Test MAST

Jest przeznaczony do wype?nienia podczas bada? przez lekarza. Mo?e jednak w rozmowie z pacjentem skorzysta? z niego inna osoba z personelu medycznego. Istniej? wersje do samodzielnego wype?niania przez pacjenta, oraz wersja skrócona. W przypadku pacjentów zaprzeczaj?cych problemowi alkoholowemu najlepsz? metoda jest zadawanie pyta? i dyskutowanie odpowiedzi, poprawia to rzetelno?? narz?dzia. Test ten jest szczególnie przydatny do przekonania pacjenta o realnym problemie alkoholowym.

Pytanie Tak Nie
Czy uwa?a Pan/Pani, ?e pije Pan/Pani rano w normie (mniej lub tyle co inni)?
Czy kiedykolwiek wsta? Pan/Pani rano po piciu poprzedniego dnia i nie pami?ta? Pan/Pani cz??ci poprzedniego dnia?
Czy Pana/Pani ma??onka/ek, rodzice lub kto? z bliskiej rodziny mia? do Pana/Pani ?al lub pretensje o picie?
Czy potrafi Pan/Pani przerwa? picie po wypiciu jednego lub dwóch kieliszków?
Czy mia? Pan/Pani kiedy? poczucie winy z powodu picia?
Czy przyjaciele uwa?aj? Pana/Pani? za pij?cego w normie (mniej lub tyle samo co inni)?
Czy zawsze potrafi Pan/Pani przerwa? picie, kiedy tego Pan/Pani chce?
Czy kiedykolwiek by? Pan/Pani na zebraniu Anonimowych Alkoholików lub podobnego ruchu?
Czy kiedykolwiek bra? Pan/Pani udzia? w bójce po wypiciu alkoholu?
Czy Pana/Pani picie by?o kiedykolwiek przyczyn? konfliktów mi?dzy Panem/Pani? a ma??onkiem, rodzicami lub krewnymi?
Czy Pana/Pani ma??onek albo inny cz?onek rodziny kiedykolwiek zwraca? si? o pomoc z powodu Pana/Pani picia?
Czy kiedykolwiek straci? Pan/Pani przyjaciela z powodu picia?
Czy kiedykolwiek mia? Pan/Pani k?opoty w pracy lub szkole z powodu picia?
Czy kiedykolwiek straci? Pan/Pani prac? z powodu picia?
Czy kiedykolwiek nie dotrzyma? Pan/Pani zobowi?za?, opu?ci? dom lub prac? na dwa dni lub wi?cej z powodu picia alkoholu?
Czy pije Pan/Pani do?? cz?sto do po?udnia?
Czy kto? powiedzia? Panu/Pani, ?e ma Pan/Pani chor? w?trob? (np. marsko??)?
Czy mia? Pan/Pani kiedy? po d?u?szym piciu:
TAK - majaczenie alkoholowe (Delirium tremens)
NIE - silne dr?enia mi??niowe, albo s?ysza? Pan/Pani g?osy lub widzia? rzeczy, których naprawd? tam nie by?o?
Czy kiedykolwiek zg?asza? si? Pan/Pani do kogo? o pomoc z powodu picia?
Czy kiedykolwiek by? Pan/Pani w szpitalu z powodu picia?
Czy kiedykolwiek by? Pan/Pani pacjentem oddzia?u psychiatrycznego, a picie by?o przynajmniej cz??ciow? przyczyn?, dla której tam si? Pan/Pani znalaz??
Czy kiedykolwiek zwraca? si? Pan/Pani do szpitala, poradni, lekarza, psychologa lub duchownego z powodu k?opotów emocjonalnych, które przynajmniej cz??ciowo by?y zwi?zane z alkoholem?
Czy kiedykolwiek by? Pan/Pani zatrzymany za jazd? po pijanemu?
Czy by? Pan/Pani zatrzymany lub osadzony w areszcie, cho?by na kilka godzin z powodu zachowa? spowodowanych alkoholem?