 3. S?d wszczyna post?powanie na wniosek gminnej komisji rozwi?zywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku do??cza si? zebran? dokumentacj? wraz z opini? bieg?ego, je?eli badanie przez bieg?ego zosta?o przeprowadzone.

Art. 27.

 1. W razie gdy w stosunku do osoby, której post?powanie dotyczy, brak jest opinii bieg?ego w przedmiocie uzale?nienia od alkoholu, s?d zarz?dza poddanie tej osoby odpowiednim badaniom.
 2. S?d mo?e, je?eli na podstawie opinii bieg?ego uzna to za niezb?dne, zarz?dzi? oddanie badanej osoby pod obserwacj? w zak?adzie leczniczym na czas nie d?u?szy ni? 2 tygodnie. W wyj?tkowych wypadkach, na wniosek zak?adu, s?d mo?e termin ten przed?u?y? do 6 tygodni.
 3. Przed wydaniem postanowienia s?d wys?uchuje osob?, której post?powanie dotyczy.
 4. Na postanowienie zarz?dzaj?ce oddanie pod obserwacj? do zak?adu przys?uguje za?alenie.

Art. 28.

 1. W razie zarz?dzenia przez s?d badania przez bieg?ego lub oddania pod obserwacj? w zak?adzie leczniczym osoba, której post?powanie dotyczy, obowi?zana jest podda? si? badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz zabiegom niezb?dnym do wykonania podstawowych bada? laboratoryjnych pod warunkiem, ?e dokonywane s? przez uprawnionych do tego pracowników s?u?by zdrowia z zachowaniem wskaza? wiedzy lekarskiej i nie zagra?aj? zdrowiu tej osoby.
 2. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo?ci, w drodze rozporz?dzenia, okre?la tryb powo?ywania bieg?ych, zasady sporz?dzania opinii oraz warunki i sposób dokonywania bada?, o których mowa w ust. 1.

Art. 29.

Orzeczenie o obowi?zku poddania si? leczeniu zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odby? si? w terminie jednego miesi?ca od dnia wp?ywu wniosku.

Art. 30.

 1. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozpraw? lub uchylania si? od zarz?dzonego poddania si? badaniu przez bieg?ego albo obserwacji w zak?adzie leczniczym s?d mo?e zarz?dzi? przymusowe doprowadzenie przez organ Policji.
 2. Je?eli zarz?dzenie przymusowego doprowadzenia dotyczy ?o?nierza, wykonuje je ?andarmeria Wojskowa lub wojskowy organ porz?dkowy.

Art. 31.

 1. Orzekaj?c o obowi?zku poddania si? leczeniu s?d mo?e ustanowi? na czas trwania tego obowi?zku nadzór kuratora.
 2. Osoba, wobec której ustanowiony zosta? nadzór, ma obowi?zek stawiania si? na wezwanie s?du lub kuratora i wykonywania ich polece?, dotycz?cych takiego post?powania w okresie nadzoru, które mo?e si? przyczyni? do skrócenia czasu trwania obowi?zku poddania si? leczeniu.
 3. Minister Sprawiedliwo?ci oraz minister w?a?ciwy do spraw zdrowia, w drodze rozporz?dzenia, okre?laj? szczegó?owe zasady i tryb wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1.

Art. 32.

 1. S?d wzywa osob?, w stosunku do której orzeczony zosta? prawomocnie obowi?zek poddania si? leczeniu odwykowemu, do stawienia si? dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zak?adzie lecznictwa odwykowego w celu poddania si? leczeniu, z zagro?eniem zastosowania przymusu w wypadku uchylania si? od wykonania tego obowi?zku.
 2. Osoba, w stosunku do której orzeczony zosta? obowi?zek poddania si? leczeniu odwykowemu, zwi?zanemu z pobytem w stacjonarnym zak?adzie lecznictwa odwykowego, nie mo?e opuszcza? terenu tego zak?adu bez zezwolenia kierownika zak?adu.
 3. S?d zarz?dza przymusowe doprowadzenie do zak?adu leczniczego osoby uchylaj?cej si? od wykonania obowi?zków, o których mowa w ust. 1 i 2, przez organ Policji.
 4. Je?eli zarz?dzenie przymusowego doprowadzenia dotyczy ?o?nierza, wykonuje je ?andarmeria Wojskowa lub wojskowy organ porz?dkowy.

