Karty Jelinka dla kobiet

Pokazuj? one objawy charakterystyczne dla kolejnych etapów narastania choroby. Dzi?ki nim pacjenci mog? od razu zdiagnozowa?, na którym z etapów obecnie znajduj? si?. Etapy te odpowiadaj? wyró?nionym przez E.M. Jelinka fazom rozwoju i pog??bianiu si? uzale?nienia od alkoholu. Test ten uwzgl?dnia specyficzne uwarunkowania nadu?ywania alkoholu przez kobiety i m??czyzn. Dlatego te? istniej? dwa oddzielne zestawy pyta? ró?ne dla przedstawicieli ka?dej p?ci.

 
Objawy i etapy alkoholizmu u kobiet
Czy zdarzy? Ci si? kiedykolwiek który? z poni?szych objawów:
Faza ostrzegawcza (objawów zwiastunowych):
 1. Wzrost tolerancji (musia?a? wypi? wi?cej aby osi?gn?? taki sam skutek)?
 2. Niech?? do rozmów o piciu?
 3. Przekonanie, ?e kobiety, które wi?cej pij? s? gorsze od m??czyzn?
 4. Zmiany osobowo?ci podczas picia?
 5. Intensywniejsze picie tu? przed miesi?czk??
 6. Poczucie wi?kszej inteligencji i bystro?? podczas picia?
 7. Poczucie "nadwra?liwo?ci"?
Wczesne stadium:
 1. Okresy abstynencji (okresy kiedy postanowi?a? nie pi?)?
 2. Uwagi ze strony innych osób dotycz?ce Twojego picia?
 3. Racjonalizacja picia (znajdowanie wymówek)?
 4. Chwilowe utraty pami?ci ("przerwy w ?yciorysie", okresy, których nie pami?tasz) podczas picia?
 5. Niewyja?nione st?uczenia lub zranienia?
 6. Picie w perspektywie stani?cia przed now? sytuacja?
Stadium ?rodkowe:
 1. Zaniedbywanie jedzenia?
 2. Zabezpieczenie dost?pu do alkoholu (chowanie zapasów)?
 3. U?alanie si? nad sob? (litowanie si? nad sob?)?
 4. Pretensje wobec otoczenia?
 5. Nadmierny liberalizm lub niedba?y stosunek do dzieci wynikaj?cy z poczucia winy wywo?anego piciem?
 6. Picie w celu poprawy nastroju, z równoczesnym poczuciem, ?e nastrój uleg? obni?eniu?
 7. Uwagi ze strony innych, ?e mo?esz "nie by? alkoholiczk?"?
 8. Picie "na zapas" (picie przed okazj? do picia) lub "dopijanie" (picie po okazji do picia)?
 9. Picie mniej lub bardziej ci?g?e przez co najmniej 18 godzin?
Stadium pó?ne:
 1. Rozpoczynanie dnia od picia alkoholu?
 2. Tremor (dr?enie r?k)?
 3. Spadek tolerancji na alkohol (uczucie i post?powanie jakby by?o si? pijanym po jednym kieliszku)?
 4. Picie ukradkiem?
 5. Picie zach?anne?
 6. D?ugotrwa?e wy?uty sumienia?
 7. Obni?enie warto?ci osobistych zwi?zków?
 8. Noszenie alkoholu w torebce?