Test CAGE

Test zawiera tylko 4 pytania, ale swoja czu?o?ci? i trafno?ci? dorównuje innym obszerniejszym narz?dziom przesiewowym. Innymi s?owy test ten wychwytuje najmniejsze ró?nice mi?dzy lud?mi, zwi?zane z konsekwencjami picia alkoholu.

   
Czy czu? Pan/Pani kiedykolwiek, ?e powinien Pan/Pani przerwa? picie?
Czy ludzie sprawiali Panu/Pani przykro?? przez krytykowanie Pana/Pani picia?
Czy czu? si? Pan/Pani kiedykolwiek ?le lub winny z powodu picia?
Czy kiedykolwiek po obudzeniu pierwsz? Pana/Pani my?l? by?a my?l o wypiciu alkoholu, aby uspokoi? nerwy albo przerwa? objawy przepicia?