Art. 32 [1]

Stacjonarne i niestacjonarne zak?ady lecznictwa odwykowego, o których mowa w art. 21 ust. 1, przyjmuj? na leczenie poza kolejno?ci? osoby zobowi?zane do leczenia odwykowego na podstawie art. 26, do wykorzystania limitu miejsc stanowi?cych 20% ogó?u miejsc przeznaczonych do leczenia odwykowego w zak?adzie lecznictwa odwykowego.

Art. 33.

 1. Policja, ?andarmeria Wojskowa i wojskowy organ porz?dkowy, wykonuj?c zarz?dzenie przymusowego doprowadzenia osób, o których mowa w art. 30 oraz art. 32 ust. 3 i 4, ma prawo ich zatrzymania tylko w niezb?dnych wypadkach i na czas konieczny do wykonania tego zarz?dzenia.
 2. Minister w?a?ciwy do spraw wewn?trznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo?ci i ministrem w?a?ciwym do spraw zdrowia, w drodze rozporz?dzenia, okre?la zasady i tryb doprowadzania osób, o których mowa w art. 30 ust. 1 i art. 32 ust. 3.
 3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo?ci i ministrem w?a?ciwym do spraw zdrowia, okre?li, w drodze rozporz?dzenia, tryb doprowadzania osób, o których mowa w art. 30 ust. 2 i art. 32 ust. 4.

Art. 34.

 1. Obowi?zek poddania si? leczeniu trwa tak d?ugo, jak tego wymaga cel leczenia, nie d?u?ej jednak ni? 2 lata od chwili uprawomocnienia si? postanowienia.
 2. W czasie trwania obowi?zku poddania si? leczeniu s?d mo?e na wniosek kuratora, po zasi?gni?ciu opinii zak?adu lecz?cego, b?d? na wniosek zak?adu lecz?cego zmienia? postanowienia w zakresie rodzaju zak?adu leczenia odwykowego.
 3. W czasie trwania obowi?zku poddania si? leczeniu stacjonarny zak?ad lecz?cy mo?e ze wzgl?dów leczniczych skierowa? osob? zobowi?zan? do innego zak?adu w celu kontynuowania leczenia odwykowego, powiadamiaj?c o tym s?d.
 4. O ustaniu obowi?zku poddania si? leczeniu przed up?ywem okresu wskazanego w ust. 1 decyduje s?d na wniosek osoby zobowi?zanej, zak?adu lecz?cego, kuratora, prokuratora lub z urz?du, po zasi?gni?ciu opinii zak?adu, w którym osoba leczona przebywa.
 5. W wypadku ustania obowi?zku poddania si? leczeniu ponowne zastosowanie tego obowi?zku wobec tej samej osoby nie mo?e nast?pi? przed up?ywem 3 miesi?cy od jego ustania.

Art. 35.

 1. S?d, który na?o?y? na osob? uzale?nion? od alkoholu obowi?zek poddania si? leczeniu odwykowemu, je?li uzna, ?e na skutek takiego uzale?nienia zachodzi potrzeba ca?kowitego ubezw?asnowolnienia tej osoby - zawiadamia o tym w?a?ciwego prokuratora.
 2. W razie orzeczenia ubezw?asnowolnienia s?d opieku?czy, okre?laj?c sposób wykonywania opieki, orzeka o umieszczeniu tej osoby w domu pomocy spo?ecznej dla osób uzale?nionych od alkoholu, chyba ?e zachodzi mo?liwo?? obj?cia tej osoby inn? sta?? opiek?.
 3. Do obowi?zków opiekuna osoby ubezw?asnowolnionej stosuje si? odpowiednio równie? przepisy dotycz?ce obowi?zków kuratora, o którym mowa w art. 31.

Art. 36.

 1. Do stacjonarnego zak?adu leczniczego i domu pomocy spo?ecznej ma prawo wst?pu o ka?dej porze s?dzia w celu kontroli legalno?ci skierowania i przebywania w takim zak?adzie lub domu osób, na które zosta? na?o?ony obowi?zek poddania si? leczeniu odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywaj?.
 2. Minister Sprawiedliwo?ci, w porozumieniu z ministrem w?a?ciwym do spraw zdrowia, okre?li, w drodze rozporz?dzenia, szczegó?owe zasady i tryb sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 1, okre?laj?c szczegó?owy zakres zagadnie? podlegaj?cych kontroli, formy wykonywania kontroli, sposób dokumentowania jej przebiegu i wyników oraz post?powanie pokontrolne, w tym tryb przekazywania rezultatów kontroli zainteresowanym podmiotom, a zw?aszcza kontrolowanym jednostkom organizacyjnym i ich jednostkom nadrz?dnym.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszaj? w tym zakresie ustawowych uprawnie? prokuratora.

