Karty Jelinka dla m??czyzn

Pokazuj? one objawy charakterystyczne dla kolejnych etapów narastania choroby. Dzi?ki nim pacjenci mog? od razu zdiagnozowa?, na którym z etapów obecnie znajduj? si?. Etapy te odpowiadaj? wyró?nionym przez E.M. Jelinka fazom rozwoju i pog??bianiu si? uzale?nienia od alkoholu. Test ten uwzgl?dnia specyficzne uwarunkowania nadu?ywania alkoholu przez kobiety i m??czyzn. Dlatego te? istniej? dwa oddzielne zestawy pyta? ró?ne dla przedstawicieli ka?dej p?ci.

 
Objawy i etapy alkoholizmu u m??czyzn
Czy zdarzy? Ci si? kiedykolwiek który? z poni?szych objawów:
Faza ostrzegawcza (objawów zwiastunowych):
 1. Wzrost tolerancji (musia?e? wypi? wi?cej aby osi?gn?? taki sam skutek)?
 2. Chwilowa utrata pami?ci ("przerwy w ?yciorysie", okresy, w których robi?e? co?, czego nie pami?tasz)?
 3. Ukradkowe picie kiedy nikt nie patrzy??
 4. My?lenie o piciu (np. podczas pracy)?
 5. Szybkie picie (w celu szybkiego upicia si?)?
 6. Unikanie rozmów o piciu, poniewa? czujesz si? wtedy niezr?cznie?
 7. Zaburzenia pami?ci (nie mo?esz sobie przypomnie? co powiedzia?e? ani tego co robi?e?)?
Faza krytyczna (ostra):
 1. Utrata kontroli (niemo?no?? przewidzenia jak du?o wypijesz)?
 2. Usprawiedliwienie (znajdywanie wymówek do picia)?
 3. Uwagi ze strony innych osób dotycz?ce Twojego picia?
 4. Niekontrolowane wydawanie pieni?dzy?
 5. Agresja s?owna lub fizyczna?
 6. Wyrzuty sumienia (poczucie winy lub depresja w zwi?zku z piciem)?
 7. Okresy abstynencji (okresy kiedy postanawiasz nie pi?)?
 8. Zmiana sposobu picia (zmiana rodzaju lub marki alkoholu)?
 9. Utrata przyjació? lub konflikty z innymi, które mo?na uzasadni? piciem alkoholu?
 10. Utrata pracy lub problemy w pracy zwi?zane z piciem?
 11. Porzucanie hobby i zainteresowa?, sp?dzanie tego czasu na piciu?
 12. Próby podj?cia jakiego? leczenia w zwi?zku z piciem?
 13. Liczne pretensje wobec otoczenia?
 14. "Ucieczki" (przeprowadzanie si? lub zmiana grona przyjació?, aby "rozpocz?? od nowa")?
 15. Zabezpieczenie dost?pu do alkoholu (ukrywanie zapasów)?
 16. Picie rano (lub przed pój?ciem do pracy)?
Faza przewlek?a:
 1. Picie mniej lub bardziej ci?gle przez co najmniej 18 godzin ("ci?g")?
 2. Robienie rzeczy stanowi?cych pogwa?cenie w?asnych zasad etycznych i moralnych?
 3. Nieprawid?owe lub spl?tane my?lenie, s?yszenie nieistniej?cych g?osów lub brak orientacji w czasie i miejscu?
 4. Spadek tolerancji (czucie si? i zachowanie jak po pijanemu po jednym kieliszku)?
 5. Trudne do sprecyzowania l?ki i obawy?
 6. Tremor (dr?enie r?k)?
 7. Poczucie beznadziejno?ci lub my?li samobójczej?