Test Baltimorski

Test ten jest popularny w Polsce, pierwszy raz zastosowany by? w szpitalu Johns Hopkins Uniwersity w Baltimore (USA), st?d jego nazwa. Je?li jest w Twoim zachowaniu co?, co zaczyna Ci? niepokoi? - przeczytaj uwa?nie ten test i zaznacz kwadracik w miejscu, gdzie Twoja odpowied? na postawione pytanie b?dzie twierdz?ca.
Odpowiadaj szczerze, sam siebie nie oszukuj!

   
Czy pijesz w pracy?
Czy Twoje picie ma ujemny wp?yw na ?ycie domowe?
Czy pijesz dlatego, ?e jeste? nie?mia?y/a?
Czy Twoje picie ma wp?yw na negatywn? opini? o Tobie?
Czy mia?e?/a? kiedykolwiek wyrzuty sumienia z powodu picia?
Czy wskutek picia mia?e?/a? kiedykolwiek k?opoty finansowe?
Czy Twoje picie jest powodem zmartwie? rodziny?
Czy pij?c stajesz si? mniej ambitny/a?
Czy odczuwasz potrzeb? picia codziennie o okre?lonej porze?
Czy jest Ci oboj?tne z kim pijesz?
Czy po piciu jednego dnia - odczuwasz potrzeb? picia nazajutrz?
Czy pij?c zauwa?y?e?/a? u siebie zmniejszenie si? Twojej sprawno?ci fizycznej i umys?owej?
Czy picie wp?ywa negatywnie na Twoja prac? zawodow?, na inne dzia?ania poza prac??
Czy z powodu picia masz problemy ze snem?
Czy pij?c chcesz uciec od k?opotów?
Czy zdarza si?, ?e pijesz samotnie?
Czy wskutek picia tracisz pami?? i nie wiesz gdzie by?e?/a?, co robi?e?/a??
Czy pijesz aby wzmocni? pewno?? siebie?
Czy w zwi?zku z piciem by?e?/a? kiedykolwiek w szpitalu, w izbie wytrze?wie?, ambulatorium?