Art. 37.

 1. Osoby umieszczone w zak?adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, uzale?nione od alkoholu, maj? obowi?zek poddania si? zarz?dzonemu leczeniu odwykowemu.
 2. Leczenie odwykowe zarz?dza administracja zak?adu lub schroniska w stosunku do ma?oletniego za zgod? przedstawiciela ustawowego, a w razie jej braku, jak równie? w stosunku do osoby pe?noletniej - za zezwoleniem s?du wykonuj?cego orzeczenie, wydanym po zasi?gni?ciu opinii bieg?ego.
 3. Minister Sprawiedliwo?ci w porozumieniu z ministrem w?a?ciwym do spraw zdrowia, w drodze rozporz?dzenia, okre?la szczegó?owe zasady i tryb post?powania w przedmiocie leczenia odwykowego osób, o których mowa w ust. 1.

Art. 38.

Minister Sprawiedliwo?ci w porozumieniu z ministrem w?a?ciwym do spraw zdrowia, w drodze rozporz?dzenia, okre?la zasady i tryb post?powania w przedmiocie leczenia odwykowego osób umieszczonych w zak?adach karnych, aresztach ?ledczych i o?rodkach przystosowania spo?ecznego.

Art. 39.

Organy samorz?du terytorialnego w miastach licz?cych ponad 50.000 mieszka?ców i organy powiatu mog? organizowa? i prowadzi? izby wytrze?wie?.

Art. 40.

 1. Osoby w stanie nietrze?wo?ci, które swoim zachowaniem daj? powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zak?adzie pracy, znajduj? si? w okoliczno?ciach zagra?aj?cych ich ?yciu lub zdrowiu albo zagra?aj? ?yciu lub zdrowiu innych osób, mog? zosta? doprowadzone do izby wytrze?wie?, zak?adu opieki zdrowotnej lub innej w?a?ciwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostk? samorz?du terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.
 2. W razie braku izby wytrze?wie? osoby takie mog? by? doprowadzone do jednostki Policji.
 3. Osoby doprowadzone do izby wytrze?wie? lub jednostki Policji pozostaj? tam a? do wytrze?wienia, nie d?u?ej ni? 24 godziny. Osoby do lat 18 umieszcza si? w odr?bnych pomieszczeniach, oddzielnie od osób doros?ych.
 4. a. Osobie doprowadzonej do izby wytrze?wie?, jednostki Policji, zak?adu opieki zdrowotnej lub innej w?a?ciwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostk? samorz?du terytorialnego w warunkach, o których mowa w ust. 1, przys?uguje za?alenie do s?du. W za?aleniu osoba doprowadzona lub zatrzymana mo?e domaga? si? zbadania zasadno?ci i legalno?ci doprowadzenia, jak równie? decyzji o zatrzymaniu oraz prawid?owo?ci ich wykonania.
 5. b. Za?alenie przekazuje si? s?dowi rejonowemu miejsca doprowadzenia lub zatrzymania w terminie 7 dni od daty doprowadzenia b?d? zatrzymania. Do rozpoznania za?alenia stosuje si? przepisy Kodeksu post?powania karnego.
 6. c. W przypadku stwierdzenia bezzasadno?ci lub nielegalno?ci doprowadzenia lub zatrzymania albo powa?nych nieprawid?owo?ci zwi?zanych z ich wykonywaniem s?d rejonowy zawiadamia o tym prokuratora i organy prze?o?one nad organami, które dokona?y doprowadzenia b?d? zatrzymania.
 7. Je?eli osoba, o której mowa w ust. 1, jest ?o?nierzem, przekazuje si? j? ?andarmerii Wojskowej lub wojskowemu organowi porz?dkowemu.
 8. O wypadkach uzasadniaj?cych wszcz?cie post?powania o zastosowaniu obowi?zku poddania si? leczeniu odwykowemu zawiadamia si? niezw?ocznie w?a?ciw? gminn? komisj? rozwi?zywania problemów alkoholowych.
 9. O umieszczeniu w izbie wytrze?wie? zawiadamia si? niezw?ocznie:
  1. w przypadku ma?oletnich - ich rodziców lub opiekunów oraz s?d opieku?czy,
  2. w przypadku innych osób - na ich ??danie, wskazane przez nie osoby.

