Al-ateen

Al-Ateen jest przeznaczony dla m?odych ludzi, których ?ycie znalaz?o si? pod wp?ywem kogo? pij?cego. Zamieszczone ni?ej pytania mog? pomóc Ci w rozstrzygni?ciu, czy Al-Ateen jest Ci potrzebne.

   
Czy masz ojca, matk?, bliskiego przyjaciela lub krewnego, których picie wyprowadza Ci? z równowagi?
Czy ukrywasz swoje rzeczywiste uczucia udaj?c, ?e o to nie dbasz i ?e si? o to nie troszczysz?
Czy tak si? zdarza, ?e ka?de wakacje (?wi?ta, dni wolne od nauki, pracy) s? zepsute z powodu picia?
Czy uciekasz si? do k?amstwa w tym celu, aby ukry? czyje? picie lub ukry? to, co zdarza si? w Twoim domu?
Czy pozostajesz poza domem na ile to tylko jest mo?liwe, poniewa? nienawidzisz przebywania w nim?
Czy obawiasz si? zdenerwowa? tego kogo?, poniewa? odczuwasz strach przed now? "tur?" picia?
Czy w Twoim odczuciu nikt naprawd? Ci? nie kocha, ani nie troszczy si? o Twój los?
Czy obawiasz si? lub jeste? zak?opotany, gdy chcesz zaprosi? swoich przyjació? do siebie do domu?
Czy s?dzisz, ?e zachowanie osoby pij?cej jest spowodowane przez Ciebie, przez innych cz?onków Twojej rodziny, lub przez fatalne wydarzenia w ?yciu rodzinnym?
Czy stosujesz gro?by w rodzaju: "je?li nie przestaniesz pi? (k?óci? si? itp.) to uciekn? z domu?"
Czy stosujesz obietnice dotycz?ce zachowania si?, np.: "postaram si? o lepsze stopnie w szkole", "b?d? chodzi? do ko?cio?a", "b?d? utrzymywa? lepszy porz?dek w swoim pokoju" - w zamian za obietnic? zaprzestania picia, k?ótni?
Czy uwa?asz, ?e gdyby Ci? mama lub tata kochali, to ona lub on zaprzestaliby picia?
Czy kiedykolwiek grozisz skaleczeniem si? (lub rzeczywi?cie to robisz) po to, aby nastraszy? swoich rodziców tak, ?eby powiedzieli: "przykro mi" lub "kocham Ci?"
Czy uwa?asz, ?e nikt nie jest w stanie zrozumie? tego, co odczuwasz?
Czy masz k?opoty pieni??ne z powodu czyjego? picia?
Czy z powodu osoby pij?cej cz?sto spó?nia si? pora posi?ków?
Czy bra?e? pod uwag? ewentualne wezwanie policji z powodu zachowania si? osoby pij?cej?
Czy kiedykolwiek unika?e? podawania danych ze strachu lub obawy?
Czy s?dzisz, ?e inne Twoje problemy zosta?yby rozwi?zane, gdyby osoba pij?ca zaniecha?a picia?
Czy zdarza Ci si? traktowa? ludzi (nauczycieli, kolegów szkolnych lub kolegów z dru?yny) niesprawiedliwie, dlatego tylko, ?e jeste? z?y na kogo? kto za du?o pije?