Kwestionariusz diagnostyczny Zespo?u Uzale?nie? od Alkoholu wg B. Woronowicza

Masz przed sob? test, przy pomocy którego mo?esz dokona? autodiagnozy problemów alkoholowych. Czytaj uwa?nie pytania; zaznacz kwadracik w miejscu, gdzie Twoja odpowied? na postawione pytanie b?dzie twierdz?ca. Odpowiadaj szczerze.

   
Zdarzy?o si?, ?e po wypiciu alkoholu mia?e? luki w pami?ci ("przerw? w ?yciorysie")
Zauwa?y?em, ?e obecnie inaczej reaguj? na alkohol ("mam mocn? g?ow?", "mam s?absz? g?ow?")
Zdarzy?o si?, ?e pi?em alkohol na czczo (przed pierwszym posi?kiem)
Nast?pnego dnia po przepiciu miewa?em, zw?aszcza rano, wymioty lub nudno?ci
Czasami z powodu picia alkoholu miewa?em k?opoty w szkole, pracy
Cz?sto my?la?em o konieczno?ci ograniczenia swojego picia
W czasie trze?wienia lub po wytrze?wieniu odczuwa?em niepokój
Cz?sto po pierwszych kieliszkach alkoholu mia?em trudn? do powstrzymania potrzeb? dalszego picia
Gdybym nie pi? moje uk?ady rodzinne uleg?yby poprawie
By?y takie okresy, kiedy na drugi dzie? po przepiciu obserwowa?em dr?enie r?k
Cz?sto dra?ni?y mnie uwagi innych osób na temat mojego picia
Zdarza?o si?, ?e w czasie trze?wienia lub na drugi dzie? po przepiciu poci?em si?
Cz?sto obiecywa?em najbli?szym (rodzinie, przyjacielowi), ?e nie b?d? ju? pi? alkoholu
Zdarza?o si?, ?e mia?em wyrzuty sumienia z powodu swojego picia (poczucie winy, "moralnego kaca")
Zdarza?o si?, ?e kiedy by?em zdenerwowany pi?em alkohol dla uspokojenia
Zawsze po wypiciu alkoholu ust?powa?o dr?enie r?k, a samopoczucie ulega?o poprawie
Po zaprzestaniu picia wyst?powa?y u mnie napady drgawkowe (padaczka)
Wielokrotnie zdarza?o si?, ?e pi?em d?u?ej ni? dwa dni z rz?du
By?em ju? kiedy? w szpitalu z powodu nadu?ywania alkoholu
Zdarzy?o mi si? wypi? alkohol niespo?ywczy