Art. 41.

 1. (skre?lony).
 2. Pieni?dze, przedmioty warto?ciowe i napoje alkoholowe znajduj?ce si? przy osobach, o których mowa w art. 40 ust. 1, zatrzymuje si? w depozycie.
 3. Z depozytów pieni??nych izby wytrze?wie? mog? potr?ca? swe nale?no?ci z tytu?u op?at zwi?zanych z pobytem w izbie.
 4. Na innych przedmiotach zatrzymanych w depozycie izbom wytrze?wie? s?u?y ustawowe prawo zastawu celem zabezpieczenia tych nale?no?ci.

Art. 42.

 1. Wobec osób przyj?tych do izb wytrze?wie?, które stwarzaj? zagro?enie dla ?ycia lub zdrowia w?asnego lub innej osoby, niszcz? przedmioty znajduj?ce si? w ich otoczeniu, mo?e by? zastosowany przymus bezpo?redni, polegaj?cy na przytrzymywaniu lub unieruchomieniu.
 2. Przytrzymywanie jest dora?nym, krótkotrwa?ym unieruchomieniem osoby z u?yciem si?y fizycznej.
 3. Unieruchomienie jest d?u?ej trwaj?cym obezw?adnieniem osoby z u?yciem pasów, uchwytów, prze?cierade? lub kaftana bezpiecze?stwa.
 4. Przymus bezpo?redni mo?e trwa? tylko do czasu ustania przyczyn jego zastosowania.
 5. Za doprowadzenie i pobyt w izbie wytrze?wie? lub jednostce Policji pobierane s? op?aty.
 6. a. Egzekucja nale?no?ci, o których mowa w ust. 5, nast?puje w trybie przepisów o post?powaniu egzekucyjnym w administracji.
 7. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w?a?ciwym do spraw wewn?trznych okre?li, w drodze rozporz?dzenia, tryb doprowadzania i przyjmowania osób, o których mowa w art. 40, do izb wytrze?wie?, jednostek Policji, innych placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostki samorz?du terytorialnego oraz zwalniania z tych izb, jednostek i placówek, a tak?e organizacj? izb wytrze?wie? oraz innych placówek, z uwzgl?dnieniem wymaga? dotycz?cych kwalifikacji pracowników i warunków technicznych pomieszcze?, zakres opieki zdrowotnej nad doprowadzonymi tam osobami oraz maksymaln? wysoko?? op?at zwi?zanych z pobytem w izbie wytrze?wie?, innej placówce utworzonej lub wskazanej przez jednostk? samorz?du terytorialnego lub w jednostce Policji.

Rozdzia? 3
Przepisy karne

Art. 43.

 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.
 2. Tej samej karze podlega kierownik zak?adu handlowego lub gastronomicznego, który nie dope?nia obowi?zku nadzoru i przez to dopuszcza do pope?nienia w tym zak?adzie przest?pstwa okre?lonego w ust. 1.
 3. W razie pope?nienia przest?pstwa okre?lonego w ust. 1 albo 2 mo?na orzec przepadek napojów alkoholowych, chocia?by nie by?y w?asno?ci? sprawcy, mo?na tak?e orzec zakaz prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej polegaj?cej na sprzeda?y lub podawaniu napojów alkoholowych.
 4. Orzekanie w sprawach o przest?pstwa okre?lone w ust. 1 i 2 nast?puje na podstawie przepisów o post?powaniu karnym.

Art. 43[1].

 1. Kto spo?ywa napoje alkoholowe wbrew zakazom okre?lonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spo?ywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzeda?y, albo spo?ywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inn? osob? w miejscach wyznaczonych do ich sprzeda?y lub podawania, podlega karze grzywny.
 2. Usi?owanie wykroczenia okre?lonego w ust. 1 jest karalne.
 3. W razie pope?nienia wykroczenia okre?lonego w ust. 1 mo?na orzec przepadek napojów alkoholowych, chocia?by nie by?y w?asno?ci? sprawcy.

Art. 44.

Kto wbrew szczególnemu obowi?zkowi nadzoru dopuszcza do sprzedawania, podawania lub spo?ywania napojów alkoholowych na terenie zak?adu pracy, jak równie? powzi?wszy wiadomo?? o sprzedawaniu, podawaniu lub spo?ywaniu na terenie zak?adu pracy takich napojów nie podejmie prawem przewidzianego post?powania, podlega karze grzywny.

Art. 45.

Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2:

 1. dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzeda?y lub
 2. nie uwidacznia informacji o szkodliwo?ci spo?ywania alkoholu, podlega karze grzywny.

Art. 45[1].

Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w art. 43[1]-45 nast?puje na podstawie przepisów o post?powaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 45[2].

 1. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13[1] prowadzi reklam? lub promocj? napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrze?eniem art. 13[1] ust. 5 i 6, podlega grzywnie od 10.000 do 500.000 z?otych.
 2. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust. 1 nast?puje na podstawie przepisów o post?powaniu karnym.
 3. Je?eli czyn okre?lony w ust. 1 zosta? pope?niony w zakresie dzia?alno?ci przedsi?biorcy, za sprawc? czynu zabronionego uznaje si? osob? odpowiedzialn? za zlecenie lub prowadzenie reklamy napojów alkoholowych.

Art. 45[3].

 1. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom prowadzi obrót hurtowy napojami alkoholowymi, podlega grzywnie od 10.000 do 500.000 z?otych.
 2. a. W razie pope?nienia przest?pstwa okre?lonego w ust. 1 mo?na orzec przepadek napojów alkoholowych, chocia?by nie by?y w?asno?ci? sprawcy, mo?na tak?e orzec zakaz prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej polegaj?cej na hurtowym obrocie napojami alkoholowymi.
 3. W wypadkach mniejszej wagi sprawca czynu okre?lonego w ust. 1 podlega karze grzywny do 5.000 z?.
 4. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust. 1 nast?puje na podstawie przepisów o post?powaniu karnym.
 5. Je?eli czyn okre?lony w ust. 1 zosta? pope?niony w zakresie dzia?alno?ci przedsi?biorcy, za sprawc? czynu zabronionego uznaje si? osob? odpowiedzialn? za wprowadzenie napojów alkoholowych do obrotu hurtowego.

Art. 46.

 1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spo?ycia zawieraj?cy alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w st??eniu przekraczaj?cym 0,5% obj?to?ciowych alkoholu.
 2. Stan po u?yciu alkoholu zachodzi, gdy zawarto?? alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
  1. st??enia we krwi od 0,20 do 0,50 alkoholu albo
  2. obecno?ci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
 3. Stan nietrze?wo?ci zachodzi, gdy zawarto?? alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
  1. st??enia we krwi powy?ej 0,50 alkoholu albo
  2. obecno?ci w wydychanym powietrzu powy?ej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Art. 47.

 1. Je?eli zachodzi podejrzenie, ?e przest?pstwo lub wykroczenie zosta?o pope?nione po spo?yciu alkoholu, osoba podejrzana mo?e by? poddana badaniu koniecznemu do ustalenia zawarto?ci alkoholu w organizmie, w szczególno?ci zabiegowi pobrania krwi. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik s?u?by zdrowia.
 2. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo?ci, ministrem w?a?ciwym do spraw wewn?trznych oraz ministrem w?a?ciwym do spraw pracy, w drodze rozporz?dzenia, okre?la warunki i sposób dokonywania bada?, o których mowa w ust. 1 i w art. 17 ust. 3.

Rozdzia? 4
Przepisy przej?ciowe i ko?cowe

Art. 48.

 1. Przez u?yte w dotychczasowych przepisach okre?lenie "stan wskazuj?cy na u?ycie alkoholu" rozumie si? stan po u?yciu alkoholu.
 2. Dotychczasowe orzeczenia o przymusie leczenia, wydane na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu, uznaje si? za orzeczenia dotycz?ce poddania si? obowi?zkowi leczenia w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 49.

Traci moc ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. Nr 69, poz. 434, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115).

Art. 50.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy zachowuj? moc dotychczasowe przepisy, nie d?u?ej jednak ni? przez 6 miesi?cy od dnia wej?cia w ?ycie tej ustawy.

Art. 51.

Ustawa wchodzi w ?ycie po up?ywie 6 miesi?cy od dnia jej og?oszenia.